Головне меню

Головна arrow Громадянське суспільство arrow консультації з громадськістю arrow РЕФОРМА МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

РЕФОРМА МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Надрукувати Надіслати електронною поштою
20.05.2011
 РЕФОРМА МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ  medicina-jpg.jpgЗа останній час здатність системи охорони здоров'я впливати на стан здоров'я населення збільшилась в декілька разів, в т.ч. вона здатна забезпечувати зменшення загальної смертності у віці до 75 років на 23-32%, смертності від ІХС на 40-50%, попереджувати інвалідність і покращувати якість життя при цілій низці хронічних захворювань.Проте невідповідність діючої моделі охорони здоров'я сучасним реаліям не дозволяють задовольнити медичні потреби населення, призводять до неефективного використання наявних ресурсів охорони здоров'я, порушення принципів справедливості і солідарності.
   

Проблеми галузі охорони здоров'я.
Незважаючи на проголошені Конституцією України принципи, система охорони здоров'я не забезпечує рівного безкоштовного доступу населення до якісних медичних послуг. Це виявляється в наступному:
– низька якість медичних послуг. Очікувана тривалість життя населення України складає 68,2 року, що в середньому на 10 років нижче, ніж у країнах ЄС.
Коефіцієнт дитячої смертності в 2,5 рази вищий, ніж у «старих» країнах ЄС. Рівень передчасної смертності втричі перевищує показник ЄС, рівень смертності від туберкульозу – в 20 разів вищий;
– нерівний доступ до послуг охорони здоров'я. Бідні верстви населення страждають через відсутність можливості одержання необхідної медичної допомоги. Відомча медицина (з обмеженим доступом) ускладнює досягнення мети рівного доступу.
Існують диспропорції у доступі до медичних послуг міських і сільських мешканців. Високим є тягар особистих витрат населення на послуги охорони здоров'я. Згідно офіційної статистики, витрати населення перевищують третину загального обсягу фінансування галузі (40% у 2008 р.) і здійснюються безпосередньо під час одержання медичних послуг.
Причинами виникнення зазначених проблем є:
– відсутність зв'язку між якістю медичних послуг й видатками на її фінансування, а також відсутність мотивації медичних кадрів до якісної праці;
– низький рівень профілактики й частки первинної медико-санітарної допомоги у структурі медичних послуг;
– неефективне використання бюджетних коштів на охорону здоров'я. На 100 тис. населення в Україні припадає 5,6 лікарень, тоді як у країнах ЄС-10 цей показник –2,6; кількість ліжко-місць в Україні – 868 на 100 тис. населення, а в ЄС-10 – 644; кількість лікарів на 100 тис. населення в Україні – 302, у ЄС-10 – 261. 86 % бюджетних коштів, що виділяється на охорону здоров'я, йде на утримання медичних закладів та оплату праці лікарів;
– дублювання медичних послуг на різних рівнях надання медичної допомоги, відсутність механізму управління потоками пацієнтів на різних рівнях надання медичних послуг;
– низька самостійність медичних закладів при використанні фінансових ресурсів.

Мета реформи.
Головною метою реформи медичної сфери є поліпшення здоров'я населення, забезпечення рівного й справедливого доступу усіх громадян до медичних послуг належної якості.
Для досягнення цієї мети поставлено такі завдання:
– підвищити якість медичних послуг;
– підвищити доступність медичних послуг;
– поліпшити ефективність державного фінансування;
– створити стимули для здорового способу життя населення й здорових умов праці.
Здійснення реформ у бюджетній моделі фінансування охорони здоров'я України дозволить підготувати умови для переходу до страхової моделі (соціального медичного страхування).

Напрями реформи.
I.Для підвищення якості медичних послуг необхідно забезпечити:
– перехід до закупівлі державою послуг у закладів охорони здоров'я на контрактній основі;
– покращення матеріально-технічного обладнання закладів охорони здоров’я:
- проведення інвентаризації та розроблення примірних табелів обладнання закладів охорони здоров’я;
– впровадження медичних стандартів (уніфікованих клінічних протоколів) надання медичної допомоги на засадах доказової медицини;
– розроблення системи індикаторів якості роботи медичних закладів, створення незалежних центрів оцінювання якості медичних послуг;
– створення економічної мотивації для покращення якості медичних послуг, зокрема шляхом зміни оплати праці працівників галузі охорони здоров’я за рахунок виділення двох складових: постійної (на основі єдиної тарифної сітки), змінної –залежно від обсягу і якості наданої медичної допомоги;
II.Підвищення доступності медичних послуг досягатиметься таким чином:
– чітке структурне розмежування первинного, вторинного і третинного рівнів медичної допомоги, зокрема шляхом створення центрів первинної медико-санітарної допомоги, госпітальних округів, високоспеціалізованих центрів, університетських клінік та їх ресурсного забезпечення;
– розвиток інституту сімейного лікаря на основі зміцнення ролі первинної медичної допомоги;
– підтримка розвитку приватного сектору медичних послуг, забезпечення доступу до державного фінансування на конкурсній основі.
III. Для поліпшення ефективності фінансування сектору охорони здоров'я необхідними є:
– скорочення чотирьохрівневої системи фінансування до двох, трьох рівнів на основі об'єднання фінансових ресурсів: для первинної медико-санітарної допомоги – на районному й міському рівнях, для вторинної й третинної – на обласному (для державних спеціалізованих центрів і клінік НДІ – на державному);
– формування національної системи єдиних економічно обґрунтованих тарифів на медичні послуги, виходячи з яких будуть фінансуватися медичні заклади, переходу від кошторисного фінансування до самостійного перерозподілу коштів;
– підвищення частки первинної медичної допомоги в загальному обсязі фінансування медичних послуг, стимулювання проведення профілактичних заходів.
IV. Створення стимулів для здорового способу життя населення через:
перехід до міжвідомчих і міжсекторальних програм формування здорового способу життя і програм здорових умов праці;
– створення умов для здорового способу життя населення за допомогою розвитку інфраструктури для занять масовим спортом та активного відпочинку;
– підвищення акцизів на алкоголь і тютюнові вироби зі спрямуванням їх до спеціального фонду державного бюджету з подальшим використанням для фінансування закладів охорони здоров'я.
V. Підготовка умов для переходу на страхову модель охорони здоров'я (систему соціального медичного страхування) буде забезпечена за рахунок досягнення фінансової стійкості медичних закладів, оптимізації їх мережі, збільшення самостійності керівників медичних закладів щодо управління фінансовими коштами, підвищення конкуренції у системі охорони здоров'я.

Етапи реформи
I етап (до кінця 2010 р.):
– внесення змін до Закону України «Про засади законодавства про охорону здоров'я» та прийняття Закону України «Про лікувально-профілактичні заклади й медичне обслуговування населення», на цій основі - внесення змін до Бюджетного кодексу України, що забезпечують:
- об'єднання коштів на надання первинної медико-санітарної допомоги на рівні району або міста, на надання вторинної (спеціалізованої) і швидкої медичної допомоги на обласному рівні, для надання третинної (високоспеціалізованої високотехнологічної) допомоги – на обласному і державному рівнях;
- перерозподіл фінансування на користь первинної медичної допомоги і профілактичної медицини;
- перехід від бюджетного фінансування комунальних і державних лікувально-профілактичних установ на кошторисній основі до контрактної форми;
– перегляд умов ліцензування медичної практики, акредитації медичних закладів і атестації медичного персоналу. Створення незалежних центрів (агентств) оцінювання відповідності медичних установ ліцензійним і акредитаційним вимогам.

II етап (до кінця 2012 р.):
– проведення з 2011 р. апробації пропонованих змін на 2-ох пілотних регіонах;
– розроблення комплексу законодавчих і нормативних документів для формування оптимальної територіальної мережі медичних закладів, створення госпітальних округів, оплати праці медичного персоналу, виходячи з обсягу та якості виконаної роботи;
– розроблення і прийняття комплексної програми «Здорова нація».

III етап (до кінця 2014 р.):
– переведення усіх медичних закладів на систему контрактних відносин між замовником і постачальником медичних послуг;
– запровадження єдиної методики розрахунків вартості медичних послуг, що оплачуються державою;
– підготовка до запровадження обов'язкового соціального медичного страхування.

Очікувані результати:
– зниження загального коефіцієнта дитячої смертності до 6,5 %;
– зниження коефіцієнта материнської смертності до 13 %;
– зниження передчасної смертності на 25 %;
– зниження смертності від туберкульозу на 30 %;
– підвищення в загальній чисельності лікарів частки лікарів загальної практики з 4 % до 8-10 %;
– скорочення частки домогосподарств, у яких протягом року хто-небудь з членів при потребі не зміг одержати медичну допомогу, придбати ліки й медичне приладдя (з 20 % в 2009 р. до 3 %);
– скорочення частки тіньових платежів у системі медичного обслуговування з 10-15 % до 5-7 %.
            Дане реформування охорони здоров’я в плані виконання загальнодержавної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги і охорони здоров'я в цілому, визначеної Президентом України Віктором Федоровичем Януковичем в ряду першочергових реформ в державі, набуло  в районі практичного спрямування, а саме:-               головою облдержадміністрації видано розпорядження, в якому чітко визначено хто, коли, за що і в які терміни відповідає в плані реформування;-               в Могилів-Подільському районі, як в цілому по області, відбулася нарада за участю голови райдержадміністрації і голів сільських рад на якій проведена належна роз’яснювальна робота про необхідність реформування галузі охорони здоров’я і, як результат, прийняті необхідні рішення;-               заклади охорони здоров'я,  розташовані в сільській місцевості, передані, як цілісний майновий комплекс в спільну комунальну власність районної територіальної громади;-               створений Центр первинної медико-санітарної допомоги, в склад якого увійшли  заклади охорони здоров’я первинної ланки (дільничні лікарні, амбулаторії загальної практики сімейної медицини, фельдшерські пункти);-               затверджений Статут комунальної установи охорони здоров'я Могилів-Подільської районної ради «Могилів-Подільський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»;на сесії районної ради, за погодженням з обласним управлінням охорони здоров’я, призначено головного лікаря Центру.

 
< ПопередняПенсійна реформа у запитаннях та відповідях