Про затвердження Порядку доступу до публічної інформації, розпорядником якої є фінансове управління Могилів- Подільської райдержадміністрації

05.03.2015
Наказ  фінансового управління Могилів-Подільської районної державної адміністрації

   Н А К А З
          
16.02.2015р.                                                                                                     № 1-О

( зареєстровано в Могилів-Поділльському міськрайонному управлінні
                                        юстиції 26.02.2015р.за №1/143)

Про затвердження Порядку доступу
до публічної інформації, розпорядником
якої є фінансове управління Могилів-
Подільської райдержадміністрації


    Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної  інформації», Указу Президента України від 5 травня 2011 року за № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є фінансове управління Могилів-Подільської районної державної адміністрації, що додається.
2. Розмістити Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є фінансове управління Могилів-Подільської районної державної адміністрації на інформаційному стенді фінансового управління Могилів-Подільської районної державної адміністрації, а також на офіційному сайті  Могилів-Подільської райдержадміністрації.
3. Заступнику начальника управління, начальнику бюджетного відділу Гоменюку О.Л.  даний наказ подати на державну реєстрацію до Могилів-Подільського міськрайонного управління юстиції, зміст наказу довести до відома начальників відділів та спеціалістів фінансового управління Могилів-Подільської райдержадміністрації.
4. Визнати таким, що втратив чинність наказ фінансового управління Могилів-Подільської райдержадміністрації від 27.09.2011 року за №16-О «Про доступ до публічної інформації».
5. Цей наказ набирає чинності з моменту опублікування його в засобах масової інформації.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника управління, начальника бюджетного відділу Гоменюка О.Л.

Начальник фінансового управління                                                          І.П.Чічірко

Погоджено:
Заступник начальника управління,
начальник бюджетного відділу                                                                               О.Л.Гоменюк                       


ЗАТВЕРДЖЕНО
                                наказом фінансового управління
                                Могилів-Подільської районної
                                державної адміністрації
                                від  16.02.2015р. № 1-О

(зареєстровано в Могилів - Подільському міськрайонному управлінні
                                  юстиції 26.02.2015р.за №1/143)
Порядок
доступу до публічної інформації, розпорядником якої є
фінансове управління Могилів – Подільської районної державної інформаці

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон), Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади» з метою створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.
1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про доступ до публічної інформації».
1.3. Фінансове управління  Могилів-Подільської районної державної адміністрації  є розпорядником інформації, яка відображена та задокументована будь-якими і на будь-яких носіях, що була отримана або створена в процесі виконання фінансовим управлінням обов»язків, передбачених чинним законодавством, або знаходиться у його володінні відповідно до Закону.
1.4. Доступ до публічної інформації фінансове управління  Могилів-Подільської районної державної адміністрації  забезпечується шляхом надання інформації за запитами на отримання публічної інформації.
1.5. Запитувачами публічної інформації відповідно до Закону є фізичні, юридичні особи та об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій.
1.6. Цей Порядок не поширюється на  відносини у сфері звернень громадян регулюються Законом України «Про звернення громадян».
 
ІІ. Складання та подання запитів на отримання
публічної інформації

2.1. Запитувач інформації має право звернутися до фінансового  управління  Могилів-Подільської районної державної адміністраці із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.
2.2. Запит на отримання публічної інформації може бути індивідуальним або колективним.
2.3. Запит на отримання публічної інформації подається до фінансового  управління  Могилів-Подільської районної державної адміністраці в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, телефаксом, електронною поштою або по телефону на вибір запитувача.
2.4. Письмовий запит на отримання публічної інформації подається в довільній формі.
2.5. Запит на інформацію повинен містити:
прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;
загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.
2.6. З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту на інформацію запитувач може використати Форму для подання запиту на отримання публічної інформації в письмовому вигляді та Форму для подання запиту на отримання публічної інформації електронною поштою, затверджені цим наказом.   
2.7. Форми запиту розміщуються на сайті Могилів - Подільської районної державної адміністрації та на інформаційному стенді  фінансового управління Могилів-Подільської районної державної адміністрації.
2.8. У формах запиту запитувачеві надається можливість вибрати форму надання відповіді – поштою, телефаксом, електронною поштою.    
2.9. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) запитувач не може подати письмовий запит на інформацію, його має оформити працівник фінансового управління Могилів-Подільської районної державної адміністрації, який організовує в установленому порядку доступ до отримання публічної інформації, розпорядником якої є фінансове управління, із зазначенням у запиті  прізвища, імені, по батькові, контактного телефону, та надає копію запиту особі, яка його подала.
2.10. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.
2.11. Запит на інформацію може бути подано запитувачем особисто до фінансового управління Могилів-Подільської районної державної адміністрації за адресою:
24000, м.Могилів-Подільський, площа Шевченка, 1 ( кабінет №8 ),
2.12. Запит може бути поданий:
- на поштову адресу : 24000, м.Могилів-Подільський, площа Шевченка, 1 ,фінансове управління Могилів  Подільської районної державної адміністрації ( на конверті вказувати «Публічна інформація» );
- на електронну адресу: Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських та пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати java-script. $
- за номером телефону: 6- 72-08.
2.13. Форму запиту можна отримати  в фінансовому управлінні Могилів-Подільської районної державної адміністрації за адресою: 24000, м.Могилів-Подільський, площа Шевченка, 1 ( каб.8), ознайомитись на інформаційному стенді фінансового управління Могилів-Подільської районної державної адміністрації.
2.14. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.
2.15. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п»яти робочих  днів з дня надходження запиту.
Письмова відповідь має бути підписана начальником фінансового управління Могилів-Подільської районної державної адміністрації, а в разі його відсутності  - його заступником, згідно з розподілом обов»язків.
2.16. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших
надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статисяі загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.
2.17. Клопотання про термінове надання запиту має бути обгрунтованим.
2.18. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної  кількості даних, строк розгляду запиту може бути
продовжено до 20 робочих днів з обгрунтуванням  такого продовження. Про продовження строку запитувачу  повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж протягом п»яти робочих днів з дня надходження запиту.
2.19. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:
2.19.1. фінансове управління не володіє і не зобов»язано, відповідно до його компетенції, передбаченної законодавством, володіти інформацією,щодо якої зроблено запит;
2.19.2. інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;
2.19.3. не доотримано вимог запиту на інформацію, передбачених частиною п»ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме: якщо у запиті не зазначено:
- прізвище, ім»я, по батькові ( найменування )  запитувача, поштову адресу, або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв»язку (якщо такій є);
- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит ( якщо запитувачу це відомо);
- підпис і дату ( за умови подання письмового запиту).
2.20.У відмові в задоволенні запиту має бути зазначено:
- прізвище, ім»я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;
- дату відмови;
- мотивовану підставу відмови;
- порядок оскарження відмови;
- підпис.
2.21. Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовій формі.
2.22. Якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені Законом України «Про доступ до публічної інформації» та цим Положенням строки, допускається відстрочку в задоволенні запиту доводиться до відома запитувача у письмовій формі не пізніше п»яти робочих днів з дня отримання запиту.
    
Заступник начальника управління,
начальник бюджетного відділу                                                            О.Л.Гоменюк
    
                                                                                                  Додаток 1
                                                                                                до Порядку складання та подання запитів                 
                                                                                                 на публічну інформацію
ФОРМА
для подання запиту на отримання публічної інформації
від запитувача в письмовому вигляді