Головне меню

Головна arrow Доступ до публічної інформації arrow Доступ до публічної інформації arrow Регламент райдержадміністрації

Регламент райдержадміністрації

Надрукувати Надіслати електронною поштою
17.02.2012

Інформація про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні напрями діяльності та фінансові ресурси Могилів - Подільської райдержадміністрації.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ


Від  13.02.   2012 р.                                              №  130

Про затвердження регламенту Могилів-Подільської районної
державної адміністрації

 Відповідно до ст. 45 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» :

 1. Затвердити регламент Могилів-Подільської районної державної адміністрації, (додається).

 2. Розпорядження голови районної державної адміністрації від 21.12.2010 року №520 « Про затвердження регламенту районної державної адміністрації» визнати таким, що втратило чинність.

 3. Контроль за додержанням цього регламенту покласти на першого заступника, заступників голови, керівника апарату районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 


Голова районної державної
адміністрації                                                                                М.В.Гоцуляк


 
   ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації
від   13.02.  2012 року № 130

Р Е Г Л А М Е Н Т
Могилів-Подільської районної  державної  адміністрації

Загальні положення

1. Цей регламент районної  державної  адміністрації (далі – регламент)  регулює організаційні та процедурні питання діяльності районної державної  адміністрації (далі – райдержадміністрація), зокрема визначає організацію роботи апарату райдержадміністрації і механізми його  взаємодії із структурними підрозділами, регулює порядок  правового, організаційного, кадрового, методичного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності райдержадміністрації, встановлює режим її роботи.
2. Розгляд в райдержадміністрації питань, що належать до її компетенції та  повноважень, делегованих районною радою, здійснюється головою, першим заступником голови, заступниками голови, керівником апарату,  відділами і сектором апарату, структурними підрозділами райдержадміністрації, а також консультативними, дорадчими та іншими  допоміжними  органами, службами і комісіями,  утвореними головою райдержадміністрації.
3. Робота райдержадміністрації, її апарату та структурних підрозділів є відкритою і гласною, за винятком розгляду питань, які становлять державну таємницю або належать до конфіденційної інформації, що є власністю держави.
Райдержадміністрація інформує громадськість про свою діяльність, залучає громадян до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що належать до її компетенції. Висвітлення її діяльності здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.
4. Розподіл обов'язків між першим заступником, заступниками голови, керівником апарату, іншими посадовими особами  райдержадміністрації проводить голова райдержадміністрації не пізніше одного місяця з дня призначення його на посаду з визначенням:
- функцій і повноважень;
- структурних підрозділів райдержадміністрації,  діяльність яких координуватиметься та контролюватиметься;
- територіальних підрозділів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади  щодо  координації їх  діяльності, сприяння виконанню покладених на них завдань;
- виконавчих комітетів селищної, сільських рад щодо здійснення контролю за виконанням делегованих повноважень.
Голова райдержадміністрації визначає також порядок заміщення голови райдержадміністрації, його першого заступника, заступників, керівника апарату у разі їх відсутності.
5. Положення про структурні підрозділи райдержадміністрації розробляються  їх керівниками, з обов’язковим погодженням із заступниками голови (відповідно до розподілу обов'язків), спеціалістами з питань юридично-правового забезпечення апарату райдержадміністрації і затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації.

Планування роботи  та звітність райдержадміністрації
6. Планування роботи райдержадміністрації здійснюється з метою узгодженої діяльності керівництва райдержадміністрації, її структурних підрозділів та апарату райдержадміністрації.

7. Основна діяльність райдержадміністрації проводиться за  річними, квартальними та місячними   планами, які затверджуються розпорядженнями її голови, а  оперативна  - за тижневими планами-календарями, які погоджує голова райдержадміністрації.
8. Плани роботи формуються  за пропозиціями керівництва райдержадміністрації, керівників її структурних підрозділів та відділів апарату. Пропозиції до планів роботи, погоджені із відповідними заступниками голови райдержадміністрації, подаються керівниками структурних підрозділів до відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації: для узагальнення річного і квартального планів - не пізніше, ніж за 15 днів до початку наступного року, кварталу;  місячного - не пізніше, ніж за 10 днів до початку наступного місяця;   тижневого плану - календаря  -  щочетверга.
9. Відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації на основі поданих пропозицій готує проекти річного, квартального і місячного планів роботи та після відповідного узгодження подає  на розгляд та затвердження голови райдержадміністрації не пізніше, ніж за 5 днів до початку наступного року, кварталу, місяця, а тижневого плану-календаря - щоп’ятниці.
Планування роботи райдержадміністрації з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється з урахуванням статті 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".
10. Річний, квартальний та місячний плани роботи райдержадміністрації у триденний  термін після їх затвердження надсилаються загальним відділом апарату райдержадміністрації  керівництву райдержадміністрації, начальникам відділів і сектору апарату та  керівникам структурних  підрозділів райдержадміністрації, а відділом організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації - електронною поштою до обласної державної адміністрації. Тижневий план-календар розміщується на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.
 11. Організацію контролю за виконанням планів роботи райдержадміністрації здійснюють заступники голови райдержадміністрації відповідно до розподілу обов'язків. Загальний контроль щодо  виконання планів роботи забезпечує керівник апарату райдержадміністрації, а аналіз їх виконання проводить відділ  організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації.
 12. Плани роботи райдержадміністрації повинні передбачати  заходи, спрямовані на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України,  Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, обласної державної адміністрації (далі – акти законодавства), доручень Прем'єр-міністра України, державних і регіональних програм,  повноважень, делегованих районною радою.
До планів роботи  включаються:
- заходи з актуальних питань  соціально-економічного розвитку району або окремих його адміністративно-територіальних одиниць, функціонування   господарського комплексу та  соціальної сфери,  діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації, а також  органів місцевого самоврядування з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади, наданих їм законом;
- розгляд діяльності райдержадміністрації відповідно за рік, квартал, місяць з визначенням основних напрямів подальшої роботи;
- перелік нормативно-правових актів, розпоряджень голови райдержадміністрації,  хід виконання яких розглядатиметься в порядку контролю;
- основні організаційно-масові заходи, проведення яких забезпечується райдержадміністрацією або за участю її керівництва.
Підготовка до розгляду діяльності, структурних підрозділів райдержадміністрації, як правило, передбачає проведення комплексної або цільової перевірки стану справ на місцях.
13. Додаткові (позапланові) питання включаються до  плану роботи райдержадміністрації за рішенням її голови. З плану роботи райдержадміністрації виключається питання  за рішенням  її голови на підставі доповідної записки заступників голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків),  керівника апарату районної державної адміністрації.

14. Робота структурних підрозділів райдержадміністрації, відділів та сектору апарату райдержадміністрації проводиться за квартальними (місячними) планами, що затверджуються заступниками голови райдержадміністрації, керівником апарату (відповідно до розподілу обов'язків). Порядок планування роботи відділів та сектору апарату райдержадміністрації встановлює  керівник апарату райдержадміністрації.
Формування планів роботи структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату здійснюється  з  урахуванням положень пункту 12 цього регламенту.
Додаткові (позапланові) питання включаються до планів роботи структурних підрозділів, відділів та сектору апарату райдержадміністрації і виключаються з них за рішенням заступників голови райдержадміністрації, керівником апарату (відповідно до розподілу обов'язків).
15. Контроль за виконанням планів роботи райдержадміністрації, структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату здійснюється заступниками голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків).
16. Підготовка проекту щорічного звіту голови райдержадміністрації, передбаченого статтею 30  Закону України "Про місцеві державні адміністрації", здійснюється відділом організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації на основі звітів керівників структурних підрозділів райдержадміністрації та її  апарату, погоджених із заступниками голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов'язків).
Організація роботи апарату райдержадміністрації

17. Апарат райдержадміністрації відповідно до визначених завдань:
опрацьовує документи, що надходять до райдержадміністрації,  готує до них   відповідні  матеріали;
готує аналітичні, інформаційні, методичні та довідкові матеріали, а також здійснює опрацювання проектів розпоряджень з організаційних, кадрових та інших питань;
 здійснює спільно із структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади аналіз соціально-економічного та суспільно-політичного стану в районі чи в окремих адміністративно-територіальних одиницях,  розробляє та вносить відповідні   пропозиції з цих питань;
організовує за дорученням голови райдержадміністрації перевірки виконання актів законодавства, Указів Президента України, доручень Прем'єр-міністра України, розпоряджень голови райдержадміністрації територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (з питань здійснення повноважень райдержадміністрації),  структурними підрозділами райдержадміністрації;
вивчає та узагальнює досвід роботи райдержадміністрації,  надає практичну допомогу та  розробляє пропозиції щодо удосконалення їх діяльності;
здійснює правове забезпечення діяльності райдержадміністрації, надає методичну  та   практичну допомогу її посадовим особам  щодо правильного застосування актів законодавства;
організовує за дорученням голови райдержадміністрації контроль за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади,  надає методичну та  практичну допомогу з удосконалення організації їх роботи, розробляє пропозиції щодо поглиблення взаємодії структурних підрозділів райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування;
здійснює заходи та готує документи щодо кадрового призначення і звільнення,  ведення обліку кадрів, формування кадрового резерву та організації роботи з ним, а також контролю за дотриманням Закону України “Про державну службу”;
здійснює контроль за своєчасним інформуванням центральних органів влади щодо реалізації актів законодавства, виконання розпоряджень голови облдержадміністрації, а також голови райдержадміністрації;
веде загальне діловодство та контроль за проходженням вхідної та вихідної документації;

здійснює підготовку та оформлення документів з відзначення колективів, організацій та громадян державними нагородами, відзнаками Президента України,  Кабінету Міністрів України, облдержадміністрації та райдержадміністрації;
      
організовує особистий прийом  громадян та розгляд їх звернень, контролює вирішення порушених в них питань, аналізує та узагальнює пропозиції, що містяться в них, розробляє заходи щодо усунення причин, які породжують обґрунтовані скарги і зауваження;
сприяє здійсненню заходів щодо охорони громадської безпеки та громадського порядку, захисту прав і свобод громадян, боротьби із злочинністю;
сприяє здійсненню заходів, пов'язаних із діяльністю на території району військових частин та інших військових формувань, підготовці молоді до військової служби;
забезпечує дотримання режиму секретності та вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці, конфіденційності інформації, що є власністю держави;
організовує прийом-передачу інформації засобами електронного зв'язку; 
забезпечує висвітлення діяльності райдержадміністрації в місцевих засобах масової інформації та офіційному веб-сайті;
забезпечує дотримання режиму роботи, належного протипожежного стану та дотримання правил охорони праці в адміністративному будинку райдержадміністрації;
здійснює фінансове, матеріально-технічне та господарсько-побутове забезпечення діяльності апарату райдержадміністрації;
виконує  відповідно до цього регламенту інші функції.
18. Апарат райдержадміністрації у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє із структурними підрозділами райдержадміністрації, а також із облдержадміністрацією, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, виконавчим апаратом районної ради та з  виконавчими комітетами селищної, сільських рад.
19. Організація роботи апарату райдержадміністрації здійснюється відповідно до цього регламенту та положення, що затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації.

 Режим роботи апарату районної  державної  адміністрації

20.  Апарат райдержадміністрації працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 го¬дини, перерва на обід - з 12 до 13 години. Вихідні - субота, неділя. Час початку робочого дня може змінюватися  відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації.
21. Облік робочого часу працівників апарату райдержадміністрації здійс¬нюється відділом організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації, за табелями встановленої форми, що подаються до  відділу фінансово - господарського забезпечення апарату райдержадміністрації.
22. Винесення майна з будинку райдержадміністрації, перенесення його з
однієї кімнати в іншу проводиться лише з дозволу начальника відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації.
Майно, що знаходиться в робочих кімнатах, закріплюється за працівника¬ми, які в них працюють. Працівники апарату несуть відповідальність за збере¬ження і правильність користування майном, при звільненні з роботи здають йо¬го начальнику відділу фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації, про що робляться відповідні відмітки в обхід¬ному листку.

Кадрова робота

23.  Кадрова робота в райдержадміністрації спрямовується на комплексне вирішення питань щодо комплектування райдержадміністрації висококваліфікованими і компетентними працівниками.
24. Організація кадрової роботи райдержадміністрації здійснюється за затвердженим головою райдержадміністрації річним планом, який передбачає здійснення заходів з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також роботу з кадровим резервом.
25. Організацію кадрової роботи в апараті райдержадміністрації здійснює відділ організаційно - кадрової роботи, у структурних підрозділах райдержадміністрації  виконання кадрової роботи покладається за рішенням їх керівників на одного з працівників.
Кадрова робота в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації проводиться відкрито і спрямовується на всебічне вивчення та врахування можливостей працівників, найбільш повне застосування їх здібностей, розвиток ініціативності, створення атмосфери зацікавленості у професійному зростанні.
26. Прийняття на посаду державного службовця до райдержадміністрації здійснюється шляхом конкурсного відбору або за іншою процедурою  встановленою законодавством.  Просування по службі може проводитись  за результатами конкурсу чи стажування. За рішенням голови  райдержадміністрації, керівника її структурного підрозділу на більш високі  посади без конкурсного відбору можуть бути переведені державні службовці, які зараховані до кадрового резерву на вищі посади.
Керівник апарату райдержадміністрації, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації організовують вивчення ділових і моральних якостей осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців.
27. Прийняття працівників на роботу до райдержадміністрації на посади, що не віднесені до категорій посад державних службовців, та звільнення їх з роботи здійснюється відповідно до законодавства про працю.
28.  На посади, передбачені номенклатурою посад працівників, що повинні мати допуск до роботи з таємними документами, можуть бути призначені лише особи, яким в установленому порядку оформлено допуск до державної таємниці.
29. В апараті райдержадміністрації, її структурних підрозділах відповідно до Положення про формування кадрового резерву для державної служби  створюється резерв кадрів, який підлягає щорічному перегляду та затвердженню.  З особами, зарахованими до кадрового резерву, проводиться цілеспрямована робота, направлена на підвищення їх кваліфікації, а також стажування на відповідних посадах в апараті або в структурних підрозділах райдержадміністрації.
30. З метою здійснення регулярного контролю за проходженням державної служби та професійними досягненнями державних службовців  проводиться атестація в установленому законодавством порядку або щорічна оцінка виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов'язків.
31. На кожного прийнятого на роботу до райдержадміністрації працівника оформляється особова справа.
32. Відповідальність за проведення кадрової роботи в райдержадміністрації покладається на голову, заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації, а в   структурних підрозділах райдержадміністрації ( з правом юридичної особи) – на їх керівників.

Організація роботи з документами

33.  Організація роботи з документами в райдержадміністрації здійснюється в порядку, передбаченому інструкцією з діловодства, що розробляється відповідно до Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1242. Інструкція з діловодства в райдержадміністрації затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.
Організація роботи з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється в установленому законодавством порядку.
34. Організація діловодства  в апараті райдержадміністрації забезпечується загальним відділом та ведеться згідно з номенклатурою справ, яка щорічно до кінця поточного року переглядається та уточнюється.
Облік, ознайомлення та зберігання документів з грифом «Для службового користування» здійснюється  у загальному  відділі.              
Робота з таємними документами ведеться головним спеціалістом з питань мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації у визначеному відповідним законодавством порядку.         
35. Ведення діловодства в структурних підрозділах райдержадміністрації визначається Інструкцією з діловодства в районній державній адміністрації, інструкціями відповідних міністерств і відомств, цим регламентом та власними інструктивними документами.
36. Відповідальність за  стан діловодства в апараті райдержадміністрації несе  керівник апарату райдержадміністрації, а в  структурних підрозділах ( з правом юридичної особи) райдержадміністрації – їх керівники. 
37. В апараті райдержадміністрації використовується комп’ютерна та журнальна форми реєстрації документів.
38. Кореспонденція, що надходить до райдержадміністрації, реєструється загальним відділом апарату райдержадміністрації в день її надходження. Попередній розгляд вхідних документів та  їх відбір для розгляду керівництвом здійснює начальник загального відділу. Документи подаються на розгляд керівництву в день їх надходження, а термінові - негайно.
39. Вхідна документація розглядається головою райдержадміністрації.
40. Подання документів на розгляд голови райдержадміністрації здійснюється начальником загального відділу апарату райдержадміністрації.
41. Голова райдержадміністрації за результатами розгляду документів накладає резолюцію до кожного документа, у якій зазначається прізвище виконавця (виконавців), зміст завдання, термін його виконання, дата розгляду та особистий підпис посадової особи.
42. Розглянуті головою райдержадміністрації акти Президента України, Кабінету Міністрів України, доручення Прем’єр-міністра України, звернення комітетів Верховної Ради України, а також звернення і запити народних депутатів України та депутатів місцевих рад та інші документи, що потребують взяття на контроль, передаються загальним відділом апарату райдержадміністрації головному спеціалісту з питань контролю апарату райдержадміністрації.
43. Оригінали, зареєстрованих вхідних  документів, (або їх копії) передаються виконавцям і повертаються разом із матеріалами про їх виконання до загального відділу апарату райдержадміністрації.
44. Відповідальність за своєчасне доведення документів до виконавців несе загальний відділ апарату райдержадміністрації.
45. Підготовка вихідних документів здійснюється за дорученням керівництва райдержадміністрації в структурних підрозділах райдержадміністрації або  в її апараті.
46. Відповідальність за зміст  документа та дотримання встановлених вимог щодо його оформлення несуть посадові особи згідно з компетенцією.
47. Документи, адресовані Адміністрації Президента України,  Кабінету Міністрів України, народним депутатам України, обласній державній адміністрації підписуються виключно головою райдержадміністрації, а на час його відсутності - першим заступником чи заступником (із відповідним супровідним листом).
Документи, що надсилаються іншим адресатам, підписуються заступниками голови райдержадміністрації відповідно до розподілу обов’язків за наявності віз виконавців і дати, які проставляються на  другому примірнику документа. Підписані документи передаються для реєстрації та відправлення до загального відділу апарату райдержадміністрації.
48. Відповіді на вхідні документи реєструються у встановленому порядку.
49. Проекти договорів та угод, що надійшли від підприємств, установ та організацій підлягають опрацюванню зацікавленими структурними підрозділами райдержадміністрації та її апарату (в обов’язковому порядку головним спеціалістом з питань юридично - правового забезпечення апарату райдержадміністрації).
Підписані керівництвом райдержадміністрації господарські договори та угоди реєструються і обліковуються у спеціальному журналі, який зшивається, пронумеровується та зберігається у відділі фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації, а договори оренди землі реєструються і обліковуються у спеціальному журналі, який зшивається, пронумеровується та зберігається у головного спеціаліста з питань юридично-правового забезпечення апарату райдержадміністрації.
50. Копіювання документів здійснюється  загальним відділом апарату райдержадміністрації. Тираж копій документів визначаються замовниками згідно з карткою розсилки за погодженням із начальником загального відділу апарату райдержадміністрації. Замовлення реєструються у журналі обліку копіювання документів.
Оригінали документів після виготовлення з них копій повертаються за належністю.
 
51. Діяльність райдержадміністрації щодо реалізації нагородної політики здійснюється відповідно до Закону України “Про державні нагороди в Україні” та інших нормативно-правових актів з цього питання.  
Підготовку та оформлення документів про нагородження до державних та пам’ятних дат, згідно з календарем та планом роботи райдержадміністрації, проводить сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків із засобами масової інформації   апарату райдержадміністрації, професійні свята проводяться по окремому плану відділом організаційно-кадрової роботи.
Подання про представлення до нагородження подаються до райдержадміністрації за 20 днів.

Райдержадміністрація розглядає і вносить в установленому порядку пропозиції щодо нагородження трудових колективів та громадян державними нагородами України, нагородами Кабінету Міністрів України та заохочує працівників апарату і структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління; 
52. Відзначення урочистих подій та професійних свят проводиться за участю голови райдержадміністрації або його заступників, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, установ, організацій, підприємств згідно з календарем державних і професійних свят та планом роботи райдержадміністрації.
53. Райдержадміністрація має гербову печатку встановленого зразка, виготовлення якої замовляється у визначеному порядку відділом фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації. Відповідальними за зберігання та законність використання гербової печатки є голова райдержадміністрації, а за його дорученням –керівник апарату райдержадміністрації.

54. Гербовою печаткою райдержадміністрації засвідчуються підписи голови, першого заступника, заступників голови, керівника апарату райдержадміністрації.

55. Загальним відділом та  головним спеціалістом з питань мобілізаційної та  режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації використовуються відповідні печатки для документів, пакетів і штампи.    

Організація контролю за  виконанням документів

56.  Виконання актів Президента України, Кабінету Міністрів України, доручень Прем’єр-міністра України, звернень комітетів Верховної Ради України,  а також звернень і запитів народних депутатів України та депутатів місцевих рад, розпоряджень та доручень голови обласної державної адміністрації контролюються  головним спеціалістом з питань контролю апарату райдержадміністрації.  Контроль за їх виконанням здійснюється шляхом:
- аналізу і узагальнення у визначені строки структурним підрозділом райдержадміністрації, який забезпечує координацію роботи із зазначених питань, письмової інформації про стан виконання  документів у цілому або окремих встановлених ними завдань, що надходить від виконавців;
- систематичного аналізу статистичних та інших даних, що характеризують стан виконання документів;
- проведення періодичної комплексної або цільової перевірки організації і стану виконання завдань безпосередньо на місцях.
57. Безпосередній контроль за своєчасним виконанням документів структурними підрозділами райдержадміністрації, установами і організаціями здійснює  головний спеціаліст з питань контролю апарату райдержадміністрації.
58. Головний спеціаліст з контролю апарату райдержадміністрації перевіряє стан організації контролю, дотримання виконавської дисципліни в структурних підрозділах райдержадміністрації,  надає їм методичну допомогу, інформує керівництво райдержадміністрації з цих питань, вносять пропозиції щодо поліпшення  контролю.
59. Аналітичні та інформаційні матеріали щодо стану виконання документів у цілому або окремих передбачених ними завдань у разі встановлення проміжних контрольних строків подаються голові райдержадміністрації або його заступникові (відповідно до розподілу обов'язків) не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку, визначеного актами  Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації та райдержадміністрації або планом контролю.
За результатами розгляду матеріалів, що містять відомості про можливий зрив виконання  документа  в цілому або передбаченого ним окремого завдання інформується голова райдержадміністрації або його заступник (згідно до розподілу обов'язків) для вжиття  відповідних заходів.
60. Зняття з контролю документа здійснюється головою райдержадміністрації або його заступниками, які встановили контрольний строк у резолюції, або за їх дорученням головний спеціаліст з контролю  на підставі письмової інформації керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, установ, організацій та відомств або іншого документа, що підтверджує його виконання у порядку, визначеному  інструкції з діловодства .
                      
Організація розгляду звернень та проведення
особистого прийому громадян

61. Розгляд звернень громадян – пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг в райдержадміністрації організовується відповідно до вимог Закону України “ Про звернення громадян”. Організація розгляду звернень громадян, у тому числі ведення діловодства та проведення особистого прийому громадян в райдержадміністрації, покладається на головного спеціаліста по роботі із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації. 
Діловодство за зверненнями громадян ведеться відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою  Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348.
62. Порушені у зверненнях громадян питання розглядаються головою райдержадміністрації або його заступниками (згідно з розподілом обов'язків), які дають доручення  керівникам відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації, установ, організацій та відомств, щодо вивчення, перевірки і вирішення порушених у зверненнях питань відповідно до чинного законодавства.
Результати розгляду звернень керівниками структурних  підрозділів райдержадміністрації та її апарату, установ, організацій та відомств доповідаються керівництву райдержадміністрації і на їх підставі  інформується Адміністрація Президента України, Кабінет Міністрів України, інші центральні органи виконавчої влади та  облдержадміністрація якщо звернення взяті  ними на контроль.
Якщо питання, порушені в одержаному райдержадміністрацією зверненні, не входять до її повноважень, воно в термін не більше п’яти днів пересилається головним спеціалістом по роботі із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення. У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення облдержадміністрацією чи її посадовою особою, головний спеціаліст по роботі із зверненнями громадян  апарату райдержадміністрації в той же термін повертає його громадянину з відповідними роз’ясненнями.
63. Особистий прийом громадян проводить голова райдержадміністрації, його заступники, керівник апарату, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації згідно з графіком та положенням про прийом громадян, який затверджується головою райдержадміністрації та оприлюднюється в місцевих засобах масової інформації.
64. Виїзні прийоми громадян керівництвом райдержадміністрації та її структурних підрозділів, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, установ, організацій та відомств проводяться відповідно до графіку, затвердженого головою райдержадміністрації.
65. Головний спеціаліст по роботі із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації щоквартально аналізує роботу з розгляду звернень, узагальнює пропозиції, що містяться в них, розробляє рекомендації, спрямовані на усунення причин виникнення обґрунтованих скарг і зауважень громадян, контролює вирішення порушених у них питань, про що інформує керівництво райдержадміністрації.
 66.  Робота по доступу до публічної інформації проводиться відповідно до розпоряджень голови райдержадміністрації від 22.11.2011 року № 724 Про затвердження переліку інформації з обмеженим доступом ( конфіденційної, таємної та службової) у Могилів-Подільській райдержадміністрації»,  від 22.11.2011 року № 725 «Про призначення посадових осіб, відповідальних за доступ до публічної інформації в Могилів-Подільській райдержадміністрації», від 22.11.2011 року № 726 «Про затвердження орієнтовного переліку видів публічної інформації, розпорядником якої є Могилів-Подільська райдержадміністрація».

Організація правового забезпечення
діяльності райдержадміністрації

67. Правове забезпечення діяльності райдержадміністрації, а також надання методичної та практичної допомоги з правових питань здійснює головний спеціаліст та спеціаліст з питань юридично - правового забезпечення   апарату райдержадміністрації.
Головний спеціалісті та спеціаліст з питань юридично - правового забезпечення апарату райдержадміністрації підпорядковується її голові, а з питань організації роботи апарату райдержадміністрації –  керівнику апарату райдержадміністрації.
68. У своїй діяльності головний спеціаліст та спеціаліст з питань юридично - правового забезпечення апарату райдержадміністрації керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України і постановами Верховної Ради України та розпорядженнями голови облдержадміністрації та райдержадміністрації.
69. Основними завданнями головного спеціаліста та спеціаліста з питань юридично - правового забезпечення  є:
- правове забезпечення діяльності райдержадміністрації;
- організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування і неухильне додержання вимог актів законодавства в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації, а  також посадовими особами райдержадміністрації;
- підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань застосування законодавства.
70. Головний спеціаліст та спеціаліст з питань юридично - правового забезпечення  відповідно до покладених на них завдань:
забезпечують відповідність законодавству проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, рішень її колегії та інших актів райдержадміністрації;
проводять правову експертизу проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, готують висновки правової експертизи у разі їх невідповідності актам законодавства та подають пропозиції щодо приведення таких проектів у відповідність з вимогами законодавства;
визначають, які розпорядження голови райдержадміністрації є  нормативно-правовими актами і підлягають державній реєстрації в органах юстиції;
надають методичну допомогу працівникам апарату райдержадміністрації та юридичним службам  структурних підрозділів райдержадміністрації  щодо правильного застосування норм законодавства під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків;
представляють інтереси райдержадміністрації у судах  та інших державних органах під час розгляду правових питань або спорів;
виконують інші функції з правового забезпечення діяльності райдержадміністрації відповідно до цього регламенту .
 
Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи,
служби і комісії райдержадміністрації

71. Для сприяння здійсненню повноважень райдержадміністрації її голова утворює консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи (ради, колегії, робочі групи тощо), служби та комісії з визначенням їх завдань, функцій та персонального складу.
Рішення зазначених органів оформляються протоколами.
72. Для узгодженого розгляду питань, що належать до компетенції райдержадміністрації, обговорення найважливіших напрямів її діяльності та підготовки відповідних рекомендацій,  пропозицій для прийняття розпоряджень голови райдержадміністрації  утворюється колегія райдержадміністрації (далі – колегія).
73.  До складу колегії райдержадміністрації входять голова райдержадміністрації (голова колегії), його  заступники, а також можуть входити керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади,  посадові особи органів місцевого самоврядування за їх згодою, а за пропозицією громадських організацій, підприємств, установ та організацій їх представники.
Кількісний та персональний склад колегії визначається та затверджується головою райдержадміністрації.
74. У своїй роботі колегія керується Загальним положенням про колегію центрального органу виконавчої влади і місцевої держадміністрації,  затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 року         № 1569, цим регламентом та відповідним положенням про колегію райдержадміністрації.
75. Засідання колегії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини загальної кількості її членів і проводяться відповідно до плану роботи райдержадміністрації, а позачергові - у міру потреби.
76. Рішення колегії приймається відкритим голосуванням більшістю  голосів присутніх на засіданні її членів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.  В окремих випадках за рішенням головуючого може бути застосована процедура таємного голосування.
Рішення колегії оформляється протоколом, який підписується головою колегії і є підставою для видання   відповідного розпорядження.
77. Організаційне та технічне забезпечення засідань колегії здійснює апарат райдержадміністрації.

Порядок підготовки та проведення нарад

78. З метою оперативного розгляду та вирішення питань, що належать до компетенції органів виконавчої влади району, головою райдержадміністрації, його заступниками, керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації проводять відповідні наради.
Оперативні наради голови райдержадміністрації із його заступниками проводяться щопонеділка з 8-ї години;  заступників голови з керівниками підпорядкованих структурних підрозділів райдержадміністрації (у разі потреби) – з 10-ї години, керівника апарату – щовівторка з 8 години з працівниками апарату ( у разі потреби). Забезпечення підготовки цих нарад, їх протоколювання та контроль за виконанням прийнятих рішень, доручень  покладається на відділ організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації та заступників голови райдержадміністрації.

В структурних підрозділах та відділах апарату райдержадміністрації оперативні наради проводяться щопонеділка  з 11-ї години.
79.  Підготовка нарад з планових та поточних питань за участю голови райдержадміністрації покладається на заступника голови (згідно з розподілом обов’язків),  керівника апарату райдержадміністрації, керівників відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату. План підготовки наради затверджується головою райдержадміністрації.

Підготовку нарад з галузевих питань за участю заступників голови райдержадміністрації  здійснюють керівники відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації.
80. Порядок денний, дата, час та список учасників наради визначаються головою або відповідними заступниками голови райдержадміністрації.   Пропозиції щодо дати, часу і місця проведення наради в приміщенні райдержадміністрації погоджуються із   керівником апарату райдержадміністрації.
81. Повідомлення про запрошення на наради та інші заходи за участю голови райдержадміністрації, реєстрація їх учасників здійснюється працівниками відділу організаційно-кадрової роботи апарату .
82. Матеріали наради за участю голови райдержадміністрації подаються керівництву райдержадміністрації за день до її проведення відділом організаційно-кадрової роботи апарату. Учасникам наради матеріали надаються завчасно.
 83. Наради за участю голови райдержадміністрації протоколюються працівниками  відділу організаційно-кадрової роботи (крім оперативних нарад). Прийняті на нарадах рішення оформляються протоколами в триденний термін.
За результатами розгляду питань на нарадах можуть видаватись розпорядження голови райдержадміністрації та/або накази керівників структурних підрозділів райдержадміністрації.
84. Підготовка приміщення райдержадміністрації до наради, її технічне забезпечення здійснюється відділом фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації.
 85. Право офіційно повідомляти місцевим засобам масової інформації про порядок  денний і підсумки розгляду питань на нарадах має уповноважена головою райдержадміністрації відповідна посадова особа.
 86. Засідання  консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, служб та комісій проводяться згідно з їх положеннями. Підготовка, проведення і документальне оформлення цих засідань забезпечується відповідальними секретарями чи іншими особами, визначеними керівниками зазначених органів.

Порядок внесення та розгляду проектів
розпоряджень голови райдержадміністрації

87. Голова райдержадміністрації на виконання актів законодавства, доручень Прем'єр-міністра України, за власною ініціативою видає одноособово в межах повноважень райдержадміністрації розпорядження.
88. Проекти розпоряджень голови райдержадміністрації (далі – проекти розпоряджень) готують  відповідні   структурні підрозділи райдержадміністрації та її апарату, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.
89 У разі коли розроблення проекту розпорядження доручено кільком структурним  підрозділам райдержадміністрації чи її апарату або іншому органу головним розробником є виконавець, зазначений першим.
90. Проекти розпоряджень підлягають обов'язковому погодженню із заінтересованими структурними підрозділами райдержадміністрації, а у разі потреби з іншими органами чи установами, які головний розробник проекту визначає самостійно, виходячи із змісту його основних положень.
Головний розробник організовує, спрямовує і координує роботу заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації та інших органів з розроблення проекту розпорядження, вживає вичерпних заходів для врегулювання розбіжностей у їх позиціях щодо проекту (проводить консультації, узгоджувальні наради, робочі зустрічі тощо), отримує  від них інформаційно-аналітичні та інші необхідні матеріали.
Керівники заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації, її апарату та інших органів за зверненням головного розробника проекту розпорядження у визначений ним термін забезпечують його опрацювання та погодження.
Проекти розпоряджень погоджуються шляхом їх візування керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації,  її апарату, особою, яка підготувала проект, відповідальною особою за протидію корупції, інших органів, заступниками голови,  керівником апарату райдержадміністрації. При цьому зазначається посада, ініціали і прізвище особи, яка візує проект  розпорядження, а також дата візування.
Проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, які розробляються на виконання актів законодавства та доручень Прем'єр-міністра України, погоджуються не пізніше ніж у дводенний термін після їх подання головним розробником.
Якщо заінтересовані керівники структурних підрозділів райдержадміністрації чи її апарату, інших органів не висловили своєї позиції щодо проекту розпорядження у визначений головним розробником термін такий проект розпорядження вважається погодженим без зауважень.
За результатами погодження проекту розпорядження головним розробником готується довідка про погодження (додаток 1), у якій зазначаються заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації та її  апарату, інші органи, керівники яких:
погодили проект розпорядження без зауважень;
висловили зауваження та пропозиції, враховані головним розробником;
висловили зауваження та пропозиції, не враховані головним розробником;
не висловили своєї позиції щодо проекту розпорядження.

Довідка про погодження може не готуватись у разі, коли проект розпорядження стосується кадрових, організаційних (внутрішніх) питань діяльності райдержадміністрації.
Копії документів погодження проекту розпорядження зберігаються в архівних справах головного розробника проекту.
91. Неврегульовані розбіжності у позиціях заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації, та її апарату, інших  органів щодо проекту розпорядження оформляються головним розробником у вигляді протоколу узгодження позицій (додаток 2), який  підписує керівник структурного підрозділу райдержадміністрації та її апарату,  іншого органу, що є головним розробником.

92. Головний розробник готує пояснювальну записку до проекту розпорядження (додаток 3), що повинна містити необхідні розрахунки, обґрунтування і прогнози соціально-економічних та інших результатів реалізації виданого розпорядження.
До пояснювальної записки у разі потреби можуть додаватися інформаційно-довідкові матеріали (таблиці, графіки тощо). Загальний обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати чотирьох аркушів.
Пояснювальна записка не подається до проектів розпоряджень з кадрових питань, питань внесення змін до складу комісії, робочої групи або з інших організаційних питань.
Подання пояснювальної записки до проектів розпоряджень нормативного характеру, в тому числі регуляторних актів, є обов'язковим.
93. У разі коли проект розпорядження, що готується, тягне за собою зміни або доповнення до інших розпоряджень, такі зміни або доповнення включаються в текст проекту або подаються у вигляді проекту окремого розпорядження одночасно з основним проектом. До таких проектів розпоряджень додається порівняльна таблиця (додаток 4), у якій зазначаються положення (норми) розпорядження, що є чинними, а також пропозиції стосовно викладення їх у новій редакції.
94. У разі проведення публічного обговорення проекту розпорядження головний розробник вносить його разом з довідкою, в якій зазначаються особи, що були залучені до такого обговорення, його результати, а також рішення щодо врахування пропозицій чи обґрунтування їх відхилення в цілому або частково.
95. Проект розпорядження із соціально-економічних питань, як правило, має вступну частину (преамбулу), в якій коротко наводяться  основні результати аналізу стану справ та причини виникнення недоліків у розв'язанні відповідних проблем, визначається мета видання розпорядження.
Нормативні положення та завдання суб'єктам відносин, передбачені у  проекті розпорядження, повинні бути конкретними і реальними, спрямованими на досягнення у найкоротший строк визначеної мети та містити  перелік виконавців і терміни виконання завдань.
У проекті розпорядження можуть передбачатися, у разі потреби, проміжні контрольні строки інформування  райдержадміністрації про хід виконання встановлених завдань.
Проекти розпоряджень з питань соціально-економічного розвитку у разі потреби попередньо обговорюються на засіданнях колегії райдержадміністрації.
96. У разі розроблення проекту розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, головний розробник проводить аналіз його регуляторного впливу відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" за  Методикою  проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженою постановою  Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308.
Головний розробник разом з проектом розпорядження, який має ознаки регуляторного акта подає:
копію рішення територіального органу Держкомпідприємництва про його погодження або копію рішення апеляційної регуляторної комісії про задоволення скарги головного розробника щодо відмови зазначеного органу в погодженні проекту акта разом з аналізом його регуляторного впливу;
копію повідомлення про оприлюднення проекту.
97. Підготовлений проект розпорядження підписується керівником органу, що є головним розробником і його юридичною службою та вноситься голові райдержадміністрації разом з документами, передбаченими пунктами 89-95 цього регламенту.
За дорученням голови райдержадміністрації або його заступників (відповідно до розподілу обов'язків),  керівника апарату райдержадміністрації опрацювання внесеного проекту розпорядження та редагування його тексту  здійснюється у відповідних структурних підрозділах апарату райдержадміністрації ( загальний відділ).
Строк опрацювання проекту розпорядження в апараті райдержадміністрації не повинен перевищувати 10 робочих днів. У разі потреби зазначений строк може бути продовжено на обґрунтоване прохання посадової особи апарату райдержадміністрації.
98. Проекти розпоряджень підлягають обов'язковій правовій експертизі головним спеціалістом, спеціалістом з питань юридично - правового забезпечення  апарату райдержадміністрації .
У разі, коли проект розпорядження подано  апарату райдержадміністрації з порушенням визначених у цьому розділі вимог, головний спеціаліст,  спеціаліст з питань юридично-правового забезпечення доповідає про це керівнику апарату райдержадміністрації, який у дводенний термін супровідним листом за своїм підписом (додаток 5) повертає головному розробникові проект розпорядження та матеріали до нього.
Головний спеціаліст та спеціаліст з питань юридично-правового забезпечення опрацьовує поданий проект розпорядження, зокрема проводить його правову експертизу, вносить поправки, пов'язані з приведенням проекту розпорядження у відповідність з вимогами нормопроектувальної  техніки, а також у разі потреби редагує проект розпорядження.
Головний спеціаліст та спеціаліст з питань юридично-правового забезпечення під час проведення правової експертизи:
перевіряє проект розпорядження на відповідність Конституції та законам України, іншим актам законодавства;
оцінює ефективність обраного правового шляху врегулювання проблеми;
перевіряє проект розпорядження на відповідність вимогам, встановленим цим регламентом, а також повноту погодження із заінтересованими органами.
У разі виявлення невідповідності проекту розпорядження чи його окремих положень актам законодавства головний спеціаліст та спеціаліст з питань юридично-правового забезпечення готує зауваження до такого проекту та повертає його на доопрацювання головному розробникові з відповідними пропозиціями. У разі коли недоліки проекту розпорядження не можуть бути усунені шляхом доопрацювання, головний спеціаліст та спеціаліст з питань юридично-правового забезпечення готує висновок (додаток 6).
Проект розпорядження, у тексті якого містяться посилання на нормативно-правові акти, подається для проведення правової експертизи разом з текстами зазначених актів.

99. Якщо під час опрацювання проекту розпорядження виявлено необхідність внесення до нього істотних змін, проект повертається для доопрацювання та повторного погодження.
100. Проект розпорядження візується працівниками апарату райдержадміністрації, які здійснювали його опрацювання (в обов'язковому порядку головним спеціалістом та спеціалістом з питань  юридично-правового забезпечення, першим заступником голови або заступником голови райдержадміністрації, що відповідають за його підготовку, а також у разі потреби іншими заступниками голови), керівником апарату та передається  керівнику апарату райдержадміністрації. Проекти розпоряджень обов’язково візуються працівниками управлінь, відділів та служб та інших організацій, які відповідають за запобігання та протидії корупції. Нормативно-правові акти райдержадміністрації візуються  головним спеціалістом та спеціалістом з питань юридично-правового забезпечення апарату райдержадміністрації на кожній сторінці.
101. Розпорядження голови райдержадміністрації ненормативного характеру набирають чинності з моменту їх видання, якщо самими розпорядженнями не встановлено більш пізній термін набрання чинності. Розпорядження доводяться до їх виконавців, а у разі потреби - оприлюднюються
Розпорядження голови райдержадміністрації нормативного характеру підлягають державній реєстрації у Могилів-Подільському міськрайонному управлінні юстиції згідно з Положенням про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженим постановою Кабінету  Міністрів України від  28  грудня  1992  року № 731.
Розпорядження голови райдержадміністрації нормативного характеру набирають чинності з моменту їх реєстрації, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк введення їх у дію.
Розпорядження голови райдержадміністрації, що стосуються  прав та обов'язків громадян або мають загальний характер, підлягають оприлюдненню і набирають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк набрання чинності.
Додатки до розпоряджень голови райдержадміністрації є невід'ємною частиною таких розпоряджень і підписуються  керівником апарату райдержадміністрації. Усі додатки до документів візуються працівником, який створив документ та керівником структурного підрозділу, в якому його створено.  Розпорядження голови райдержадміністрації надсилаються та надаються в електронному вигляді заінтересованим органам, підприємствам, установам та організаціям, а також  посадовим особам згідно з карткою розсилки, складеною головним розробником та оприлюднюються на офіційному веб-сайті райдержадміністрації в установленому її головою порядку.
Головний розробник забезпечує відповідно до вимог  Закону України  "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" здійснення  відстеження результативності виданого розпорядження.

Публічне обговорення проекту розпорядження
голови райдержадміністрації

102. Проект розпорядження,  який стосується життєвих інтересів широких верств населення району, прав, свобод і законних інтересів громадян, передбачає затвердження регіональних  програм економічного, соціального, культурного розвитку, а також має важливе соціально-економічне значення для її розвитку, може бути винесений для публічного обговорення на будь-якому етапі підготовки шляхом опублікування у місцевих засобах масової інформації або доведення до відома населення в інший спосіб.
103. Рішення про проведення публічного обговорення проекту розпорядження приймає голова райдержадміністрації на підставі пропозиції головного розробника або за власною ініціативою.
Пропозиція щодо проведення публічного обговорення проекту розпорядження повинна містити обґрунтування необхідності обговорення та інформацію про джерела фінансування його проведення, стислий зміст, мету та очікувані результати видання розпорядження.
Пропозиція підписується головним розробником та візується керівниками заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації чи її апарату або іншими органами.
До пропозиції додаються проект розпорядження, завізований керівником органу, що є головним розробником, та план проведення публічного обговорення.
У плані проведення публічного обговорення зазначається:
верстви та групи населення, які  повинні взяти участь в обговоренні;
результати, яких необхідно досягти;
заходи, які  передбачено здійснити в ході обговорення;
строк проведення обговорення.
Проект розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, оприлюднюється у порядку та у спосіб, передбачений статтями 9, 12, 13 і 20 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".
104. Організація проведення публічного обговорення покладається на головного розробника.
Головний розробник подає відповідальній посадовій особі райдержадміністрації проект розпорядження разом з  планом  проведення публічного обговорення, обґрунтуванням необхідності його прийняття та інформацією про контактні телефони і адресу головного розробника.
Публічне обговорення проекту розпорядження проводиться з урахуванням положень Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня  2004 року №  1378.
105. Пропозиції та зауваження, що надійшли у процесі публічного обговорення проекту розпорядження, розглядаються головним розробником, узагальнюються та враховуються під час доопрацювання проекту.
Доопрацювання проекту розпорядження за результатами обговорення може бути підставою для звернення головного розробника до голови райдержадміністрації щодо продовження  строку внесення цього проекту на його розгляд.

Взаємовідносини райдержадміністрації з іншими органами
державної влади та органами місцевого самоврядування

106. Взаємовідносини райдержадміністрації з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування здійснюються в установленому законами порядку з метою забезпечення належного виконання покладених на райдержадміністрацію завдань.
Контроль за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади здійснюється у встановленому законодавством порядку.
107. Копії розпоряджень голови райдержадміністрацій надсилаються до облдержадміністрації, загальним відділом апарату райдержадміністрації, на паперових носіях до 10-го числа наступного місяця з дня їх прийняття та в електронному вигляді юридичному відділу апарату облдержадміністрації - щоп’ятниці.
108. З метою реалізації головою райдержадміністрації повноважень щодо здійснення контролю за дотриманням органами місцевого самоврядування  законності при виданні розпорядчих документів,   виконкоми селищної та сільських рад  надсилають  до відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації  копії  рішень виконкомів з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади. Правову експертизу зазначених документів проводить головний спеціаліст та спеціаліст з питань юридично-правового забезпечення апарату райдержадміністрації   і в разі виявлення їх невідповідності Конституції України або законам України  готує і вносить на розгляд голови райдержадміністрації пропозиції щодо приведення у відповідність із чинним законодавством чи оскарження у судовому порядку рішень виконкомів селищної та сільських рад.
 109. Облік розпорядчих документів органів  місцевого самоврядування, прийнятих з порушенням законодавства та визнаних незаконними в судовому порядку здійснює головний спеціаліст та спеціаліст з питань юридично-правового забезпечення апарату райдержадміністрації.
110. Рішення судів  про визнання незаконними  актів органів місцевого самоврядування  доводяться до відома  відповідних органів місцевого самоврядування у встановленому порядку, а в разі потреби – до населення через місцеві засоби масової інформації.
111. Копії  протоколів засідань виконкомів селищної, сільських рад з питань здійснення делегованих повноважень - надсилаються до райдержадміністрації на паперових носіях  до 15-го числа наступного місяця після проведення засідання. Зазначені документи зберігаються у відділі організаційно-кадрової роботи  апарату райдержадміністрації для подальшого аналізу і використання в роботі.

Керівник апарату райдержадміністрації                 О.Ф.Машуков
                            

Додаток 1
     до регламенту
райдержадміністрації

Д О В І Д К А
про погодження проекту розпорядження

_____________________________________________
                                                                      (назва)
Проект розпорядження розроблено ____________________________________
                                                                                     (найменування структурного
__________________________________________________________________
                          підрозділу, іншого органу, що є головним розробником)
__________________________________________________________________
                                                  (підстава для розроблення)
     та погоджено:
     без зауважень

     ___________________________             ____________________________
                            (посада)                                                       (ініціали та прізвище)

     із зауваженнями (пропозиціями),
     які враховано

     ___________________________             ____________________________
                            (посада)                                                       (ініціали та прізвище)

     із зауваженнями (пропозиціями),
     які враховано частково

     ___________________________             ____________________________
                            (посада)                                                       (ініціали та прізвище)

     із зауваженнями (пропозиціями),
     які не враховано

     ___________________________             ____________________________
                            (посада)                                                       (ініціали та прізвище)

     Структурні підрозділи райдержадміністрації та її апарату, інші   органи,   які   відповідно   до   пункту   ____  Регламенту районної  державної  адміністрації,  затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від ___________________ № ____, вважаються такими, що погодили проект без зауважень:
__________________________    ___________     _________________________
(найменування посади керівника              (підпис)                       (ініціали та прізвище)
структурного підрозділу, іншого
органу, що є головним розробником)
 _____  ____________  200___ р.
                    

 Додаток 2
                  до регламенту
райдержадміністрації

 

П Р О Т О К О Л
узгодження позицій

щодо проекту розпорядження  ________________________________________
                                                                                                 (назва)


     1. Ураховані зауваження (пропозиції)

Редакція частини
проекту розпо-
рядження,   до       
якої висловлено  
зауваження
(пропозиції)         Найменування структурного підрозділу, іншого органу, що подав  
зауваження      
(пропозиції) та їх зміст                                      Спосіб врахування  


     2. Неврегульовані розбіжності

Редакція спірної
частини проекту
розпорядження Найменування структурного 
підрозділу, іншого органу,    що висловив зауваження      
(пропозиції) та їх зміст           Обґрунтування причин
відхилення зауважень  
(пропозицій) головним  розробником

 

 

__________________________    ___________     _________________________
(найменування посади керівника              (підпис)                       (ініціали та прізвище)
структурного підрозділу, іншого
органу, що є головним розробником)
  
                                            
_____  ____________  200___ р.
                       Додаток 3
                   до регламенту
             райдержадміністрації


П О Я С Н Ю В А Л Ь Н А   З А П И С К А

до проекту розпорядження  __________________________________________
                                                                                                 (назва)

      1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження.

Зазначається підстава розроблення проекту розпорядження (на виконання акта законодавства, доручення Прем'єр-міністра України, за власною ініціативою тощо) та стисло викладається суть проблеми, на розв'язання  якої  спрямовується  розпорядження  і причини її виникнення,  наводяться дані, що підтверджують необхідність правового врегулювання питання.

      2. Мета і шляхи її досягнення

     Розкривається мета,  якої  планується  досягти  в  результаті прийняття розпорядження,  та механізм його виконання, а також суть найважливіших положень проекту.

      3. Правові аспекти

      Зазначаються правові підстави розроблення проекту розпорядження та перелік нормативно-правових  актів, що діють у відповідній сфері суспільних відносин.

      Виходячи із змісту проекту розпорядження зазначається потреба у внесенні змін до чинних розпоряджень або визнання їх такими,  що втратили   чинність,   а   також   завдання  з  розроблення  нових розпоряджень або відсутність потреби у внесенні змін до чинних  чи розробленні нових розпоряджень.

      У разі   коли   проект   розпорядження   стосується  прав  та обов'язків громадян, про це зазначається окремо.

      4. Фінансово-економічне обґрунтування

      Наводяться фінансово-економічне обґрунтування  проекту розпорядження,  розрахунок  необхідних  матеріальних  і фінансових витрат, їх обсяг та джерела покриття. Якщо виконання розпорядження не  потребує  додаткових  матеріальних  та  інших  витрат,  про це зазначається окремо.

      Детальні фінансово-економічні розрахунки можуть додаватися до пояснювальної записки.

      5. Позиція заінтересованих органів

      Зазначається, чи  стосується  проект  розпорядження інтересів інших органів та стисло викладається їх позиція.

      Якщо проект подано з розбіжностями, наводиться інформація про роботу,  проведену з їх урегулювання (стисло повідомляється про вжиті головним розробником заходи, спрямовані на пошук взаємоприйнятного рішення, врегулювання спірної позиції, зазначається, чи проводилися переговори, консультації, робочі зустрічі, наради тощо, а також хто з посадових осіб брав у них участь).

      6. Регіональний аспект

      Якщо проект розпорядження стосується питання розвитку адміністративно-територіальної одиниці, зазначається, и враховують положення проекту  потребу регіону, його вплив на регіональний розвиток, наводиться позиція органів місцевого самоврядування, а також визначається ступінь її  відображення  в проекті.

      7. Громадське обговорення

      Наводяться результати проведених консультацій з громадськістю, пропозиції та зауваження громадськості і ступінь їх врахування, запропоновані  шляхи мінімізації негативних наслідків неврахування таких пропозицій та зауважень, а також способи врегулювання конфлікту інтересів.

      Якщо проект розпорядження не потребує проведення громадського обговорення, про це зазначається окремо.

      8. Прогноз результатів

      Дається прогнозна оцінка результатів виконання розпорядження, зазначаються критерії (показники), за якими оцінюється їх ефективність, порівнюються досягнуті результати з прогнозованими, аналізуються можливі ризики та заходи щодо їх мінімізації. Критерії оцінки ефективності повинні зазначатися в конкретних одиницях (грошові одиниці, одиниці продукції тощо). Прогнозні розрахунки та критерії оцінки ефективності  можуть  додаватися  до пояснювальної записки.
__________________________    ___________     _________________________
(найменування посади керівника              (підпис)                       (ініціали та прізвище)
структурного підрозділу, іншого
органу, що є головним розробником)
  
 ____  ____________  200___ р.
          Додаток 4
                                                                                   до регламенту
                                                                                райдержадміністрації

 

П О Р І В Н Я Л Ь Н А   Т А Б Л И Ц Я


до проекту розпорядження  ________________________________________
                                                                                                 (назва)


----------------------------------------------------------------------------------------------------
|       Зміст положення              |   Зміст відповідного положення   |
|     чинного розпорядження    |      проекту розпорядження           |
----------------------------------------------------------------------------------------------------


__________________________    ___________     _________________________
(найменування посади керівника              (підпис)                       (ініціали та прізвище)
структурного підрозділу, іншого
органу, що є головним розробником)
  
                                            
_____  ____________  200___ р.
          Додаток 5
     до регламенту
райдержадміністрації


                                                    __________________________________________________________________
(найменування структурного підрозділу, іншого органу, що є головним розробником)


      Відповідно до Регламенту районної  державної  адміністрації, затвердженого розпорядженням  її  голови  від  ______________  №  _______,
повертаємо проект розпорядження ____________________________________
                                                                                                        (назва)

для приведення його у відповідність з вимогами пункту _________________ зазначеного Регламенту.


Додаток: на _____ арк.


_______________________  ______________   ___________________________
(керівник              (підпис)                              (ініціали та прізвище)
апарату райдержадміністрації)

 

_____  _____________  200___ р.

         Додаток 6
    до регламенту
райдержадміністрації 

В И С Н О В О К

Сектору юридично-правового забезпечення апарату районної  державної  адміністрації

до проекту розпорядження ___________________________________________
                                                                                              (назва)

Проект розпорядження розроблено ____________________________________
                                                                                     (найменування структурного

__________________________________________________________________
підрозділу, іншого органу, що є головним розробником)

     1. За    результатами    проведеної    експертизи    виявлені невідповідності:

     1) ______________________________________________________________
(Конституції і законам України, іншим актам законодавства,

 __________________________________________________________________
             розпорядженням голови райдержадміністрації)

     2) ______________________________________________________________
(вимогам нормопроектувальної техніки – зазначаються

__________________________________________________________________
недоліки, зокрема логічні та змістові)

     2. Узагальнений висновок _________________________________________
                                                                     (наводиться узагальнений висновок та
__________________________________________________________________
пропозиції щодо проекту в цілому, оцінюється правова доцільність

__________________________________________________________________
прийняття та обґрунтованість проекту, доцільність способу правового врегулювання питання, порушеного в ньому)

     Правову експертизу проекту розпорядження проведено:
________________________  ______________   __________________________
(найменування посади                            (підпис)                            (ім'я та прізвище)
працівника сектору юридично -
правового забезпечення)
________________________  ______________   __________________________
(керівник сектору юридично -                           (підпис)                            (ім'я та прізвище)
         правового забезпечення)

______  ____________  200___ р.

 
< ПопередняІнформація про основні функції структурних підрозділів райдержадміністрації   Накази управлінь та відділів про доступ до публічної інформаціїНаступна >