Головне меню

Головна arrow Нормативно-правові документи arrow Розпорядження голови РДА arrow Положення про відділи РДА

Положення про відділи РДА

Надрукувати Надіслати електронною поштою
04.09.2009
РОЗПОРЯДЖЕННЯ


            Від  16.01.2006 р.                        №_  10

Про затвердження Положення про відділ
з питань надзвичайних ситуацій
райдержадміністрації

Відповідно до ст. 42 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, з метою приведення діяльності відділу з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації у відповідність до чинного законодавства України:
1. Затвердити Положення про відділ з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації, що додається.
2. Начальнику Відділу з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації неухильно дотримуватись вимог цього Положення.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Апостола Ю.А.

Голова районної державної
адміністрації                                              Костянтин Вознюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації
від 16.01.2006 р. № 10

Положення
про відділ з питань надзвичайних ситуацій
райдержадміністрації

Відділ з питань надзвичайних ситуацій районної державної адміністрації   (далі - Відділ) є окремим структурним підрозділом районної державної адміністрації, який створюється головою державної адміністрації і підпорядковується голові  державної адміністрації та Головному управлінню з питань надзвичайних ситуацій та у справах   захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи обласної державної адміністрації.
Відділ є органом управління відповідної територіальної підсистеми єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру (далі - територіальна підсистема ЄДС НС), який утворено з метою забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільної оборони, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання виникненню цих ситуацій, реагування на них, а також забезпечення реалізації державної політики з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи на відповідній території.
Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України  (254к/96-ВР), законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами МНС (зареєстрованими у Мін'юсті), розпорядчими актами голови районної держадміністрації, начальника Головного управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи обласної державної адміністрації..
Основними завданнями Відділу є:
реалізація державної політики у сфері цивільної оборони, захисту населення і території від надзвичайних ситуацій, запобігання цим ситуаціям та реагування на них, ліквідації їх наслідків та наслідків Чорнобильської катастрофи на відповідній території;
координація діяльності територіальної підсистеми ЄДС НС;
розроблення і реалізація заходів щодо підтримання готовності органів управління і сил цивільної оборони та територіальної підсистеми ЄДС НС до дій за призначенням у мирний час та на особливий період;
забезпечення сталого функціонування територіальної підсистеми ЄДС НС;
здійснення інформаційного забезпечення у сфері цивільної оборони, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та їх наслідків, створення і впровадження сучасних інформаційних технологій та банків даних з питань соціального захисту населення і реабілітації територій, забруднених унаслідок Чорнобильської катастрофи;
підготовка і перепідготовка особового складу органів управління і сил цивільної оборони та територіальної підсистеми ЄДС НС, організація навчання населення діям в умовах надзвичайних ситуацій.
4.  Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
організовує розроблення і здійснення заходів щодо удосконалення організації цивільної оборони, захисту населення і території від надзвичайних ситуацій, запобігання їх виникненню і реагування на них;
подає голові районної державної адміністрації пропозиції до проектів регіональних програм і прогнозів щодо вдосконалення системи цивільної оборони, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи і соціального захисту громадян, які від них постраждали, контролює виконання затверджених програм;
організовує в установленому порядку фінансове, матеріально-технічне забезпечення діяльності територіальної підсистеми ЄДС НС;
подає голові районної державної адміністрації пропозиції щодо включення до проекту районного бюджету витрат на розвиток та функціонування територіальної підсистеми ЄДС НС, захисту населення і територій та ліквідації їх наслідків, забезпечує цільове використання виділених бюджетних коштів;
визначає в межах своєї компетенції рівень надзвичайної ситуації, забезпечує оперативне і повне інформування голови районної державної адміністрації відповідного територіального органу МНС про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації і про хід її ліквідації;
організовує роботи, пов'язані з ліквідацією надзвичайних ситуацій, контролює в межах своєї компетенції готовність органів управління і сил цивільної оборони та територіальної підсистеми ЄДС НС до дій за призначенням;
здійснює відповідно до законодавства нагляд і контроль за виконанням вимог цивільної оборони і техногенної безпеки, заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, за станом готовності сил і засобів цивільної оборони та територіальної підсистеми ЄДС НС до проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення надзвичайних ситуацій на відповідній території та об'єктах;
бере участь у проведенні державної експертизи містобудівної документації та проектів будівництва потенційно небезпечних об'єктів у частині додержання вимог цивільної оборони і техногенної безпеки;
координує діяльність органів місцевого самоврядування, служб цивільної оборони підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування щодо забезпечення готовності до пошуку і рятування людей та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
забезпечує за розпорядженням начальника цивільної оборони району оповіщення населення про загрозу і виникнення надзвичайної ситуації, контролює належне функціонування територіальних та об'єктових систем оповіщення;
розробляє разом із заінтересованими організаціями прогнози ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, здійснює районування територій за наявністю потенційно небезпечних об'єктів і виробництв (об'єктів підвищеної небезпеки) та загрози виникнення стихійного лиха, визначає і контролює показники ризику на об'єктах господарювання і територіях;
організовує в установленому порядку надання допомоги населенню, яке постраждало внаслідок надзвичайних ситуацій;
визначає разом з органами місцевого самоврядування, керівниками підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування (за участю і погодженням відповідних територіальних органів МНС) склад, місця розміщення та оснащення сил і засобів територіальної ЄДС НС;
забезпечує в установленому законодавством порядку контроль за нагромадженням (накопиченням), збереженням та цільовим використанням фінансових резервів і матеріально-технічних ресурсів, призначених для ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків;
під час проведення аварійно-рятувальних та інших першочергових робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій сприяє застосуванню за призначенням аварійно-рятувальних сил МНС, спеціалізованих та невоєнізованих формувань;
організовує впровадження в практику досягнень науки і техніки з питань запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, зменшення впливу негативних наслідків та проведення робіт з їх ліквідації (у разі виникнення);
розробляє в межах своєї компетенції і погоджує з відповідними територіальними органами МНС плани дій з цивільної оборони, із запобігання виникненню і ліквідації можливих надзвичайних ситуацій та їх наслідків, а також плани дій територіальної підсистеми ЄДС НС, які є обов'язковими до виконання підпорядкованими органами управління та силами;
організовує підготовку органів управління і сил цивільної оборони, територіальної підсистеми ЄДС НС та населення до дій в умовах надзвичайних ситуацій;
погоджує в установленому порядку питання добору і розстановки кадрів територіальної ЄДС НС;
організовує роботу щодо забезпечення безпеки осіб, які залучаються до роботи у районах виникнення надзвичайних ситуацій, і збереження вантажів, що доставляються у ці райони;
формує обсяги замовлень на матеріально-технічні засоби, необхідні для потреб органів управління і сил цивільної оборони, територіальної підсистеми ЄДС НС та населення району;
здійснює відповідно до законодавства комплексні перевірки стану цивільної оборони, захисту населення і територій та готовності територіальних і функціональних підсистем ЄДС НС на відповідній території;
організовує в установленому порядку проведення навчань та тренувань з питань цивільної оборони і готовності територіальної підсистеми ЄДС НС, у тому числі підготовку учнів у загальних, професійно-технічних та інших навчальних закладах з питань безпеки життєдіяльності та цивільної оборони;
бере участь у виконанні завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави в межах повноважень, визначених законодавством;
розробляє і реалізовує (у взаємодії з відповідними територіальними органами МНС) заходи щодо участі органів управління та сил цивільної оборони і територіальної підсистеми ЄДС НС у виконанні завдань територіальної оборони та антитерористичній діяльності;
розробляє заходи щодо проведення тимчасового відселення та евакуації населення із зон надзвичайних ситуацій, можливих бойових дій на особливий період і погоджує їх з відповідним територіальним органом МНС;
сприяє органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам і організаціям незалежно від форми власності у створенні та веденні страхового фонду документації;
організовує та здійснює через засоби масової інформації інформування населення щодо законодавства з питань дотримання вимог цивільної оборони та захисту населення і території від надзвичайних ситуацій, заходів, які вживаються органами виконавчої влади для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, та іншої інформації, пов'язаної з правовим навчанням та пропагандою з питань запобігання надзвичайним ситуаціям;
забезпечує    виконання    на відповідній     території     зобов'язань     за міжнародними  договорами  у  сфері  захисту  населення   і  територій   від   наслідків надзвичайних ситуацій;
розробляє пропозиції щодо удосконалення нормативно-правових актів та в установленому порядку вносить їх на розгляд голові районної державної адміністрації;
у межах своєї компетенції забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, встановлює контроль за її збереженням;
виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.
5.     Відділ має право:
одержувати безплатно від місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;
заслуховувати інформацію посадових осіб органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування про хід виконання завдань і заходів у сфері цивільного захисту та в установленому законодавством порядку надавати їм обов'язкові для виконання розпорядження про усунення недоліків і порушень вимог цивільної цивільного захисту;
в установленому порядку залучати до проведення заходів, пов'язаних із забезпеченням запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та у разі їх виникнення, сили і засоби підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування.
Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами   районної  державної адміністрації  та органами місцевого самоврядування,   з   відповідними   територіальними   органами   МНС,   а  також з підприємствами,   установами  та  організаціями   незалежно  від  форми   власності   і підпорядкування, об'єднаннями громадян.
Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з
посади головою    районної державної адміністрації   за погодженням із заступником голови обласної державної адміністрації    та відповідно з начальником Головного управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах      захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи обласної державної адміністрації.
Начальник відділу є заступником начальника цивільної оборони району і несе відповідальність за її стан у межах району.
8.   Начальник Відділу:
здійснює керівництво діяльністю Відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Відділ завдань та прийняті ним рішення;
організовує діяльність Відділу, пов'язану з розробленням і здійсненням заходів цивільної оборони, захистом населення і територій, а також реагуванням на надзвичайні ситуації, соціальним захистом громадян, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи;
подає на затвердження голові районної державної адміністрації кошторис доходів і видатків та штатний розпис Відділу в межах граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису витрат на утримання Відділу;
забезпечує підготовку у межах своєї компетенції проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації;
в установленому порядку звертається з поданням до голови районної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування про прийняття рішень щодо притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у невиконанні затверджених заходів та планів у сфері цивільної оборони, захисту населення і територій та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;
вносить в установленому порядку пропозиції щодо обмеження, а у разі потреби - припинення роботи підприємств, окремих виробництв, цехів, експлуатації робочих місць до усунення порушень, які можуть призвести до виникнення надзвичайних ситуацій;
бере участь у розгляді районною державною адміністрацією, органами місцевого самоврядування питань цивільної оборони, захисту населення і територій та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;
скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.
9. Відділ утримується за рахунок коштів державного бюджету.
Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників відділу та видатки на утримання Відділу затверджуються головою районної державної адміністрації.
Кошторис доходів і видатків та штатний розпис Відділу затверджуються головою районної державної адміністрації у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників.
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від  11.03. 2005 р.                        №   115

Про затвердження Положення
про відділ освіти райдержадміністрації
    Відповідно до ст. 22 Закону України „ Про місцеві державні адміністрації”:

    1. Затвердити Положення про відділ освіти райдержадміністрації ( додається).
    2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 05.01.2001 року № 6 „ Про затвердження Положення про відділ освіти райдержадміністрації.Голова районної державної
адміністрації                        Анатолій ГерманюкЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови
райдержадміністрації
від 11.03.2005 р. № 115ПОЛОЖЕННЯ
                                  про відділ освіти районної  державної адміністрації


1. Відділ освіти районної державної адміністрації (далі — відділ освіти) є структурним підрозділом державної адміністрації, який утворюється головою районної державної адміністрації і підпорядковується голові державної адміністрації та управлінню освіти і  науки Вінницької  обласної  державної адміністрації.
2. Відділ освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міносвіти і науки України, розпорядженнями голови обласної, державної адміністрації, актами відповідних органів місцевого самоврядування, а також положенням про відділ.
3. Основними завданнями відділу освіти є:
реалізація державної політики в галузі освіти з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища району;
створення умов для реалізації гарантованого Конституцією України права громадян на отримання повної загальної середньої освіти;
здійснення управління навчальними закладами, що знаходяться в межах відповідної території і належать до сфери управління державної адміністрації, та координація діяльності цих навчальних закладів;
зміцнення матеріальної бази навчальних закладів;
аналіз стану освіти в районі, прогнозування та розроблення районної програми розвитку освіти, організація виконання зазначеної програми;
організація навчально-методичного і кадрового забезпечення навчальних закладів, підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
контроль за дотриманням законодавства з питань освіти, державного стандарту загальної середньої освіти всіма загальноосвітніми навчальними закладами, розташованими на території району;
участь у розробленні та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти;
проведення ліцензування та атестації загальноосвітніх навчальних закладів, розташованих на території району, оприлюднення результатів ліцензування та атестації;
забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах.
4. Відділ освіти відповідно до покладених на нього завдань:
1) здійснює керівництво роботою навчальних закладів, що належать до сфери управління органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;
2) визначає потребу у навчальних закладах, заснованих на комунальній формі власності, та подає пропозиції щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів;
3) готує проекти рішень про закріплення за загальноосвітніми навчальними закладами території обов’язкового обслуговування дітей шкільного віку та ведення обліку дітей дошкільного та шкільного віку, контролює виконання вимог щодо навчання всіх дітей шкільного віку в загальноосвітніх навчальних закладах;
4) вивчає потребу та вносить пропозиції щодо утворення навчальних закладів для дітей шкільного віку, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організує їх навчання та виховання у загальноосвітніх і спеціальних навчальних закладах;
5) вивчає потребу та вносить пропозиції щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп з очною, заочною формою навчання при загальноосвітніх навчальних закладах та створює умови для прискореного отримання бажаючими повної загальної середньої освіти, складання іспитів екстерном;
6) забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної, надання можливостей навчатись у загальноосвітніх навчальних закладах рідною мовою чи вивчати рідну мову в державних та комунальних навчальних закладах;
7) сприяє задоволенню освітніх запитів національних меншин, які проживають у районі;
8) надає допомогу органам опіки і піклування у влаштуванні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та неповнолітніх, які не мають належних умов для виховання у сім’ях, до дитячих інтернатних закладів і в сім’ї під опіку (піклування), на усиновлення; забезпечує захист особистих і майнових прав неповнолітніх, які потребують соціальної допомоги;
9) координує роботу навчальних закладів щодо запобігання бездоглядності та правопорушенням серед неповнолітніх; створює в районі розгалужену службу соціально-педагогічного патронажу;
10) забезпечує утворення психологічної служби в навчальних закладах;
11) координує роботу навчальних закладів, сім’ї та громадськості, пов’язаної з навчанням та вихованням дітей, організацією їх дозвілля;
12) надає допомогу загальноосвітнім навчальним закладам та здійснює контроль за організацією безоплатного регулярного підвезення до місць навчання і на зворотному шляху учнів (вихованців), які проживають у сільській місцевості;
13) організує харчування дітей у навчальних закладах за рахунок бюджету та залучених коштів;
14) вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів;
15) сприяє навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню загальноосвітніх навчальних закладів;
16) впроваджує навчальні плани і програми, рекомендовані Міносвіти України, затверджує навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів; вносить пропозиції щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм;
17) організує навчання обдарованих дітей та вносить пропозиції до районної державної адміністрації, відповідних органів місцевого самоврядування про відкриття профільних класів, шкіл нового типу (гімназії, колегіуми, ліцеї, школи-комплекси, спеціалізовані школи тощо), їх матеріальну підтримку; проводить в установленому порядку конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів; створює міжшкільні навчально-виробничі комбінати, центри дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки тощо;
18) видає інформаційно-методичні бюлетені;
19) сприяє діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств;
20) координує роботу, пов’язану із здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів;
21) забезпечує контроль за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в навчальних закладах та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи;
22) організує підготовку навчальних закладів до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень;
23) забезпечує оперативний контроль за збереженням існуючої мережі загальноосвітніх навчальних закладів, введенням в дію їх нових приміщень, комплектуванням меблями, обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками;
24) погоджує проекти будівництва загальноосвітніх навчальних закладів, сприяє їх раціональному розміщенню, контролює використання капітальних вкладень та залучених коштів;
25) формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту та забезпечує ними навчальні заклади;
26) прогнозує потребу району у педагогічних працівниках і спеціалістах, укладає договори з педагогічними навчальними закладами на їх підготовку, проводить аналіз стану підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів, бере участь у розробленні програм розвитку педагогічної освіти;
27) організує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
28) проводить атестацію педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів у межах своєї компетенції;
29) сприяє наданню педагогічним працівникам пільг, передбачених законодавством, вживає заходів до соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;
30) розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти;
31) вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування загальноосвітніх навчальних закладів та установ освіти, які перебувають у комунальній власності, аналізує їх використання;
32) контролює створення у загальноосвітніх навчальних закладах фонду загального обов’язкового навчання (фонду всеобучу), який формується за рахунок коштів бюджету, а також залучення коштів підприємств, установ, організацій та з інших джерел, для задоволення матеріально-побутових потреб учнів;
33) контролює дотримання навчальними закладами державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання;
34) інспектує навчальні заклади, що належать до сфери управління місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
35) проводить атестацію навчальних закладів району (не рідше ніж один раз на 10 років) щодо реалізації освітньої діяльності та відповідності освітніх послуг державним стандартам освіти;
36) подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і розвиток освіти в районі, організує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних;
37) інформує населення про стан та перспективи розвитку освіти в районі (не рідше ніж один раз на рік);
38) взаємодіє з органами громадського самоврядування;
39) проводить експертну оцінку статутів навчальних закладів (крім вищих) комунальної та інших форм власності, їх підготовку для реєстрації місцевими органами виконавчої влади;
40) забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції, враховує позитивні пропозиції, вживає заходи до усунення недоліків у роботі.
5. Відділ має право:
залучати до розроблення районної програми розвитку освіти та розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників і спеціалістів;
брати участь в утворенні і ліквідації навчальних закладів та установ освіти всіх форм власності;
скликати районні, у тому числі щороку серпневі, конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників навчальних закладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції;
вносити органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування навчальних закладів та установ освіти, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі району;
зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників навчальних закладів, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням їхніх повноважень;
укладати в установленому порядку угоди про співробітництво, налагоджувати прямі зв’язки з навчальними закладами, науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.
6. Відділ освіти у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими підрозділами державної адміністрації та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян, розташованими на відповідній території, одержує від них в установленому порядку інформацію, документи, статистичні дані та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.
7. Відділ освіти очолює начальник ,  який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної, державної адміністрації за погодженням начальником управління освіти і науки  обласної, ї державної адміністрації. (Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 910 від 16.06.2003).
Особа, яка призначається на посаду начальника відділу  освіти   повинна мати вищу педагогічну освіту і стаж керівної роботи в навчальних закладах не менш як 3 роки.
8. Начальник  відділу освіти має заступника, посада  якого  передбачена  штатним  розписом  відділу  освіти , який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за поданням начальниками  відділу і за погодженням відповідно з начальником управління освіти і науки  обласної, державної адміністрації.


9. Начальник   відділу освіти:
здійснює керівництво діяльністю відділу, забезпечує виконання покладених на відділ завдань, визначає посадові обов’язки і ступінь відповідальності заступника завідуючого відділом та його працівників;
представляє інтереси району в галузі освіти у відносинах з юридичними та фізичними особами;
подає на затвердження голови районної державної адміністрації проект кошторису доходів і видатків, вносить пропозиції щодо граничної чисельності та фонду оплати праці працівників відділу;
затверджує положення про підрозділи і служби районного відділу, функціональні обов’язки його працівників;
розпоряджається коштами, які виділяються на утримання відділу;
планує роботу відділу і аналізує стан її виконання;
видає у межах компетенції відділу накази, організує і контролює їх виконання;
затверджує договори про співробітництво, взаємовідносини з навчальними закладами, науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо;
призначає на посаду і звільняє з посади працівників відділу, керівників навчальних закладів та установ освіти комунальної форми власності;
заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників апарату, керівників навчальних закладів та установ освіти.
10. Накази завідуючого відділом освіти, видані з порушенням законодавства або з перевищенням повноважень, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації, начальником управління освіти і науки  обласної державної адміністрації або оскаржені в судовому порядку.
11. При відділі освіти утворюється колегія. Склад колегії затверджується головою районної  державної адміністрації за поданням завідуючого відділом.
Рішення колегії проводяться в життя наказами завідуючого відділом.
12. Для організації методичної роботи, підвищення кваліфікації педагогічних працівників при відділі освіти утворюється районний методичний кабінет дошкільної, загальної середньої і позашкільної освіти як структурний підрозділ відділу, який діє відповідно до положення про нього.
13. При відділі освіти може створюватися рада керівників навчальних закладів, інші громадські ради, комісії з числа учасників навчально-виховного процесу, представників громадськості.
14. Відділ освіти фінансується за рахунок коштів державного бюджету. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників відділу та видатки на його утримання затверджуються головою районної  державної адміністрації.
Структуру і штатний розпис відділу освіти затверджує завідуючий відділом в межах встановленої граничної чисельності і фонду оплати праці.
15. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від  17.11. 2005 р.                                                №   293

Про затвердження Тимчасового Положення
про відділ культури і туризму
районної державної адміністрації
    Відповідно до ст. 42 Закону України „Про місцеві державні адміністрації” затвердити Тимчасове Положення про відділ культури і туризму районної державної адміністрації (згідно додатку).

    Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 26 жовтня 2001 року № 279 „ Про затвердження Положення про відділ культури райдержадміністрації”.
Перший заступник голови
райдержадміністрації                                              Володимир Лісовий

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О
розпорядженням голови районної
державної адміністрації
                                                                              від „17” листопада 2005р. № 593

Т И М Ч А С О В Е  П О Л О Ж Е Н Н Я

про відділ культури і туризму Могилів-Подільської
районної державної адміністрації Вінницької області

        1. Відділ культури і туризму районної державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом райдержадміністрації, утворюється
головою районної держадміністрації, підзвітний та підконтрольний голові районної державної адміністрації та управлінню культури і туризму облдержадміністрації.

        2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної та районної держадміністрацій, наказами Міністерства культури і туризму України, актами обласної та районної ради, прийнятих в межах наданих їм повноважень, а також цим Положенням.

       3.О с н о в н и м и   з а в д а н н я м и   в і д д і л у   є:

       3.1 забезпечення на території району реалізації державної політики у сфері культури і туризму, з питань охорони культурної спадщини, а також національної музейної політики, розвитку туристичної індустрії;

       3.2. здійснення відповідно до законодавства державного управління і контролю у сфері музейної, бібліотечної, клубної справи та кінематографії;

       3.3. забезпечення реалізації прав громадян на свободу літературної і художньої творчості, вільного розвитку культурних процесів, доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина;

       3.4. розроблення та здійснення заходів щодо забезпечення умов для відродження і розвитку культури української нації, культурної самобутності корінних народів і національних меншин;

       3.5.сприяння захисту прав і законних інтересів вітчизняних творчих працівників та їх спілок, а також закладів і організацій сфери культури і туризму, що діють на території району;


       3.6, створення умов для розвитку соціальної та ринкової інфраструктури у сфері культури, внутрішнього, міжнародного та іноземного туризму, провадження екскурсійної діяльності на відповідній території, організація її матеріально-технічного забезпечення;

       3.7. розроблення та виконання регіональних комплексних і цільових програм розвитку туризму, ринку туристичних послуг, забезпечення захисту
і безпеки туристів;

       3.8. забезпечення раціонального використання та збереження туристичних ресурсів, природного та історико-культурного середовища на території району.

                         4.Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

       4.1. створює умови для розвитку народного аматорського мистецтва, музичного, хореографічного, циркового, образотворчого мистецтва, кіномистецтва, фотомистецтва, народної творчості, культурного дозвілля населення, сприяє формуванню репертуару аматорських і мистецьких колективів, комплектуванню фондів музеїв, картинних галерей, бібліотек, придбанню і розповсюдженню кращих зразків національного кіномистецтва;

       4.2. готує пропозиції до проектів районних програм соціально-економічного розвитку відповідної території та проектів місцевого бюджету;

        4.3. сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-культурного розвитку району, заповідників, музеїв, бібліотечних, клубних закладів;

        4.4. готує пропозиції щодо створення сприятливих умов для розвитку інфраструктури туризму, кіно- і відеомережі, заохочення благодійництва в сфері культури і подає на розгляд держадміністрації;

        4.5.розробляє проекти щорічних районних програм кіно обслуговування населення;

        4.6. надає організаційно-методичну допомогу закладам і організаціям у сфері культури.

         4.7. контролює дотримання законодавства щодо публічного показу та розповсюдження кіно – і відеомережі, торговельній мережі, прокатних пунктах відео мереж на каналах радіомовлення і телебачення.

         4.8. координує та здійснює методичне,  організаційно-практичне, консультативне керівництво роботою кінотеатрів, кіно- і відео установок, прокатних пунктів відеокасет;
        4.9. приймає участь у міжнародних, всеукраїнських та обласних фестивалях, святах, конкурсах, оглядах самодіяльної народної творчості, виставках творів образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва, а також проводить районні вищезазначені заходи;

         4.10. подає пропозиції управлінню культури облдержадміністрації щодо
збереження об`єктів культурної спадщини та включення їх до Державного
реєстру;

         4.11. сприяє збереженню та відтворенню історичного середовища міста і сіл, відродженню осередків традиційної народної творчості, художніх промислів і ремесел;
     
4.12.    створює сприятливі умови для утвердження української мови в суспільному житті, збереження і розвитку етнічної, мовної і культурної самобутності національних меншин;

         4.13.  веде облік, забезпечує охорону і реставрацію об`єктів культурної спадщини та регулює питання їх використання і популяризації;

4.14.    здійснює заходи з перепідготовки, підвищення, перекваліфікації кадрів для установ та організацій туристичної сфери працівників закладів, підприємств і організацій культурно-мистецької сфери;

4.15.    сприяє розвитку мережі та зміцненню матеріально-технічної  бази  закладів культури, початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів;

4.16.    вживає заходів для зміцнення міжнародних і міжрегіональних  культурних зв`язків відповідно до законодавства;

4.17.    сприяє роботі місцевих осередків творчих спілок, національно- культурних товариств, інших громадських організацій; 

4.18.    здійснює контроль за дотриманням фінансової дисципліни в державних закладах і організаціях сфери культури і туризму;

4.19.    подає в установленому порядку пропозиції щодо відзначення
працівників закладів і організацій сфери культури і туризму почесними відзнаками, застосовує згідно із законодавством інші форми морального ї матеріального заохочення працівників за досягнення у творчій, педагогічній, культурно-освітній діяльності;

4.20.    сприяє забезпеченню соціального захисту працівників закладів і   організацій сфери культури і туризму;

4.21.    бере участь в організації та проведенні міжнародних,
всеукраїнських, регіональних мистецьких фестивалів і конкурсів, оглядів народної творчості, інших культурологічних заходів, а також  виставок-продажів, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій;

4.22.    є головним розпорядником коштів районних підвідомчих установ і структурних підрозділів;

4.23.    проводить комплексний аналіз і прогнозування розвитку сфери на відповідній території;

4.24.    проводить інформаційну та видавничу діяльність з питань  культури та туризму;

4.25.    організовує та координує роботу зацікавлених підприємств, установ,
організацій та фізичних осіб, спрямовану на створення матеріально-технічної бази для розміщення, харчування, транспортного, торговельного, медичного, культурного обслуговування туристів;

4.26.    виконує інші функції, що впливають з покладених на нього завдань та наданих додаткових повноважень райдержадміністрацією та районною радою.

                               5.В і д д і л   м а є   п р а в о:
          5.1.  залучати спеціалістів інших структурних  підрозділів районної держадміністрації, підприємств, установ, організацій та об`єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його
компетенції;

          5.2.  одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів районної держадміністрації, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ і організацій усіх форм власності документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

5.3.    скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

           5.4.   брати участь у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, утворених головою райдержадміністрації;

           5.5.  надавати послуги за цивільно-правовими договорами.
            
       6.  Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями, громадянами та їх об`єднаннями.

       7.  Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням з головою облдержадміністрації і управлінням культури та туризму облдержадміністрації.

8.    Начальник затверджує структуру і штатний розпис підвідомчих
організацій культури.

9.    Н а ч а л ь н и к    в і д д і л у:

        9.1. здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань і  здійснення ним своїх функцій перед головою райдержадміністрації, управлінням культури і туризму облдержадміністрації та районною радою в межах наданих йому повноважень, встановлює ступінь відповідальності керівників структурних підрозділів;

        9.2.  діє без доручення від імені відділу, представляє його в усіх установах та організаціях;

9.3.    видає у межах своїх повноважень накази та контролює їх виконання;

9.4.   укладає договори, угоди, видає доручення, відкриває розрахункові рахунки в установах банку, реєстраційні рахунки в державному казначействі;

9.5.    затверджує функціональні обов’язки працівників відділу;

9.6.    розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат на утримання відділу, структурних підрозділів, затверджує кошториси на утримання закладів культури району.

9.7.     призначає на посаду та звільняє з посади працівників відділу та працівників закладів культури району.

         Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників відділу визначає голова райдержадміністрації у межах виділених асигнувань.
         Відділ є структурним підрозділом районної державної адміністрації, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в установах Державного казначейства, будинки, споруди, автомобільний транспорт, приміщення, обладнання, інвентар ,відповідну оргтехніку, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

    РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 29.10. 2007 р.                        №      609


Про затвердження Положення про службу
у справах дітей районної державної адміністрації

  Відповідно до ст.39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та Типового положення про службу у справах дітей районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2007 року №1068 «Про затвердження Типових положень про службу у справах дітей», на підставі розпорядження голови Могилів-Подільської райдержадміністрації від 17.10.2007 року №588 «Про перейменування служби у справах неповнолітніх районної державної адміністрації та внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 25.06.2005 року №317»:

    1. Затвердити Положення про службу у справах дітей районної державної адміністрації,  що додається.
    2.Визнати розпорядження голови Могилів-Подільської райдержадміністрації №315 від 08.12.1999 року «Про затвердження Положення про службу у справах неповнолітніх районної державної адміністрації» та розпорядження №54 від 16.02.2004 року «Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 08.12.1999 року №315» такими, що втратили чинність.


Голова районної державної
адміністрації                                                                            Володимир Томчук                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО
 розпорядження голови районної
                                                                           державної адміністрації
                                                                    від  29.10. 2007 року
                                           № 609

ПОЛОЖЕННЯ
          про службу у справах дітей
районної державної адміністрації
 
     1. Служба у справах дітей районної   держадміністрації  (далі  -  служба)  є  структурним підрозділом  районної держадміністрації,  який утворюється головою районної держадміністрації,   підзвітний   та підконтрольний   голові   районної держадміністрації та службі у справах дітей відповідно
обласної держадміністрації.
     2. Служба   у   своїй   діяльності   керується   Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами  України,  а  також  указами  Президента
України   та   постановами   Верховної  Ради  України,  прийнятими
відповідно до Конституції ( 254к/96-ВР ) і законів України, актами
Кабінету   Міністрів   України,   наказами   Мінсім'ямолодьспорту,
рішеннями голови обласної держадміністрації, районної  держадміністрації,  наказами начальника служби у справах дітей обласної держадміністрації.
     3. Основними завданнями служби є:
     реалізація на  відповідній  території  державної  політики  з питань   соціального   захисту    дітей,    запобігання    дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;
     розроблення і   здійснення  самостійно  або  разом  з  іншими
структурними підрозділами  виконавчої  влади,  органами  місцевого
самоврядування,  підприємствами,  установами та організаціями усіх
форм власності,  громадськими організаціями заходів  щодо  захисту
прав, свобод і законних інтересів дітей;
      координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм  власності  у  вирішенні  питань соціального захисту дітей та організації  роботи  із  запобігання  дитячій  бездоглядності   та безпритульності;
      забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над  дітьми,  їх  усиновлення,  влаштування  в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї;
     здійснення контролю  за умовами утримання і виховання дітей у закладах  для  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського піклування, спеціальних  установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;
     ведення державної статистики щодо дітей;
      ведення обліку  дітей,  які  опинилися  у  складних  життєвих обставинах,   дітей-сиріт   та  дітей,  позбавлених  батьківського піклування,  усиновлених,  влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків   сімейного  типу  та  соціально-реабілітаційних  центрів (дитячих містечок);
      надання органам   виконавчої   влади,    органам    місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності,  громадським  організаціям,  громадянам  практичної  та
методичної  допомоги,  консультацій  з  питань соціального захисту
дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;
 
     улаштування дітей-сиріт та дітей,  позбавлених  батьківського піклування,  під  опіку,  піклування до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння усиновленню;
      підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація  дослідження  стану  соціального  захисту
дітей,  запобігання  дитячій  бездоглядності  та  безпритульності,
вчиненню дітьми правопорушень;
     визначення пріоритетних  напрямів  поліпшення  на відповідній території  становища  дітей,  їх  соціального  захисту,   сприяння фізичному,  духовному та інтелектуальному розвиткові,  запобігання дитячій  бездоглядності  та   безпритульності,   вчиненню   дітьми правопорушень.
      4. Служба відповідно до покладених на неї завдань:
     1) організовує   розроблення   і  здійснення  на  відповідній території заходів,  спрямованих на поліпшення становища дітей,  їх фізичного,  інтелектуального  і  духовного  розвитку,  запобігання дитячій бездоглядності та  безпритульності,  запобігання  вчиненню дітьми правопорушень;
     2) надає   місцевим   органам   виконавчої  влади  і  органам
місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям
усіх форм власності,  громадським організаціям, громадянам у межах
своїх повноважень практичну,  методичну та консультаційну допомогу
у  вирішенні  питань щодо соціального захисту дітей та запобігання
вчиненню ними правопорушень;
     3) оформляє документи на влаштування  дітей-сиріт  та  дітей, позбавлених батьківського піклування,  під опіку,  піклування,  до прийомних  сімей  та  дитячих  будинків  сімейного  типу,   сприяє
усиновленню;
     4) подає пропозиції до проектів регіональних програм,  планів
і прогнозів у  частині  соціального  захисту,  забезпечення  прав,
свобод і законних інтересів дітей;
      5) забезпечує  у  межах своїх повноважень здійснення контролю
за додержанням законодавства  щодо  соціального  захисту  дітей  і
запобігання вчиненню ними правопорушень;
     6) здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у
спеціальних виховних установах Державного  департаменту  з  питань
виконання    покарань,    дітей-сиріт    та   дітей,   позбавлених
батьківського  піклування,  у  сім'ях  опікунів,   піклувальників,
дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях;
     7) разом  з  відповідними  структурними підрозділами місцевих органів  виконавчої  влади,  науковими  установами  організовує  і проводить   соціологічні   дослідження,   готує   статистичні   та інформаційні  матеріали  про  причини  і  умови  вчинення   дітьми правопорушень,  вивчає  і  поширює  міжнародний  досвід  з  питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів;
     8) надає організаційну і  методичну  допомогу  притулкам  для дітей,   центрам   соціально-психологічної   реабілітації   дітей, соціально-реабілітаційним  центрам  (дитячі  містечка),   здійснює безпосередній контроль за їх діяльністю;
      9) організовує   і  проводить  разом  з  іншими  структурними підрозділами держадміністрації,  кримінальною міліцією  у  справах дітей заходи щодо соціального захисту дітей,  виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та  безпритульність,  запобігання вчиненню дітьми правопорушень;
    10) розробляє   і  подає  на  розгляд  районної держадміністрації  пропозиції  стосовно бюджетних  асигнувань  на  виконання  програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей,  спрямованої на подолання  дитячої  бездоглядності  та  безпритульності,  а  також утримання підпорядкованих  їй  закладів  соціального  захисту  для
дітей;

     11) веде  облік  дітей,  які  опинилися  у  складних життєвих обставинах,  дітей-сиріт  та  дітей,   позбавлених   батьківського піклування,  усиновлених,  влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків  сімейного  типу  та  соціально-реабілітаційних   центрів (дитячих містечок);
     12) надає      потенційним      усиновлювачам,      опікунам, піклувальникам,  батькам-вихователям, прийомним батькам інформацію
про дітей, які перебувають на обліку в службі, і видає направлення
на  відвідування  закладів  з  метою  налагодження  психологічного
контакту з дитиною;
      13) готує  акт  обстеження  умов проживання дитини та опис її майна,  а також акт обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна, піклувальника;
      14) проводить  перевірку  умов проживання і виховання дітей у сім'ях опікунів,  піклувальників за окремо складеним графіком, але не  рідше ніж раз на рік,  крім першої перевірки,  яка проводиться через три місяці після встановлення опіки та піклування;
     15) готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу;
      16) бере  участь  у  процесі  вибуття  дітей  із закладів для дітей-сиріт та дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,  та закладів  соціального  захисту  для  дітей  у сім'ї усиновлювачів, опікунів,  піклувальників,  до дитячих  будинків  сімейного  типу, прийомних сімей;
     17) готує   та  подає  в  установленому  порядку  статистичну звітність;
      18) розглядає в установленому порядку звернення громадян;
      19) розглядає звернення власника підприємства,  установи  або організації  усіх  форм  власності  та надає письмовий дозвіл щодо звільнення працівника молодше 18 років;
      20) проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, через засоби масової інформації;
      21) здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї
завдань, відповідно до законодавства.
      5.Служба має право:

     1) приймати з питань, що належать до її компетенції, рішення, які  є  обов'язкові  для  виконання  місцевими органами виконавчої влади,   органами   місцевого   самоврядування,    підприємствами, установами   та  організаціями  усіх  форм  власності,  посадовими особами, громадянами;
        2) отримувати повідомлення від  місцевих  органів  виконавчої влади і органів місцевого самоврядування,  підприємств, установ та організацій усіх форм власності,  посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих нею рішень;
     3) отримувати  в  установленому порядку від інших структурних підрозділів  районної   держадміністрації,  відповідних  органів місцевого самоврядування, підприємств,  установ   та   організацій   усіх   форм   власності інформацію,  документи та інші матеріали з питань,  що належать до її компетенції,  а від місцевих  органів  державної  статистики  -
статистичні  дані,  необхідні  для  виконання  покладених  на  неї
завдань;
     4) звертатися до місцевих органів виконавчої  влади,  органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей;
      5) проводити роботу серед дітей з метою запобігання  вчиненню
правопорушень;
     6) порушувати  перед  органами  виконавчої  влади та органами місцевого самоврядування питання про  направлення  до  спеціальних установ,  навчальних  закладів  усіх  форм  власності  дітей,  які опинилися у складних життєвих обставинах,  неодноразово самовільно залишали сім'ю та навчальні заклади;
     7) влаштовувати    дітей-сиріт    та    дітей,    позбавлених батьківського піклування,  у  дитячі  будинки   сімейного   типу, прийомні сім'ї, передавати під опіку, піклування, на усиновлення;
      8) вести справи з опіки, піклування над дітьми та усиновлення дітей;
     9) перевіряти  стан  роботи  із  соціально-правового  захисту дітей   у  закладах   для   дітей-сиріт   та  дітей,  позбавлених батьківського  піклування,  спеціальних   установах   і   закладах соціального  захисту для дітей усіх форм власності,  стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах,  за  місцем  проживання,  а також  у  разі  необхідності - умови роботи працівників молодше 18 років на підприємствах,  в установах  та  організаціях  усіх  форм власності;
      10) представляти  у разі необхідності інтереси дітей в судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх
форм власності;
      11) запрошувати   для   бесіди    батьків    або    опікунів, піклувальників,  посадових осіб з метою з'ясування причин та умов, які  призвели  до  порушення   прав   дітей,   бездоглядності   та безпритульності,  вчинення  правопорушень,  і  вживати  заходів до усунення таких причин;
      12) порушувати  перед  органами  виконавчої влади та органами місцевого самоврядування  питання  про  накладення  дисциплінарних стягнень  на  посадових  осіб  у  разі  невиконання  ними  рішень, прийнятих спеціально уповноваженим центральним органом  виконавчої влади у справах сім'ї, дітей та молоді;
      13) укладати    в     установленому    порядку    угоди   про співробітництво з  науковими  установами,  жіночими,  молодіжними, дитячими   та   іншими   об'єднаннями   громадян   і  благодійними організаціями;
      14) скликати в установленому  порядку  наради,  конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції;
      15) проводити  особистий  прийом  дітей,  а також їх батьків, опікунів чи  піклувальників,  розглядати  їх  скарги  та  заяви  з питань, що належать до її компетенції;
     16) визначати  потребу  в  утворенні  спеціальних  установ  і закладів соціального захисту для дітей;
      17) розробляти  і  реалізовувати   власні   та   підтримувати громадські  програми  соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;
      18) відвідувати дітей,  які  опинилися  у  складних  життєвих обставинах,   перебувають   на  обліку  в  службі,  за  місцем  їх проживання,  навчання і роботи;  вживати заходів  для  соціального захисту дітей.
      6. Служба   під  час  виконання  покладених  на  неї  завдань взаємодіє   з   іншими   структурними   підрозділами   відповідної держадміністрації    та    органів    місцевого    самоврядування, підприємствами,  установами та організаціями усіх форм  власності, об'єднаннями громадян і громадянами.
     7. Службу  очолює  начальник,  який призначається на посаду і звільняється з посади головою  відповідної  районної держадміністрації  за  погодженням  із заступником  голови  та  начальником  служби   у   справах   дітей відповідної   обласної держадміністрації.
      8. Начальник служби має заступника,  який  призначається  на посаду і звільняється з посади начальником служби за погодженням голови відповідної районної держадміністрації.
      9. Начальник служби:
     здійснює керівництво  діяльністю  служби,  несе   персональну відповідальність  за виконання покладених на неї завдань,  а також за роботу підпорядкованих службі закладів;
      призначає на посаду і звільняє з посади працівників служби;
 
     видає у  межах  своєї  компетенції  накази,   організовує і контролює їх виконання;

     подає на затвердження голові районної держадміністрації кошторис та штатний розпис служби в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників;
      затверджує положення     про    структурні    підрозділи    і функціональні обов'язки працівників служби;
      розпоряджається коштами  у  межах   затвердженого   кошторису служби.
     10. Функції    щодо    проведення    процедури   усиновлення, влаштування  дітей-сиріт  та  дітей,   позбавлених   батьківського піклування,  під опіку,  піклування, до дитячих будинків сімейного типу,  прийомних сімей покладаються  на  окремий  підрозділ,  який утворюється у складі служби.  Штатна чисельність такого підрозділу встановлюється  залежно  від  кількості  дітей-сиріт   та   дітей, позбавлених батьківського піклування, але не менше двох осіб.
      11. Для   погодженого   вирішення   питань,  що  належать  до компетенції служби,  в ній  може  утворюватися  колегія  у  складі начальника служби (голова колегії),  його заступників,  керівників інших   структурних   підрозділів    держадміністрації,    органів внутрішніх справ, представників підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян та благодійних організацій.
     Склад колегії затверджується  головою  районної держадміністрації за поданням начальника служби.
      Рішення колегії  проводяться  в  життя  наказами   начальника служби.
     12. Для  розгляду  наукових  рекомендацій  і  пропозицій щодо поліпшення діяльності та вирішення інших питань  у  службі  можуть уворюватися наукові та координаційні ради і комісії.
     Склад цих рад  і  комісій  та  положення  про  них затверджує начальник служби.
     13. Утримання    служби    здійснюється     відповідно     до законодавства.
     Гранична чисельність,  фонд  оплати  праці працівників служби затверджуються  головою  районної держадміністрації.
     Матеріально-технічне забезпечення  служби  здійснює  районна держадміністрація.
     Кошторис та   штатний   розпис   служби   затверджуються    у встановленому    порядку    головою    районної держадміністрації  в  межах  визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці її працівників.
     14. Служба   є  юридичною  особою,  має  самостійний  баланс, рахунки в органах Державного казначейства,  печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.
    
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 21.09.2007 р.                                                         №549
Про затвердження Положення
про управління праці та соціального
захисту населення райдержадміністрації         Відповідно до ст. 5; 23,24  Закону України “Про місцеві державні адміністрації” та Постанови Кабінету Міністрів України від 30.05.2007р. № 790 “Про затвердження типових положень про Головне управління праці та соціального захисту населення обласної, Київської міської, управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міської  і про управління праці та соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації” :
 
1.    Затвердити Положення про управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації згідно з додатком.
2.    Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 04.05.2004р. № 187 “Про затвердження Положення про управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації”.
Голова районної
державної адміністрації                                                         Володимир Томчук
        

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови                                     
райдержадміністрації
                 від21.09.2007 № 549                 


ПОЛОЖЕННЯ
про управління праці та соціального захисту
населення Могилів-Подільської районної
державної адміністрації


     1. Управління   праці   та   соціального   захисту  населення районної  держадміністрації  є  структурним  підрозділом  районної   держадміністрації,  що  утворюється  головою  цієї   адміністрації,    підзвітним   і   підконтрольним    голові  держадміністрації    та  відповідно  Головному  управлінню  праці  та соціального   захисту   населення  обласної держадміністрації.
     2. Управління   у  своїй  діяльності  керується  Конституцією та законами України,  указами  Президента   України  і постановами  Верховної  Ради  України,  прийнятими  відповідно  до Конституції  та  законів  України,  актами  Кабінету Міністрів   України, наказами  Мінпраці,  розпорядженнями   голови  районної державної  адміністрації, актами  відповідного  органу  місцевого самоврядування, а також положенням про управління.
     3. Основними завданнями управління є:
     забезпечення у    межах    своїх    повноважень    додержання законодавства     про  працю,   зайнятість,  трудову      міграцію, загальнообов'язкове   державне   соціальне  страхування,  пенсійне забезпечення,  соціальний  захист  та   соціальне   обслуговування населення,  у  тому  числі  громадян,  які  постраждали  внаслідок Чорнобильської катастрофи;
     удосконалення форм   і   засад    соціального    партнерства, організація  співробітництва  місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками  та  організаціями роботодавців;
     здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати  пенсій управлінням Пенсійного фонду України у Могилів-Подільському районі; проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи;
     призначення та  виплата  соціальної допомоги,  компенсацій та інших  соціальних  виплат,  встановлених  законодавством,  надання субсидій  для  відшкодування  витрат на оплату житлово-комунальних послуг,  придбання скрапленого газу,  твердого та рідкого  пічного побутового палива;
     розроблення та   організація  виконання  комплексних  програм поліпшення  соціального  обслуговування  інвалідів,   пенсіонерів, одиноких   непрацездатних   громадян  похилого  віку  та  всебічне сприяння в отриманні ними соціального обслуговування та соціальних послуг за місцем проживання;
     сприяння створенню умов для безперешкодного доступу інвалідів до об'єктів соціальної інфраструктури,  направлення  інвалідів  та дітей-інвалідів  до реабілітаційних установ та навчальних закладів системи соціального захисту населення (районного значення);
     забезпечення реалізації  державної  політики  зайнятості   на відповідній території;
    забезпечення виплати передбачених  законодавством  компенсацій та допомоги громадянам, які постраждали  внаслідок  Чорнобильської катастрофи;
     виконання функцій  головного  розпорядника  коштів  місцевого бюджету  на  здійснення  заходів  з  виконання  державних  программ соціального  захисту  населення  за рахунок субвенції з державного бюджету;

     сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні  питань соціально-економічного розвитку відповідної території.
     4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:
     1) забезпечує  здійснення  заходів,  спрямованих на посилення мотивації  до  праці,  удосконалення  її  організації,  оплати  та нормування;
     2) аналізує    ситуацію   в   соціально-трудовій   сфері   на відповідній території,  стан укладення  колективних  договорів  на підприємствах,  в  установах  та організаціях;  сприяє організації переговорного процесу між сторонами соціального партнерства, надає їм  організаційно-методичну  допомогу;  забезпечує  у  межах своїх повноважень      додержання      законодавства      з       питань колективно-договірного регулювання   соціально-трудових  відносин, розв'язання колективних трудових  спорів  (конфліктів);  проводить реєстрацію,   веде   облік,   забезпечує   зберігання   оригіналів колективних договорів, змін та доповнень до них;
     3) вивчає стан використання робочої сили,  аналізує  розвиток процесів,  які  відбуваються на ринку праці та у сфері професійної освіти;  координує  діяльність структурних підрозділів районної державної адміністрації , пов'язану з розробленням   та виконанням  територіальної    програми    зайнятості     населення;      сприяє підприємствам,  установам  та  організаціям  незалежно  від  форми  власності  та  підпорядкування  в організації  професійного   навчання кадрів на виробництві;
     4) забезпечує  діяльність  комісії  у  справах альтернативної (невійськової) служби та комісії з розгляду питань,  пов'язаних  з наданням статусу учасника війни;
     5) здійснює  державний  контроль за додержанням законодавства про  соціальний  захист  та  соціальне  обслуговування  населення, своєчасною     виплатою     заробітної    плати,    запровадженням підприємствами всіх форм власності мінімальних державних  гарантій з   оплати   праці,  а  також  за  наданням  працівникам  пільг  і компенсацій, передбачених законодавством;
     6) забезпечує  соціальний  захист  працівників,  зайнятих  на роботах  з шкідливими та важкими умовами праці,  вживає заходів до якісного проведення атестації робочих місць;
     7) організовує в межах своєї  компетенції  роботу  з  надання пільг пенсіонерам,  інвалідам,  ветеранам війни та праці, одиноким непрацездатним громадянам,  забезпечує надання населенню  субсидій для  відшкодування  витрат  на  оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;
     8) аналізує  стан  виконання комплексних програм,  здійснення заходів соціальної підтримки  малозабезпечених  верств  населення, надання  встановлених  законодавством  пільг соціально незахищеним громадянам та подає голові  районної  держадміністрації пропозиції  з цих питань;
     9) забезпечує  надання  відповідно до законодавства державної допомоги  сім'ям   з   дітьми,   державної   соціальної   допомоги малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, особам,  які не мають права на пенсію, та інвалідам, а також інших видів державної допомоги;
     10) здійснює  відповідно до законодавства грошові компенсації інвалідам на бензин,  ремонт і технічне обслуговування автомобілів та    на    транспортне    обслуговування,    а   також   вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян;
     11) здійснює нагляд за додержанням  вимог  законодавства  під час   призначення   (перерахунку)   та   виплати  пенсій  органами Пенсійного фонду України;
     12) забезпечує  цільове  використання  бюджетних  асигнувань, передбачених   на   соціальний   захист   населення  та  соціальне обслуговування;
     13) організовує   роботу   головних   державних    соціальних інспекторів та державних соціальних інспекторів;
     14) видає  відповідні  посвідчення ветеранам війни,  праці та іншим категоріям громадян;
     15) сприяє громадянам в одержанні документів,  необхідних для призначення окремих видів допомоги;

     16) сприяє   веденню   персоніфікованого   обліку  у  системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;
     17) проводить  інвентаризацію  особових  справ   і   особових рахунків   осіб,   які   одержують   допомогу,   в   установленному законодавством порядку;
     18) формує банк даних  інвалідів,  подає  пропозиції  органам місцевого    самоврядування    щодо    потреби    у    комунальних реабілітаційних установах для інвалідів та дітей-інвалідів;
     19) організовує      матеріально-побутове      обслуговування інвалідів,   ветеранів   війни  та  праці,  їх  санаторно-курортне лікування,   забезпечує   інвалідів   в   установленому    порядку транспортними засобами, засобами пересування та реабілітації;
     20) формує  базу  даних  одиноких  громадян,  які  потребують соціального  обслуговування та соціальних  послуг;  створює  мережу територіальних  центрів  соціального  обслуговування  пенсіонерів, інвалідів та одиноких непрацездатних громадян  та  організовує  їх роботу,  забезпечує  доступність  громадян  до  соціальних послуг, контролює їх якість та своєчасність надання;
     21) подає   в   установленому   порядку    пропозиції    щодо встановлення піклування над повнолітніми дієздатними особами,  які за станом здоров'я потребують догляду;
     22) забезпечує    у    разі    потреби     влаштування     до будинків-інтернатів (пансіонатів)    громадян    похилого    віку, інвалідів та дітей-інвалідів,  надає допомогу в організації роботи зазначених установ та закладів;
     23) бере  участь  у  роботі  державних  комісій з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів;
     24) сприяє благодійним,  релігійним організаціям, громадським об'єднанням,   установам   та   організаціям   недержавної   форми власності,  окремим громадянам у наданні  соціальної  допомоги  та соціальних послуг інвалідам,  ветеранам війни та праці, громадянам похилого віку,  а також іншим особам,  які перебувають у  складних життєвих обставинах;
     25) сприяє    підготовці,    перепідготовці   та   підвищенню кваліфікації працівників соціальної сфери;
     26) підтримує  функціонування   апаратно-програмних   засобів управління у складі єдиної інформаційної мережі Мінпраці,  а також єдине комп'ютерне інформаційне і телекомунікаційне середовище;
     27) організовує і проводить консультації, розглядає звернення громадян,   підприємств,  установ  та  організацій  з  питань,  що належать  до  його  компетенції,  вживає  відповідних  заходів  до усунення причин, які викликають скарги;
     28) роз'яснює  громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції;
     29) інформує  населення  з  питань,  що  належать   до   його компетенції, через засоби масової інформації;
     30) в   установленому   порядку  формує  базу  даних  Єдиного державного автоматизованого  реєстру  осіб,  які  мають  право  на пільги, та веде їх персоніфікований облік;
     31) формує  та  підтримує  в  актуальному  стані  базу  даних одержувачів усіх видів соціальної допомоги;
     32) забезпечує на відповідному рівні  реалізацію  міжнародних проектів із соціальних питань;
     33) організовує   роботу   з  визначення  статусу  осіб,  які постраждали внаслідок  Чорнобильської  катастрофи,  та  забезпечує відповідно до законодавства їх соціальний захист;
     34) подає  пропозиції  до  проектів  регіональних  програм із соціального   захисту    громадян,   які   постраждали    внаслідок Чорнобильської катастрофи;
     35) бере   участь   у   розгляді   проектів  контрактів,  які укладаються з керівниками суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління районної держадміністрації;

     36) вживає  заходів до соціального захисту бездомних громадян та  осіб,  звільнених  з  місць  позбавлення  волі,  утворення  та розвитку  мережі  закладів  та  установ,  що  надають  послуги цим громадянам, контролює якість надання ними соціальних послуг, подає голові районної державної дміністрації пропозиції з цього питання;
     37) сприяє волонтерським організаціям та окремим волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам;
     38) організовує  в межах своєї компетенції надання громадянам соціальних послуг,  в тому числі платних,  суб'єктами,  що надають соціальні  послуги,  забезпечує призначення та виплату компенсацій фізичним особам,  які  надають  соціальні  послуги,  координує  та контролює діяльність зазначених суб'єктів;
  39) подає пропозиції  головам районної  держадміністрації  та  органу   місцевого  самоврядування  під  час  формування   проекту   відповідного місцевого  бюджету щодо  передбачення коштів у складі  видатків на фінансування  місцевих програм соціального  захисту та   соціального  забезпечення  на  компенсацію  фізичним  особам,  які  надають соціальні послуги;
     40) у  межах  компетенції  організовує  роботу  з  визначення потреби  громадян у соціальних послугах,  забезпечує їх планування та визначає обсяг видатків з  відповідного  місцевого  бюджету  на надання таких послуг.
     5. Управління має право:
     1) здійснювати  контроль  за  наданням  інвалідам,  ветеранам війни та праці,  сім'ям  загиблих  військовослужбовців,  сім'ям  з дітьми, іншим громадянам пільг, установлених законодавством;
     2) здійснювати   контроль   за   додержанням  підприємствами, установами та  організаціями  всіх  форм  власності  встановленого порядку  оформлення документів (у тому числі їх достовірності) для призначення допомоги;
     3) одержувати  в  установленому порядку від інших структурних підрозділів    районної   держадміністрації,   органів   місцевого самоврядування, підприємств,  установ  та  організацій  усіх  форм     власності інформацію,  документи та інші матеріали,  необхідні для     виконання  покладених  на  нього завдань;
     4) подавати районній держадміністрації, Головному  управлінню  праці та соціального захисту  населення обласної держадміністрації  пропозиції  з  питань, що належать до компетенції управління;
     5) здійснювати контроль за своєчасним  проведенням  атестації робочих  місць  працівників,  зайнятих  на  підземних роботах,  на роботах з шкідливими і небезпечними умовами праці;
     6) залучати  спеціалістів   інших   структурних   підрозділів районної   держадміністрації,  підприємств,  установ,  організацій  та  об'єднань  громадян ( за погодженням  з  їх керівниками )  для розгляду питань,  що належать до компетенції управління.
     6. Управління   під  час  виконання   покладених   на  нього завдань взаємодіє з іншими   структурними  підрозділами  районної  держадміністрації,  органами  місцевого  самоврядування, а  також   з   підприємствами,   установами, організаціями,  громадянами  та  об'єднаннями громадян.
     7. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та  звільняється  з  посади головою районної держадміністрації за погодженням із заступником голови та   відповідно  з  начальником  Головного  управління  праці  та соціального  захисту   населення  обласної держадміністрації.  
     Начальник управління має заступників, які  призначаються  на посаду і звільняються з посади головою районної держадміністрації  за  поданням  начальника управління  та погодженням з начальником  Головного  управління  праці  та  соціального  захисту  населення  обласної держадміністрації.
     8. Начальник управління:

     здійснює керівництво діяльністю управління,  несе персональну відповідальність  за  виконання  покладених на управління завдань, визначає ступінь відповідальності  своїх  заступників,  керівників структурних підрозділів управління;
     подає  на  затвердження  голові   районної  держадміністрації   кошторис  та  штатний   розпис управління;
     затверджує структуру    управління,    положення   про   його структурні  підрозділи  і  функціональні   обов'язки   працівників управління;
     розпоряджається коштами   у   межах  затвердженого  кошторису управління;
     призначає на  посади  та   звільняє   з   посад   працівників управління;
     видає у   межах   своєї  компетенції  накази,  організовує  і контролює їх виконання.
     9. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій з  питань, що належать до компетенції управління, в ньому можуть утворюватися наукові ради і комісії.
     Склад наукових рад і комісій та положення про них  затверджує начальник управління.
     10. Управління   утримується  за  рахунок  коштів  державного бюджету.
     Граничну чисельність,  фонд  оплати  праці   працівників   та видатки  на  утримання  управління  в  межах  виділених асигнувань визначає  голова  районної  держадміністрації   після  попередньої  експертизи  у відділі  фінансово-господарського забезпечення.
     11. Управління є юридичною особою,  має  самостійний  баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від  26.02. 2009 р.                        №   76


Про внесення змін до розпорядження голови
райдержадміністрації від 14.11.2006 року №602

З метою приведення Положення про сектор юридично-правового забезпечення апарату райдержадміністрації у відповідність до вимог Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року №1040, внести зміни до положення про сектор юридично-правового забезпечення апарату райдержадміністрації затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 14.11.2006 року №602, виклавши його в новій редакції, що додається.

Голова районної
державної адміністрації                           Володимир Томчук


Затверджено
розпорядження голови
райдержадміністрації
Від  26.02.09 р. №  76

Положення
про сектор юридично-правового забезпечення
апарату районної державної адміністрації


    1. Це Положення регулює питання діяльності сектору юридично-правового забезпечення апарату райдержадміністрації.
    2. Сектор юридично-правового забезпечення апарату райдержадміністрації утворюється  як самостійний  структурний  підрозділ.
    Повноваження представлення  інтересів районної державної адміністрації в судах під час розгляду справ,  стороною або третьою особою в  яких  є  районна державна адміністрація, покладаються на завідувача сектору юридично-правового забезпечення апарату райдержадміністрації.
    3.Сектор юридично-правового забезпечення апарату райдержадміністрації  у  своїй  діяльності керується Конституцією та законами України,  указами Президента України і постановами Верховної  Ради  України, прийнятими  відповідно  до  Конституції та  законів України,  актами Кабінету Міністрів України,  міжнародними  договорами    України,    цим    Положенням,    а   також   іншими нормативно-правовими актами. З питань організації та проведення правової  роботи  сектор юридично-правового забезпечення керується актами Мін'юсту.
    4. Основним завданням сектору юридично-правового забезпечення апарату райдержадміністрації є організація правової  роботи,   спрямованої   на   правильне   застосування,   неухильне  дотримання  та запобігання невиконанню вимог законодавства,  інших  нормативних актів  районною державною адміністрацією ,та її працівниками  під час виконання покладених на них  завдань  і  функціональних  обов'язків,  а   також   представлення інтересів районної державної адміністрації в судах.
    5.Сектор юридично-правового забезпечення апарату райдержадміністрації підпорядковується безпосередньо голові районної державної адміністрації
    6. Видання нормативно-правового акта, а також подання проекту такого  акта  районної державної адміністрації для  його  прийняття   чи  погодження  без  попереднього розгляду  та погодження з сектором юридично-правового забезпечення апарату райдержадміністрації не допускається.
    7.Пропозиції  сектору юридично-правового забезпечення апарату райдержадміністрації    щодо     приведення  нормативно-правових актів  та  інших  документів районної державної адміністрації,  у відповідність із законодавством є обов'язковими для розгляду керівником органу виконавчої влади.
    У разі   неврахування   пропозицій    сектору юридично-правового забезпечення апарату райдержадміністрації або  часткового   їх   врахування   сектор   подає  голові районної державної адміністрації письмовий висновок до проекту акта.
    8. Сектор юридично-правового забезпечення апарату райдержадміністрації відповідно  до покладених на нього завдань:
    1) організовує  та  бере  участь  у  забезпеченні  реалізації  державної  правової  політики  у  відповідній  сфері,  правильного застосування   законодавства   в районній державній адміністрації,   у представленні інтересів районної державної адміністрації в  судах;
    2) розробляє   та   бере   участь   у   розробці проектів  нормативно-правових актів з питань,  що  належать  до  компетенції районної державної адміністрації;
    3) перевіряє   відповідність   законодавству  України проекти розпоряджень, що подаються на  підпис  голові районної державної адміністрації ,  погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;
    4) проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових  актів, підготовлених  структурними підрозділами районної державної адміністрації,  за  результатами  якої  готує  висновки, погоджує  (візує)  їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;
    5) переглядає  разом  із  структурними  підрозділами   районної державної адміністрації нормативно-правові  акти  та  інші  документи з питань,  що належать до його компетенції,  з метою приведення їх у відповідність до законодавства;
    6) інформує    голову районної державної адміністрації про необхідність    вжиття    заходів    для    внесення    змін    до нормативно-правових актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування;
    7) вносить голові районної державної адміністрації пропозиції  щодо  подання  нормативно-правового  акта на державну реєстрацію в порядку, визначеному Мін'юстом;
    8) розглядає  проекти  нормативно-правових  актів  та   інших  документів,  які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції районної державної адміністрації, та готує пропозиції до них;
    9) організовує  роботу,  пов'язану  з  укладенням  договорів (контрактів),  бере участь у їх підготовці та здійсненні  заходів, спрямованих  на  виконання  договірних  зобов'язань,  забезпеченні захисту майнових  прав  і  законних  інтересів  районної державної адміністрації,  а  також  погоджує  (візує) проекти договорів за наявності погодження   (візи)   керівників   заінтересованих    структурних  підрозділів;
    10) організовує   претензійну  та  позовну  роботу,  здійснює контроль за її проведенням;
    11) проводить   разом   із   заінтересованими    структурними  підрозділами  аналіз  результатів  господарської діяльності органу  виконавчої влади, вивчає умови і причини виникнення непродуктивних  витрат,   порушення   договірних   зобов'язань,   а   також   стан дебіторської та кредиторської заборгованості;
    12) аналізує матеріали,  що  надійшли  від  правоохоронних  і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами   перевірок,    ревізій,    інвентаризацій    дані статистичної   звітності,   що   характеризують   стан  дотримання законності органами виконавчої влади,  готує правові  висновки  за фактами  виявлених  правопорушень  та  бере  участь  в організації  роботи з відшкодування збитків;
    13) подає пропозиції голові райдержадміністрації  про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода (якщо це не віднесено  до  компетенції  іншого  структурного підрозділу);
    14) сприяє  правильному  застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає голові районної державної адміністрації письмовий  висновок  з пропозиціями щодо усунення таких порушень;
    15) здійснює методичне керівництво правовою роботою в  районній державній адміністрації ,  перевіряє стан правової роботи та подає пропозиції на розгляд  керівника  органу  виконавчої  влади  щодо її поліпшення, усунення недоліків у  правовому  забезпеченні  діяльності  органу, вживає  заходів до впровадження новітніх форм і методів діяльності сектору юридично-правового забезпечення апарату райдержадміністрації,  виконання актів Мін'юсту та його територіальних органів;
    16) веде  облік  актів  ,  забезпечує  підтримання  їх  у  контрольному  стані   та зберігання;
    17) збирає   інформацію   про   офіційне  оприлюднення  актів законодавства в друкованих виданнях та накопичує їх;
    18) здійснює заходи,  спрямовані на підвищення рівня правових знань працівників райдержадміністрації;
    19) забезпечує    в   установленому   порядку   представлення інтересів райдержадміністрації в судах та інших органах.
    12. Покладення на сектор юридично-правового забезпечення апарату райдержадміністрації обов'язків,  що не належать або виходять за межі її компетенції, не допускається.
    13. Сектор юридично-правового забезпечення апарату райдержадміністрації має право:
    1) перевіряти дотримання законності структурними підрозділами райдержадміністрації;
    2) одержувати   в   установленому   порядку   для   виконання  покладених   на   неї  завдань  необхідні  документи,  інформацію, довідки,   розрахунки,   інші   матеріали   від   посадових   осіб районної державної адміністрації.
    З метою   забезпечення  своєчасного  виконання  завдань,  які потребують оперативного вжиття відповідних заходів, посадові особи зобов'язані  невідкладно  подавати  необхідні  матеріали на вимогу сектору юридично правового забезпечення апарату райдержадміністрації;
    3) залучати  за  згодою  керівників  структурних  підрозділів  районної державної адміністрації спеціалістів з метою підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, а також розроблення і здійснення заходів, які проводяться сектором юридично-правового забезпечення апарату райдержадміністрації відповідно до покладених на нього завдань;
    4) інформувати  голову районної державної адміністрації про покладення  на сектор юридично-правового забезпечення обов'язків,  що виходять за межі його компетенції,  а також  про  випадки  неподання  або  несвоєчасного подання   на   вимогу   сектору юридично-правового забезпечення апарату райдержадміністрації необхідних  матеріалів посадовими особами райдержадміністрації.
    15. Районна державна адміністрація зобов'язана створювати  умови  для  належної  роботи і підвищення кваліфікації працівників   сектору юридично-правового забезпечення апарату райдержадміністрації,   забезпечувати    їх    окремим приміщенням,   телефонним   та   електронним  зв'язком,  сучасними комп'ютерами та оргтехнікою,  транспортом для виконання  службових обов'язків, нормативно-правовими актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою з правових  питань,  електронною
системою інформаційно-правового забезпечення,  а також доступом до інформаційних баз.
    16. Підвищення  кваліфікації  працівників   сектору юридично-правового забезпечення апарату райдержадміністрації організовує Мін'юст та його територіальні органи.
    17. На посаду завідувача сектору юридично-правового забезпечення апарату райдержадміністрації призначається особа з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста і стажем  роботи  за  фахом  на  державній  службі  або  за фахом на керівних посадах в інших сферах не менш як п'ять років.
    18. На посаду головного спеціаліста сектору юридично-правового забезпечення апарату райдержадміністрації  виконавчої  влади призначається особа з вищою юридичною освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем  магістра,  спеціаліста  і  стажем
роботи  за  фахом  на  державній службі не менш як три роки або за фахом в інших сферах не менш як чотири роки.
    19. На посаду провідного спеціаліста сектору юридично-правового забезпечення апарату райдержадміністрації  призначається особа з вищою юридичною освітою за
освітньо-кваліфікаційним рівнем  магістра,  спеціаліста  і  стажем роботи за фахом не менш як два роки.
    20.Завідувач сектору юридично-правового забезпечення апарату райдержадміністрації:
    1) забезпечує   виконання  завдань,  покладених  на сектор юридично-правового забезпечення апарату райдержадміністрації ;
    2) подає  пропозиції  голові районної державної адміністрації щодо  прийняття на роботу,  переведення,  звільнення працівників сектору юридично-правового забезпечення апарату райдержадміністрації,    їх    заохочення    або    притягнення    до відповідальності згідно із законодавством.
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від  12.09. 2008 р.                              №  393


Про затвердження Положення про відділ у справах сім’ї та молоді
Могилів-Подільської районної державної адміністрації

Відповідно до Типового положення про відділ у справах сім’ї, молоді та спорту районної, районної у м.Севастополі державної адміністрації, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2006 року №78, розпорядження голови райдержадміністрації від 25 червня 2008 року №296 «Про утворення відділів у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації і з питань фізичної культури та спорту райдержадміністрації та внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 25.06.2005 року №317»,

1. Затвердити Положення про відділ у справах сім’ї та молоді Могилів-Подільської районної державної адміністрації, що додається.
2.  Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 11.10.2005 року №521 «Про затвердження Тимчасового положення відділу у справах молоді та спорту райдержадміністрації».
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації Трачука В.П.
    


    Голова районної державної адміністрації                  Володимир Томчук 


ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження
голови райдержадміністрації
від “12.09. 2008  р. № 393

 
ПОЛОЖЕННЯ
про відділ у справах сім’ї та молоді
Могилів-Подільської районної державної адміністрації


    1. Відділ у справах сім’ї та молоді Могилів-Подільської районної державної адміністрації (далі - відділ) є структурним підрозділом райдержадміністрації, що утворюється головою райдержадміністрації та підзвітний і підконтрольний голові райдержадміністрації та управлінню з у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації (далі управління).
    
    2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України,
актами    Президента    України    і    Кабінету    Міністрів    України,    наказами
Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту, розпорядженнями голови обласної та районної держадміністрації,   наказами начальника    управління    у справах сім’ї та молоді обласної держадміністрації, рішеннями районної ради, а також положенням про відділ.
    
    3. Основними завданнями відділу є:
    - забезпечення реалізації на території району державної політики з питань сім’ї, дітей та молоді;
- виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального захисту сім’ї, дітей і молоді, рівних прав і можливостей для участі жінок та чоловіків у політичному, економічному і культурному житті, сприяння соціальному становленню та розвитку дітей і молоді, запобігання насильству в сім’ї;
- сприяння молодіжним і дитячим громадським організаціям та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань сім’ї, дітей і молоді;

    4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
1)    готує пропозиції до проектів районних програм і планів поліпшення становища сім’ї, дітей і молоді, протидії торгівлі людьми, охорони дитинства, оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і молоді, забезпечує їх виконання;
2)     розробляє і подає на розгляд районної державної адміністрації пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища сім’ї, дітей і молоді;
3)    готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції;
4)    залучає громадські організації, молодіжні, дитячі та інші громадські організації, благодійні організації до виконання соціальних програм і здійснення відповідних заходів;
5)    сприяє працевлаштуванню та зайнятості молоді, розвитку молодіжної підприємницької діяльності;
6)    здійснює заходи, спрямовані на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності, соціального і правового захисту сімей, надає в межах компетенції підприємствам, установам та організаціям, об’єднанням громадян та окремим громадянам методичну і практичну допомогу та консультації з питань запобігання насильству в сім’ї;
7)    сприяє діяльності дитячих і молодіжних клубів та об’єднань за інтересами, у тому числі за місцем проживання, збереженню їх мережі та зміцненню матеріально-технічної бази;
8)    удосконалює в межах своїх повноважень систему пошуку і відбору талановитих та обдарованих дітей і молоді, сприяє підтримці їх розвитку;
9)     організовує та проводить конкурси, виставки, фестивалі творчості, конференції, форуми, спрямовані на підвищення культурно-освітнього рівня дітей та молоді;
10)     координує діяльність районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
11)     вживає  в   межах   своїх   повноважень   заходів  спрямованих   на
утвердження   здорового   способу   життя, протидіє поширенню соціально небезпечних хвороб у дитячому і молодіжному середовищі;
12)     проводить інформаційно-роз'яснювальну, пропагандистську, консультативну роботу, "гарячі лінії", семінари, тощо з питань, віднесених до компетенції;
13)     здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства з питань,
що належать до його компетенції;
14)     вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань,
що належать до його компетенції;
15)     порушує в установленому порядку клопотання про призначення стипендій і  премій Кабінету Міністрів України, грантів Президента України обдарованій молоді;
16)    сприяє залученню коштів підприємств, установ та організацій для  соціальної підтримки сім’ї, дітей та молоді;
17)     забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики
стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням у відділі;
18)     виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

    5. Відділ має право:
- залучати до розгляду питань, що належать до його компетенції, спеціалістів інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, об'єднань громадян і фондів (за погодженням з їх керівниками);
- отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
- скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до його компетенції.
    
    6. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян та окремими громадянами.

    7. Відділ в межах своїх повноважень на основі та на виконання  актів законодавства видає накази, організовує і контролює їх виконання.
Рішення відділу, прийняті в межах його компетенції, є обов'язковими для виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності та громадянами.
    Відділ в разі потреби видає разом з іншими місцевими органами виконавчої влади спільні акти.

    8. Відділ очолює начальник відділу, якого призначає на посаду і звільняє з посади в установленому порядку голова районної державної адміністрації за погодженням із заступником голови облдержадміністрації і з начальником управлінням у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації.

    Начальник відділу:
- здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань і прийнятих ним рішень;
- призначає на посаду і звільняє з посади працівників відділу;
- затверджує функціональні обов'язки працівників відділу;
- розпоряджається коштами, що передбачені  для виконання покладених на відділ завдань і його утримання, у межах затвердженого кошторису;
- видає у межах своїх повноважень накази, організовує і контролює їх виконання.

    9. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції відділу, може утворюватися дорадчий орган у складі начальника відділу, начальників інших структурних підрозділів райдержадміністрації. До складу дорадчого органу можуть також входити керівники підприємств, установ та організацій, а також громадських організацій.
    Склад дорадчого органу затверджується головою райдержадміністрації за поданням начальника Відділу.

10. Відділ утримується за рахунок бюджетних коштів.
Граничну чисельність і фонд оплати праці працівників Відділу визначає голова райдержадміністрації у межах виділених асигнувань.
Кошторис і штатний розпис Відділу затверджує голова райдержадміністрації.
 
  11. Відділ є  юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.
    РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від  26.03. 2007 р.                        №  184Про затвердження положення про відділ житлово-
комунального господарства, енергетики та
зв’язку райдержадміністраціїВідповідно до ст. 5 Закону України „Про місцеві державні адміністрації, Типового Положення  про відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2004 року № 777, розпорядженням голови райдержадміністрації від 19.03.2007 року № 162 „Про внесення змін у структуру районної державної адміністрації”:
1. Затвердити положення  про відділ житлово-комунального господарства, енергетики та зв’язку райдержадміністрації, додається.
2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 25.10.2000 року № 278 „Про затвердження положення про відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації”.


    Голова районної державної
     адміністрації                                                                       Володимир ТОМЧУК    


ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови
районної державної адміністрації
 
від 26.03.09 р. № 184

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ житлово-комунального господарства, енергетики та зв’язку районної державної адміністрації

    1. Відділ житлово-комунального господарства, енергетики та зв’язку (далі – відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, та підзвітний і підконтрольний голові райдержадміністрації та управлінню житлово-комунального господарства, енергетики та зв’язку облдержадміністрації.
    
    2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України, наказами Мінпаливенерго, Мінтрансзв’язку, Національного агентства з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів і Національної комісії з питань регулювання зв’язку, розпорядженнями голів обласної та районної ради, а також положенням про відділ:
    
    3. Основними завданнями відділу є:
    - реалізація державної політики комплексного розвитку житлово-комунального господарства з питань водо- і теплопостачання, водовідведення, експлуатації та ремонту житла, дорожнього і зеленого господарства, благоустрою населених пунктів, надання ритуальних послуг;
    - аналіз стану житлово-комунального господарства, організація виконання державних програм, участь у розробці і реалізація регіональних програм розвитку житлово-комунального господарства, подання пропозицій щодо поліпшення комунального обслуговування населення та благоустрою населених пунктів, охорони навколишнього природного середовища, стану безпеки, умов праці та виробничого середовища;
    - підготовка пропозицій щодо фінансування програм розвитку житлово-комунального господарства, інженерного захисту територій та ліквідації наслідків підтоплення населених пунктів;
    - забезпечення в межах своїх повноважень додержання вимог нормативно-правових актів з питань житлово-комунального господарства;
    - виконання функцій управління у сфері житлово-комунального господарства;
    - координація, у межах своєї компетенції, діяльності суб’єктів природних монополій;
    - здійснення державного контролю за додержанням правил комунального обслуговування та благоустрою населених пунктів;
    - вирішення інших питань у сфері житлово-комунального господарства відповідно до законодавства;
    - підготовка пропозицій голові районної державної адміністрації щодо залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ і організацій на розвиток житлово-комунального господарства, зв’язку, побутового обслуговування населення.
    - забезпечення реалізації державної політики, у тому числі інвестиційної та інноваційної, у паливно-енергетичному комплексі, галузях зв’язку та у сфері енергозбереження;
    - розроблення пропозицій щодо державних цільових програм розвитку паливно-енергетичного комплексу, зв’язку та енергозбереження;
    - розроблення пропозицій щодо формування, регулювання та розширення ринку паливно-енергетичних ресурсів, послуг зв’язку;
    - розроблення та подання голові райдержадміністрації пропозицій щодо проектів місцевого бюджету, місцевих програм соціально-економічного розвитку, проектів програм приватизації державного майна, розвитку паливно-енергетичного комплексу району, удосконалення системи обліку електро-, газо-, тепло- і паливно-енергетичних ресурсів, звітності та державної статистики у сфері енергозбереження;
    - виконання функцій управління у сфері житлово-комунального господарства, енергетики та зв’язку; координація діяльності відповідних структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також роботи підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства, енергетики та зв’язку;
    - сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань організації обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства, енергетики та зв’язку, організаційно-методичне забезпечення діяльності відповідних структурних підрозділів виконавчих органів відповідних рад;
    - сприяння створенню інфраструктури підтримки регіонального розвитку, умов для рівноправного розвитку всіх форм господарювання та підприємництва на території району, надає консультаційну, інформаційну та іншу допомогу суб’єктам підприємницької діяльності;
    Готує і подає в установленому порядку пропозиції щодо:
    - розвитку підприємництва та конкуренції, демонополізації житлово-комунального господарства, енергетики і зв'язку та формування ринку цих послуг;
    - проведення інвестиційної політики у сфері будівництва, реконструкції і капітального    ремонту    об'єктів    житлово-комунального    господарства та інженерного захисту територій, населених пунктів, залучення інвестицій та кредитних ресурсів для  підвищення  паливно-енергетичного потенціалу  і розвитку телекомунікаційної мережі району;
    - удосконалення управління майном підприємств, установ і організацій житлово-комунального господарства, енергетики та зв'язку;
    - удосконалення системи обліку електро-, газо-, тепло- і водопостачання, нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів, звітності та державної статистики у сфері енергозбереження.
    
    4. Забезпечує здійснення заходів з реформування житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та галузі зв'язку відповідно до державної і регіональної програм на засадах прозорості та гласності.
    
    5. Сприяє розробленню проектів благоустрою населених пунктів.
    
    6. Забезпечує розроблення проектів з енергозбереження, проведення енергетичних      обстежень на підприємствах житлово-комунального господарства, сприяє впровадженню сучасних енергозберігаючих технологій.
    
    7. Організовує контроль за здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи житлово-комунального господарства, енергетики, зв'язку району в осінньо-зимовий період, а також об’єктів галузей в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків. Проводить моніторинг підготовки галузей житлово-комунального  господарства,  енергетики, зв'язку району до роботи в осінньо-зимовий період.
    
    8. Організовує роботу щодо визначення потреби району в енергоносіях, послугах поштового зв'язку, телекомунікаціях та визначає відповідність їх нормативним показникам.
    
    9. Забезпечує контроль за виконанням рішень центральних органів виконавчої влади, розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації та його заступників з питань, що стосуються житлово-комунального, господарства, паливно-енергетичного комплексу та зв'язку.
    
    10. Здійснює контроль за додержанням вимог нормативно-правових актів з питань житлово-комунального господарства та станом експлуатації і утримання житлового фонду, об'єктів комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та зв'язку.
    
    11. Бере участь у впроваджені нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії та розвитку малої гідро- і теплоенергетики.
    
    12. Здійснює заходи щодо популяризації ефективного та ощадливого споживання паливно-енергетичних ресурсів.
    
    13. Бере участь у реалізації державної політики щодо ціноутворення у сфері житлово-комунального господарства, погоджує в установленому порядку розрахунки щодо цін і тарифів на продукцію, роботи і послуги у житлово-комунальному господарстві та готує пропозиції щодо їх оптимізації.
    
    14. Сприяє   прийняттю   об'єктів   відомчого   житлового   фонду   та комунального господарства у власність територіальних громад.
    
    15. Проводить інвестиційну політику у сфері будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та зв'язку у разі покладення на нього функції замовника.
    
    16. Бере участь у реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів, екологічної   безпеки, поліпшення санітарного стану населених пунктів, якості питної води, технічного і технологічного стану систем тепло-, водопостачання та водовідведення, запобігання підтопленню населених пунктів, ліквідації його наслідків.
    
    17. Сприяє розвитку сфери житлово-комунального господарства, енергетики та зв’язку у сільській місцевості.
    
    18. Відділ має право:
    - залучати спеціалістів інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств та установ (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;
    - одержувати в установленому порядку, від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування підприємств, установ та організацій інформацію (документи та інші матеріали), необхідну для виконання покладених на нього завдань;
    - скликати наради з питань, що належать до його компетенції.
    19. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами та організаціями.
    Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації за погодженням з начальником Управління житлово-комунального господарства, енергетики та зв’язку облдержадміністрації.
    
    20. Начальник відділу:
    - здійснює керівництво та організовує роботу відділу і несе персональну відповідальність перед головою райдержадміністрації за виконання покладених на відділ завдань;
    - видає в межах своєї компетенції накази і контролює їх виконання;
    - визначає структуру і затверджує положення про структурні підрозділи та функціональні обов’язки їх працівників;
    - назначає на посаду і звільняє з посади працівників відділу;
    - розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису відділу.
    
    21. Фінансове забезпечення відділу здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.
    - граничну чисельність і фонд оплати праці працівників відділу в межах виділених асигнувань визначає голова райдержадміністрації;
    - кошторис і штатний розпис відділу затверджує голова райдержадміністрації.
    
    22. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від  12.09. 2008 р.                              №  394

Про затвердження Положення про відділ з питань фізичної культури та спорту Могилів-Подільської районної державної адміністрації

Відповідно до Типового положення про відділ у справах сім’ї, молоді та спорту районної, районної у м.Севастополі державної адміністрації, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2006 року №78, розпорядження голови облдержадміністрації від 28 березня 2008 року №111 «Про затвердження Положення про управління з питань фізичної культури та спорту обласної державної адміністрації», розпорядження голови райдержадміністрації від 25 червня 2008 року №296 «Про утворення відділів у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації і з питань фізичної культури та спорту райдержадміністрації та внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 25.06.2005 року №317»,

1. Затвердити Положення про відділ з питань фізичної культури та спорту Могилів-Подільської районної державної адміністрації, що додається.
2.  Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 11.10.2005 року №521 «Про затвердження Тимчасового положення відділу у справах молоді та спорту райдержадміністрації».
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації Трачука В.П.
    


    Голова районної державної адміністрації                  Володимир ТомчукЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження
голови райдержадміністрації
від   12.09.2008 р. № 394

 
ПОЛОЖЕННЯ
про відділ з питань фізичної культури та спорту
Могилів-Подільської районної державної адміністрації


    1. Відділ з питань фізичної культури та спорту Могилів-Подільської районної державної адміністрації (далі - відділ) є структурним підрозділом райдержадміністрації, що утворюється головою райдержадміністрації та підзвітний і підконтрольний голові райдержадміністрації та управлінню з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації (далі управління).
    
    2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України,
актами    Президента    України    і    Кабінету    Міністрів    України,    наказами
Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту, розпорядженнями голови обласної та районної держадміністрації,   наказами начальника    управління    з питань фізичної культури та спорту обласної держадміністрації, рішеннями районної ради, а також положенням про відділ.
    
    3. Основними завданнями відділу є:
    - забезпечення реалізації на території району державної політики стосовно фізичної культури та спорту;
- виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення розвитку фізичної культури та спорту;
- сприяння розвитку видів спорту визнаних в Україні;
- сприяння федераціям з видів спорту та іншим громадським організаціям;
- організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою і спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя;

    4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
1)    готує пропозиції до проектів районних програм і планів розвитку фізичної культури та спорту, забезпечує їх виконання;
2)     розробляє і подає на розгляд районної державної адміністрації пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на розвиток фізичної культури та спорту;
3)    готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції;
4)    залучає громадські організації фізкультурно-оздоровчої спрямованості до виконання програм і здійснення відповідних заходів, проведення змагань;
5)    сприяє діяльності дитячих і молодіжних клубів та об’єднань, у тому числі за місцем проживання, збереженню їх мережі та зміцненню матеріально-технічної бази;
6)     організовує та проводить олімпіади, спартакіади, конкурси, турніри,
фізкультурно-спортивні заходи, спрямовані на покращення фізичного виховання дітей та молоді;
7)    координує діяльність районного центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх";
8)    забезпечує у межах своїх повноважень організацію і сприяє активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сфері, розвитку самодіяльного масового спорту, спорту інвалідів і ветеранів;
9)    вживає  в   межах   своїх   повноважень   заходів  спрямованих   на
утвердження   здорового   способу   життя;
10)     проводить інформаційно-роз'яснювальну, пропагандистську, консультативну роботу, "гарячі лінії", семінари, тощо з питань, віднесених до компетенції;
11)     здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства з питань,
що належать до його компетенції;
12)     вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань,
що належать до його компетенції;
13)     порушує в установленому порядку клопотання про відзначення спортсменів, тренерів, працівників сфери фізичної культури та спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань, а також про призначення премій Кабінету Міністрів України, грантів Президента України;
14)     комплектує   склад   збірних   команд  району   за  видами   спорту   і
забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях обласного
рівня;
15)     здійснює контроль за діяльністю дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів незалежно від їх підпорядкування;
16)     сприяє  збереженню  і  розширенню  мережі  фізкультурно-спортивних  закладів,  вживає  заходів до зміцнення їх кадрового потенціалу та матеріально-технічної бази;
17)      здійснює    контроль    за   технічним    станом, ефективністю і цільовим
використанням спортивних об’єктів, що належать до сфери управління районної
державної адміністрації, та за  дотриманням   правил   безпеки  під  час
проведення масових спортивних заходів на спортивних спорудах;
18)     надає консультаційно-методичну допомогу суб'єктам господарювання з питань ліцензування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності;
19)     сприяє залученню коштів підприємств, установ та організацій для  подальшого  розвитку  фізичної культури і спорту;
20)     забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики
стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням у відділі;
21)     виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

    5. Відділ має право:
- залучати до розгляду питань, що належать до його компетенції, спеціалістів інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, об'єднань громадян і фондів (за погодженням з їх керівниками);
- отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
- скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до його компетенції.
    
    6. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян та окремими громадянами.

    7. Відділ в межах своїх повноважень на основі та на виконання  актів законодавства видає накази, організовує і контролює їх виконання.
    Рішення відділу, прийняті в межах його компетенції, є обов'язковими для виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності та громадянами.
    Відділ в разі потреби видає разом з іншими місцевими органами виконавчої влади спільні акти.

    8. Відділ очолює начальник відділу, якого призначає на посаду і звільняє з посади в установленому порядку голова районної державної адміністрації за погодженням із заступником голови облдержадміністрації і з начальником управлінням з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації.

    Начальник відділу:
- здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань і прийнятих ним рішень;
- призначає на посаду і звільняє з посади працівників відділу;
- затверджує функціональні обов'язки працівників відділу;
- розпоряджається коштами, що передбачені  для виконання покладених на відділ завдань і його утримання, у межах затвердженого кошторису;
- видає у межах своїх повноважень накази, організовує і контролює їх виконання.

    9. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції відділу, може утворюватися дорадчий орган у складі начальника відділу, начальників інших структурних підрозділів райдержадміністрації. До складу дорадчого органу можуть також входити керівники підприємств, установ та організацій, а також громадських організацій.
    Склад дорадчого органу затверджується головою райдержадміністрації за поданням начальника Відділу.

10. Відділ утримується за рахунок бюджетних коштів.
Граничну чисельність і фонд оплати праці працівників Відділу визначає голова райдержадміністрації у межах виділених асигнувань.
Кошторис і штатний розпис Відділу затверджує голова райдержадміністрації.
 
  11. Відділ є  юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.
  

    РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від  05.04. 2007 р.                        №   214


Про затвердження тимчасового положення
про відділ містобудування та архітектури
районної державної адміністраціїВідповідно до ст. 5 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, Типового Положення про відділ містобудування та архітектури районної державної адміністрації, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 2000 року № 1146 „Про затвердження типових положень про управління містобудування та архітектури облдержадміністрації, Київської та Севастопольської міської, відділ містобудування та архітектури районної у м.Києві, відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної, районної у місті Севастополі державні адміністрації”, розпорядження голови райдержадміністрації від 19.03.2007 року № 162 „Про внесення змін у структуру районної державної адміністрації”:

1. Затвердити тимчасове положення про відділ містобудування та архітектури районної державної адміністрації, додається.
2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 25.10.2000 року № 278  „Про затвердження положення про відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації”.

    Голова районної державної
 адміністрації                                                              Володимир ТОМЧУК    


ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови районної
 державної адміністрації
від    05.04.2007 р. №_   214


ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про відділ містобудування та архітектури районної державної адміністрації
1.    Відділ містобудування та архітектури (далі – відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації та підзвітний і підконтрольний голові райдержадміністрації та управлінню  містобудування та архітектури облдержадміністрації.
2.    Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінрегіонбуду, розпорядженнями голови облдержадміністрації, розпорядженнями голови райдержадміністрації, а також положенням про відділ.
3.    Основними завданнями відділу є:
- забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території району:
- бере участь у формуванні переліку об’єктів капітального будівництва, які потребують залучення коштів обласного та державного бюджетів:
- аналіз стану містобудування на території району, організація, розроблення проведення експертизи і забезпечення затвердження в установленому порядку генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації:
      - координація діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку   
      територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх   
      архітектурного вигляду:
      - забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури,   
       державних стандартів, норм і правил забудови населених пунктів, здійснення    
       контролю за реалізацією затвердженої містобудівної документації:
      - забезпечення в межах своїх повноважень охорони та контролю за використанням       
       пам’яток архітектури і містобудування, палацово – паркових, паркових та
       історико – культурних ландшафтів.    
4.    У сфері містобудування та архітектури  відділ відповідно до покладених на нього
завдань:
- бере участь у реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури, подає районній державній адміністрації пропозиції з цих питань:
- сприяє органам самоврядування у вирішенні питань соціально – економічного розвитку відповідної території:
- веде облік забезпеченості містобудівної документації населених пунктів на території району, вносить пропозиції місцевим радам  щодо необхідності розроблення та корегування планів населених пунктів та іншої містобудівної документації:
- розробляє і подає виконавчим органам сільських , селищних рад пропозиції щодо розміщення, будівництва  житлово - цивільних, комунальних промислових, та інших об’єктів, створення інженерно - транспортної інфраструктури, виробництва будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, розглядає і погоджує проекти конкретних об’єктів архітектури та надає замовникам висновки щодо їх затвердження:
- координує на території району виконання науково – дослідних пі проектно - вишукувальних робіт у сфері містобудування:
- надає архітектурно – планувальні завдання, інші вихідні данні на проектування об’єктів архітектури для нового будівництва, розширення, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, благоустрою територій у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, готує дозволи на проведення цих робіт;
- погоджує проекти розміщення та архітектурні рішення об’єктів благоустрою, монументального і монументально - декоративного мистецтва, зовнішньої реклами;
- здійснює в установленому законодавством порядку державний архітектурно – будівельний контроль;
- вносить відповідним органам пропозицій щодо прийняття згідно із законодавством рішень стосовно самовільно забудованих будинків та споруд;
- створює і веде архів містобудівної документації, документів інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, матеріалів містобудівного кадастру;
- інформує населення через засоби масової інформації про розроблення містобудівних програм розвитку району, розміщення найважливіших об’єктів архітектури, організовує їх громадське обговорення;
- забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень і скарг громадян, інших суб’єктів містобудування з питань, що належать до його компетенцій та вживає відповідних заходів;
- контролює діяльність виконавчих органів сільських, селищної рад з питань містобудування та архітектури в межах повноважень передбачених пунктом «б» частини першої статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України;
- бере участь у здійсненні державного контролю за використанням земель, визначених для містобудівних потреб, проведення грошової оцінки земель населених пунктів на території району;
- виконує інші функції відповідно до законодавства.
    5.      Відділ має право:
             - залучати спеціалістів інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств та установ (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;
            - одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування підприємств, установ та організацій інформацію (документи та інші матеріали), необхідну для виконання покладених на нього завдань;
            - скликати наради з питань, що належать до його компетенції.
     6.    Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, також з підприємствами, установами та організаціями. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації за погодженням з начальником Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації.
     7.    Начальник відділу:
            - здійснює керівництво та організовує роботу відділу і несе персональну відповідальність перед головою райдержадміністрації за виконання покладених на відділ завдань;
            - видає в межах своєї компетенції накази і контролює їх виконання;
            - визначає структуру і затверджує положення про структурні підрозділи та функціональні обов’язки їх працівників;
             - назначає на посаду і звільняє з посади працівників відділу;
             - розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису відділу.
     8.    Фінансове забезпечення відділу здійснюється за рахунок коштів державного бюджету:
            - граничну чисельність і фонд оплати праці працівників відділу в межах виділених асигнувань визначає голова райдержадміністрації;
            - кошторис і штатний розпис відділу затверджує голова райдержадміністрації.
     9.    Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.
    РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від  29.11. 2007 р.                        № 671

Про затвердження Положення про архівний
відділ районної державної адміністрації

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 року № 1055 «Про внесення змін до типових положень про місцеві державні архівні установи»:
1. Затвердити Положення про архівний відділ районної  державної адміністрації згідно додатку, враховуючи внесені зміни до типового Положення про місцеві державні архівні установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2002 року № 1616 ( офіційний вісник України, 2002 р., № 44, ст. 2024, 2003 р., № 25, ст. 1199).

2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 6 грудня 2002 року № 466 «Про затвердження Положення про архівний відділ райдержадміністрації».
Перший заступник голови
райдержадміністрації                    Валерій Яцко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації
Від  29.11.07 №  671


ПОЛОЖЕННЯ
про архівний відділ районної державної
адміністрації

1. Архівний відділ районної державної адміністрації є структурним підрозділом райдержадміністрації, що утворюється  головою районної державної адміністрації, підзвітний і підконтрольний голові районної державної адміністрації та відповідно державному архіву області.
2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету  Міністрів України, наказами Держкомархіву, розпорядженнями голови обласної, районної адміністрацій, наказами директора державного архіву області, а також положенням про відділ.
3. Основним завданням відділу є:
Реалізація державної політики в сфері архівної справи і діловодства, здійснення управління архівною справою і діловодством на території району;
Координація діяльності органів державної влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у питаннях архівної справи і діловодства;
Внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, ведення їх обліку, зберігання та використання відомостей, що в них містяться.
Здійснення контролю за діяльністю, забезпечення додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.
4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
4.1.Складає і за погодженням з державним архівом області подає для затвердження в установленому порядку проекти державних цільових програм, затверджує плани розвитку архівної справи в районі, забезпечує їх виконання.
4.2. Забезпечує  зберігання, обліку і охорону:
Документів Національного архівного фонду, переданих відділу органами державної влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності та об’єднаннями громадян, які діють ( діяли) на території району;
Документів особового походження;
Документів ( негативів, позитивів), що мають значення для вивчення історії району;
Друкованих, ілюстрованих та інших матеріалів, що використовуються для довідково-інформаційної роботи;
Облікових документів і довідкового апарату до них;
4.3. Організовує роботу, пов’язану з внесенням профільних документів до Національного архівного фонду або вилученням документів з нього, незалежно від місця зберігання і форми  власності на них;
4.4. Проводить в установленому порядку облік, обстеження та аналіз архівних установ, які створені на території району, незалежно від форм власності та підпорядкування;
4.5. Інформує державний архів області про виявлення архівних документів, що не мають власника, або власник яких невідомий, а також про здійснення продажу документів Національного архівного фонду з метою реалізації переважного права держави на їх придбання;
4.6. Подає районній державній адміністрації пропозиції щодо складу органів державної влади, підприємств, установ та організацій району, документи яких надходять на державне зберігання.
4.7. Перевіряє роботу архівних підрозділів і служб діловодства в органах державної влади, на підприємствах, в установах та організаціях  незалежно від форм власності з метою здійснення  контролю за дотриманням строків зберігання архівних документів, вимог щодо умов їх зберігання, порядку ведення обліку та доступу до них, надає зазначеним підрозділам і службам методичну допомогу в організації діловодства та зберігання документів.
4.8. Надає консультаційно-методичну допомогу в організації архівної установи для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на відповідній території району та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду ( трудового архіву).
4.9. Веде зведений облік архівних документів, що зберігають органи державної влади, підприємства, установи та  організації району, надає належні відомості про ці документи державному архіву області;
4.10. Надає на договірних засадах послуги підприємствам, установа та організаціям з упорядкування документів та використання відомостей, що містяться в них;
4.11. Передає державному архіву області у визначені ним терміни документи та довідковий апарат до них для постійного зберігання.
4.12. Створює і вдосконалює довідковий апарат до документів Національного архівного фонду;
4.13. Видає архівні довідки, копії документів та іншим шляхом задовольняє запити фізичних і юридичних осіб, переглядає в установленому порядку рішення про обмеження доступу до документів, забезпечує  у разі виявлення в архівних документах недостовірних відомостей про особу  на вимогу фізичних осіб доручення до архівних документів письмово обґрунтованого спростування чи додаткових відомостей про особу.
4.14. Вивчає, узагальнює і поширює досвід відомчих архівних установ;
4.15. Виконує інші функції, що випливають з покладених на відділ завдань.

5. Відділ має право:
Одержувати в установленому порядку від інших підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
Розробляти в подавати на затвердження в установленому порядку ціни на роботи (послуги), що виконуються (надаються) відділом на договірних засадах;
Звертатися до суду з позовом про позбавлення власника документів Національного архівного фонду, який не забезпечує належну їх збереженість, права власності на ці документи.
Порушувати в установленому порядку питання про зупинення діяльності відомчих архівів, що не забезпечують збереженість документів Національного архівного фонду.
Порушувати в порядку, встановленому законодавством, питання про притягнення до відповідальності посадових осіб і громадян, винних у порушенні законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи, а також про відшкодування ними збитків, заподіяних власнику документів Національного архівного фонду або уповноваженій ним особі;
Скликати наради з питань, що належать до його компетенції.
6. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян.
Працівники відділу мають право для виконання покладених на них службових обов’язків, відвідувати відомчі архіви і служби діловодства органів державної влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та об’єднань громадян, а також право доступу до їх документів, за винятком тих, що згідно із законодавством спеціально охороняються.
7. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації за погодженням відповідно з директором архіву області.
8. Начальник відділу:
Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;
Видає в межах своєї компетенції, накази, організовує і контролює їх виконання;
Розпоряджається коштами відділу в межах затвердженого на його утримання кошторису;
Для вирішення питань, що належать до компетенції архівного відділу, при ньому може утворюватися група по науково-технічній обробці документів підприємств, організацій і установ району;
Положення про групу по науково-технічній обробці документів підприємств, установ і організацій району при архівному відділі райдержадміністрації затверджується наказом начальника архівного відділу  райдержадміністрації.
9. Для проведення експертизи цінності документів відділ утворює експертну комісію.
Склад експертної комісії і положення про неї затверджує начальник відділу відповідно до типового положення, затвердженого Держкомархівом.
10. Відділ утримується за рахунок коштів державного бюджету.
Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників, кошторис та штатний розпис відділу затверджує голова райдержадміністрації.
11. Відділ не є юридичною особою, користується рахунком і ідентифікаційним кодом райдержадміністрації, має печатку без зображення Державного герба України зі своїм найменуванням.
    РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від  30.03. 2007 р.                        № 206

Про внесення змін до розпорядження голови районної
 державної адміністрації від 6 січня 2005 року № 13


Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2005 року № 305 „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” та від 15 листопада 2006 року № 1620 „ Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді”, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 12 березня 2007 року № 90 „ Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 14 грудня 2004 року № 487”:

1.Внести зміни до Положення про Могилів-Подільський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від 6 січня 2005 року № 13 «Про зміну назви районного центру соціальних служб для молоді на районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді», виклавши його в новій редакції, що додається.

    2. Могилів-Подільському районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (Антонюк С.І.) інформувати про виконання цього розпорядження до 30 березня 2007 року Вінницький обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

    3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації Суслова С.М.

    Голова районної державної
    адміністрації                                                                       Володимир ТОМЧУК    


                                                                                          Додаток
до розпорядження
голови районної
державної адміністрації
 від 30.03.07 №  206ПОЛОЖЕННЯ
про районний центр
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

1.    Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді ( далі – районний центр) є спеціальним закладом, що надає соціальні послуги сім’ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

2.    Районний центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту, Держсоцслужби, рішеннями відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також цим Положенням.
3. Основною метою дiяльностi районного центру є надання психологічних, соцiально-педагогiчних, соцiально-медичних, соціально-економічних, iнформацiйних i юридичних послуг сім’ям, дітям та молоді.
4. Основними принципами діяльності  районного центру є законність, дотримання i захист прав людини, системність, доступність, конфiденцiйнiсть, вiдповiдальнiсть за дотримання етичних та правових норм під час надання допомоги.
5. Районний центр утворюється, реорганізується та лiквiдується районною державною адмiнiстрацiєю i належить до сфери її управління.
6. Районний центр:
    1. забезпечує соціальне обслуговування сімей, дітей та молоді шляхом надання їм соціально - педагогічних, психологічних, соціально - медичних, соціально - економічних, юридичних та iнформацiйних послуг;
    2. здійснює соціальний супроводження прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, дітей, які виховуються в сім’ях опікунів чи піклувальників, сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, соціальний патронаж молоді, що відбуває чи відбула покарання у формі обмеження або позбавлення волі на певний строк;
    3. проводить соціально - реабiлiтацiйнi заходи, спрямовані на надання особам, які перебувають у складаних життєвих обставинах (в втому числі, які постраждали від насильства в сім’ї), допомоги у відновленні ними порушених функцій організму, компенсації  обмежень життєдiяльностi та отриманні оптимального фізичного, психологічного, соціального рівня для досягнення соціальної адаптації;
    3.1. забезпечує раннє виявлення, облік, соціальне супроводження сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, а також ведення відповідного банку даних;
3.2. здійснює заходи, спрямовані на соціальну та психологічну адаптацію дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з метою підготовки їх до самостійного життя;
3.3. здійснює соціальну роботу, спрямовану на запобігання відмові від новонароджених дітей;
3.4. здійснює соціально-психологічну реабілітацію дітей та молоді з функціональними обмеженнями.
3.5. надає юридичну, психологічну та соціальну допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, а також їх біологічним батькам, опікунам-піклувальникам, прийомним батькам, батькам-вихователям та усиновлювачам.
4) проводить роботу із запобігання вчиненню правопорушень та профілактики соціально небезпечних хвороб у дитячому та молодіжному середовищі, в тому числі серед груп ризику, подолання їх наслідків, пропагує здоровий спосіб життя
5) виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.
7. Основними завданнями районного центру є:
1)    участь у виконанні загальнодержавних та інших соціальних програм шляхом проведення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю, зокрема забезпечення соціального обслуговування, соціального супроводу та патронажу, соціальної профілактики і реабілітації, соціальної та психологічної адаптації;
2)    створення спеціалізованих формувань та забезпечення їх функціонування;
3)    залучення громадськості до проведення роботи із сім’ями, дітьми та молоддю, підтримка та розвиток волонтерського руху.
8. Районний центр під час виконання покладених на нього завдань:
1)    взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, а також фізичними особами;
2)    сприяє громадським організаціям, іншим об’єднанням громадян у реалізації соціально значущих ініціатив і проектів;
3)      залучає благодійні організації, громадські організації, суб’єкти господарювання, які провадять підприємницьку діяльність, до розв’язання актуальних проблем сім’ї, дітей та молоді;
4)    здійснює заходи щодо розроблення та поширення соціальної рекламної інформації та організації роботи із засобами масової інформації;
5)    сприяє волонтерській діяльності у сфері надання соціальних послуг;
6)    веде облік проведеної соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю, готує статистичні та інформаційно – аналітичні матеріали з питань, що належать до його компетенції;
7)    проводить соціологічні дослідження та опитування з метою визначення проблем сім’ї, дітей та молоді;
8)    залучає міжнародну фінансову та технічну допомогу, міжнародні гранти, а також надає гуманітарну та іншу допомогу сім’ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.
9. Районний центр має право:
1)    вносити місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо вдосконалення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;
2)    подавати пропозиції до проектів відповідних бюджетів з питань, що належать до його компетенції;
3)    утворювати спеціалізовані формування (служба соціальної підтримки сімей, служба роботи з ін’єкційними споживачами наркотиків, центр соціально -  психологічної допомоги, центр соціально – психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, мобільний пункт соціальної роботи в сільській місцевості, школа волонтерів, студентська соціальна служба, служба «Телефон довіри», інформаційно – ресурсний центр, дружня клініка для молоді, консультаційні пункти в закладах соціального спрямування тощо), типові Положення про які затверджує Міністерство у справах сім’ї,  молоді та спорту;
4)    укладати в установленому порядку договори з підприємствами, установами та організаціями, в тому числі іноземними, про проведення робіт, спрямованих на покладання на нього завдань;
5)    залучати спеціалістів підприємств, установ та організацій за погодженням з їх керівниками до розгляду питань, що належать до компетенції районного центру;
6)    одержувати від підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належать до його компетенції;
7)    проводити аналіз, експертизу та здійснювати нагляд, контроль за виконанням соціальних програм і проектів, умовами життєдіяльності, моральним, психологічним станом сімей, дітей та молоді, вживати заходів до забезпечення захисту їх прав, свобод і законних інтересів;
8)    порушувати клопотання про притягнення до притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні законодавства з питань проведення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю;
10. Соціальні послуги, що надаються районним центром, є державними і здійснюються на безоплатній основі.
11. Директор районного центру призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням відповідно обласним центром.
12. Директор районного центру:
-    керує діяльністю районного центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на районний центр завдань, законність прийнятих ним рішень;
-    визначає ступінь відповідальності його працівників;
-    затверджує структуру та штатний розпис районного центру в межах граничної чисельності працівників та фонду оплати праці;
-    затверджує Положення про структурні підрозділи районного центру та посадові інструкції його працівників;
-    видає у межах свої компетенції накази організаційно – розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання;
-    розпоряджається коштами районного центру у межах затвердженого кошторису;
-    створює у районному центрі конкурсні та атестаційні комісії, організовує підвищення кваліфікації працівникам центру;
-    призначає на посаду та звільняє  з посади працівників районного центру;
-    застосовує заохочення та накладає дисциплінарні стягнення на працівників районного центру;
-    здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
13. Положення про районний центр затверджується головою районної державної адміністрації за погодженням з обласним центром.
14. Для підвищення ефективності діяльності районного центру і підготовки рекомендацій з питань поліпшення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю при районному центрі можуть утворюватися консультаційні та методичні ради, які провадять діяльність на громадських засадах.
15. Районна державна адміністрація забезпечує районний центр приміщенням, засобами зв’язку, меблями, оргтехнікою та транспортними засобами.
16. Діяльність районного центру фінансується за рахунок коштів, передбачених у місцевому бюджеті за відповідним кодом бюджетної класифікації видатків, та інших джерел.
17. Умови оплати праці працівників районного центру затверджується Міністерством праці та соціальної політики за погодженням з Міністерством фінансів і Міністерством у справах сім’ї, молоді та спорту.
18. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників районного центру затверджується районною державною адміністрацією відповідно до структури та штатів, які визначаються міністерством у справах сім’ї, молоді та спорту за погодженням з міністерством фінансів.
19. Районний центр є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в установах Державного  Герба України, штампи та бланки зі своїм найменуванням і символікою.
    РОЗПОРЯДЖЕННЯ

    Від 06.08.2009 року                          №  271
    


Про внесення змін до розпорядження
голови районної державної адміністрації
від 29.09.2008 року № 430

    Відповідно до Закону України „Про місцеві державні адміністрації” та у зв’язку з кадровими змінами внести такі зміни до розпорядження голови районної державної адміністрації від 29.09.2008 року № 430 „Про розподіл обов’язків між головою, першим заступником, заступниками голови та керівником апарату райдержадміністрації”:

    1. Розподіл обов’язків між головою, першим заступником, заступниками голови та керівником апарату райдержадміністрації викласти в новій редакції, що додається.
2.Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.


 
      Голова районної державної
           адміністрації                                                        В. П. ТОМЧУК
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
              розпорядження голови райдержадміністрації
                    від  06.08.09  року №  271
РОЗПОДІЛ ОБОВ'ЯЗКІВ
між головою, першим заступником, заступниками голови та керівником апарату районної державної адміністрації
Голова районної державної адміністрації  Томчук В.П.
Очолює районну державну адміністрацію, здійснює керівництво її діяль¬ністю, несе відповідальність за виконання покладених на районну державну ад¬міністрацію завдань і за здійснення нею своїх повноважень.
Призначає на посади та звільняє з посад першого заступника, заступників голови та керівника апарату райдержадміністрації; начальників  управ¬лінь, відділів інших структурних підрозділів райдержадміністрації відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації".
Укладає та розриває контракти з керівниками підприємств, установ та ор¬ганізацій, що належать до сфери управління райдержадміністрації, або уповно¬важує на це своїх заступників.
Погоджує відповідно до чинного законодавства призначення на посади та звільнення з посад керівників не підпорядкованих підприємств, установ та орга¬нізацій, що належать до сфери управління органів виконавчої влади вищого рів¬ня.
Здійснює керівництво мобілізаційною підготовкою та цивільною оборо¬ною в районі в межах повноважень. Координує взаємодію райдержадміністрації з Могилів – Подільською міжрайпрокуратурою, Могилів-Подільським між райвідділом управління Служби безпеки України у Вінницькій області, Могилів – Подільський МВ ГУМВС України у Вінницькій області, Могилів – Подільським  міськрайонним управлінням юстиції, Могилів – Подільським міськрайонним судом, військовими частинами 2193 та А-0753.
Сприяє органам місцевого самоврядування у виконанні власних повноважень, організовує контроль за здійсненням ними делегованих повноважень державної виконавчої влади.
Відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації представляє райдержадміністрацію у відносинах з іншими органами, об'єднан¬нями громадян, підприємствами, установами, організаціями та громадянами як в Україні, так і за її межами.
Сприяє розвитку міжнародного співробітництва, налагодженню зовніш¬ньоекономічних зв'язків, укладає договори з іноземними партнерами в межах компетенції, визначеної законодавством.
Утворює консультативні і дорадчі органи (комісії, ради тощо), визначає їх завдання, функції та персональний склад.
Виступає розпорядником коштів у межах затвердженого бюджету.
Постійно інформує населення про стан виконання повноважень, покла¬дених на районну державну адміністрацію.
Здійснює інші функції, передбачені Конституцією та законами України, нормативно-правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органами виконавчої влади вищого рівня.
Очолює:
    колегію при голові райдержадміністрації;
    робочу групу з проведення перевірки дотримання вимог законодавства, реалізації державної політики у сфері раціонального використання та охорони земель.
Перший заступник голови районної державної адміністрації
( фінансова дисципліна та бюджетна політика)
Виконує обов'язки голови райдержадміністрації у разі його відсутності.
 Відповідає за дотримання в районі державної політики в галузі бюджету та фінансів за реформування системи промис¬лово-виробничих відносин, формування мережі ринкової інфраструктури, інформатизацію управлінської ді¬яльності та створення умов для розвитку підприємництва; реалізацію державної політики зайнятості населення
Здійснює контроль за дотриманням положень Конституції України, Законів України, Указів і розпоряджень Президента України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови обласної та районної державних адміністрацій з питань бюджету та фінансів, бюджетної політики рішень, районної ради з питань соціального захисту,  праці та заробітної плати, методичне керівництво економічними службами районної дер¬жавної адміністрації з питань, що належать до її компетенції.
Організовує та забезпечує реалізацію та залучення інвестиційної діяльності  у виробничу сферу в районі.
Координує діяльність місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в бюджетній та фінансовій сферах.
    Відповідає за реалізацію кадрової політики  в управліннях та відділах, діяльність яких координує.
Здійснює координацію та взаємодію райдержадміністрації з Могилів-Подільською об’єднаною державною податковою інспекцією у Вінницькій області, Могилів-Подільським управлінням Державного казначейства, контрольно-ревізійним відділом в Могилів-Подільському районі та м. Могилів -Подільському, управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, відділенням пенсійного фонду України в Могилів-Подільському районі, відділення виконавчої дирекції Фонду страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання в Могилів-Подільському районі, міжрайонною дирекцією Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.
Забезпечує укладення та виконання регіональних угод між райдержадмі¬ністрацією, об'єднанням організації роботодавців і профспілками; організовує роботу з реалізації державної політики щодо загальнообов'язкового державного соціального страхування.
Очолює:
    робочу групу по формуванню бюджету району;
     комісію з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат;
    конкурсну комісію;
    районну постійно діючу комісію з питань банкрутства і комісію з моніторингу цін на споживчому ринку;
    робочу групу з питань формування програми соціально – економічного розвитку району;
    робочу групу з питань легалізації робочих місць.


Заступник голови райдержадміністрації   Стойлов В.П. (питання економічної та промислової політики, розвитку інфраструктури).
Забезпечує формування і реалізацію в районі державної політики в галу¬зях промисловості, енергетики, транспорту, зв'язку, у сфері цивільного та шля¬хового будівництва, виробництва будматеріалів і буддеталей на підприємствах і організаціях усіх форм власності.
Організовує роботу з питань енергозабезпечення, енергозбереження; структурної перебудови містобудівного комплексу району; здійснення держав¬ного архітектурно-будівельного контролю, охорони, використання та реставрації пам'яток архітектури і містобудування, проведення державної експертизи проек¬тів будівництва, реставрації та реконструкції об'єктів, ліцензування спеціальних видів робіт у проектуванні та будівництві, забезпечення виконання завдань буді¬вництва об'єктів житлового, дорожнього і цивільного призначення та ефективно¬го використання капітальних вкладень, що спрямовуються на цю мету.
Відповідає за реалізацію кадрової політики у зазначених галузях.
Координує роботу щодо ефективного управління державною часткою майна в акціонерних товариствах.
Співпрацює з територіальними представництвами міністерств України: будівництва, архітектури та жит¬лово-комунального господарства, економіки, фінансів, палива та енергетики України, промислової політики, транспорту та зв'язку, з пи¬тань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорно¬бильської катастрофи;  ; державних комітетів України: енергозбереження, статистики, з питань регуляторної політики та під¬приємництва; технічного регулювання та споживчої політики, з нагляду за охороною праці; агентством з питань банкрутства; державною комісією з цінних паперів та фондового ринку; Фондом держмайна України, Антимонопольним комітетом України, спілкою підприємців України,  Торгово-промисловою палатою України, корпораціями: "Укравтодор", "Укрбудматеріали", "Укрбуд", Центральною спілкою спо¬живчих товариств.
Очолює:
    координаційну раду з питань безпечної життєдіяльності населення району;
координаційну раду з питань розвитку підприємництва та реалізації ре¬гуляторної політики;
комісію з безпеки дорожнього руху;
комісію з регулювання тарифів та послуг в житлово-комунальному господарстві та громадському транспорті;
районну спеціальну комісію з розрахунків за спожиті енергоносії;
районну комісію з питань забезпечення житлом військовослужбовців за¬пасу та у відставці;
робочу комісію з визначення об'єктів незавершеного будівництва, за¬пропонованих до продажу на аукціоні або за конкурсом;
робочу групу з обстеження спеціалізованих підприємств та їх приймальних пунктів;
районну комісію по створенню нових робочих місць;
районну комісію з питань техногенно - екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;
районну евакуаційну комісію.


Заступник голови райдержадміністрації
Панасюк А.С. (питання аграрної політики)

Несе відповідальність за реалізацію в районі агропромислової політики, реформування аграрного сектора економіки.
Організовує роботу із впровадження структурної, технічної та технологі¬чної політики в агропромисловому комплексі, а також впровадження державної політики щодо підтримки сільськогосподарського виробництва; сприяє форму¬ванню на території району інтегрованих структур виробництва і переробки сіль¬ськогосподарської продукції, прозорої та конкурентної ринкової інфраструктури щодо матеріально-технічного забезпечення та ринків збуту продукції агро¬промислового комплексу. Здійснює заходи з налагодження ефективної роботи переробної галузі.
Забезпечує контроль за реалізацією в районі державної політики щодо проведення земельної та аграрної реформи. Організовує впровадження політики соціальної розбудови сільської місцевості, виконання державних і регіональних замовлень з виробництва і заготівлі сільгосппродукції.
Відповідає за реалізацію кадрової політики в агропромисловому ком¬плексі району.
Забезпечує взаємодію з підприємствами, організаціями, установами, роз¬ташованими на території району незалежно від форм власності з питань, пов'я¬заних з сільськогосподарським виробництвом.
Вносить та реалізує узгоджені пропозиції з реструктуризації та реформу¬вання підприємств переробної галузі.
Співпрацює з територіальними представництвами міністерств та державних комітетів України:
аграрної політики; по земельних ресурсах; ветеринарної медицини; охо¬рони навколишнього природного середовища, водних ресурсів; корпорацією "Украгробуд".
Очолює:
районну надзвичайну протиепідемічну комісію;
районну комісію з врегулювання майнових питань реформованих і сіль¬ськогосподарських підприємств;
надзвичайну протиепізоотичну комісію;
районну комісію з питань поводження з безхазяйними відходами;
аналітичну групу з маркетингових  досліджень у тваринництві та птахівництві;
комісію з питань аграрної та земельної реформи;
комісію по грошовій оцінці земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів району;
робочу групу по прискоренню реформування власності і приватизації майна агропромислового комплексу;
комісію з питань регулювання ринку продовольства, цін і доходів сільськогосподарських виробників;
оціночну комісію;
районну аналітичну групу по проведенню перевірки агро формувань правонаступників реформованих КСП щодо  дотримання ними законності при врегулюванні майнових та земельних паїв.

Заступник голови райдержадміністрації
Чвартацький О.О. (питання соціально - гуманітарної  політики)
Несе відповідальність за реалізацію в районі політики в галузях освіти, охорони здоров’я, молодіжної політики, спорту і фізичної культури, в галузі соціаль¬ного захисту громадян. Вносить та реалізує узгоджені пропозиції з реструк¬туризації та реформування підприємств вищевказаних галузей, відповідає за реа¬лізацію кадрової політики у цих галузях.
          Забезпечує роботу;
з підбору та підготовки керівних кадрів органів виконавчої влади, держа¬вних службовців  райдержадміністрації та формування кадрового резерву і роботу з ним;
з кадровими документами, аналізу добору, розстановки кадрів в районні згідно з затвердженою номенклатурою.
Здійснює контроль за дотриманням положень Конституції України, за¬конів України, указів і розпоряджень Президента України, нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України та розпоряджень голови обласної та  районної державних адміністрацій з питань освіти, науки,  культури і мистецтва, реклами, міжна¬ціональних і конфесійних відносин,  з питань внутрішньої політики, преси та інформації,   координує роботу з реалізації державної мовної політики.
Забезпечує здійснення контролю за станом організаційно - кадрової ро¬боти, діловодства та контролю за виконанням документів у структурних підроз¬ділах райдержадміністрації.
Забезпечує здійснення контролю за станом організаційно - кадрової ро¬боти, діловодства та контролю за виконанням документів у структурних підроз¬ділах райдержадміністрації.
 
Координує діяльність місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в гуманітарній сфері, а також комунальних засобів масової ін¬формації, організовує співпрацю з політичними партіями і громадськими органі¬заціями, профспілками.
Забезпечує налагодження та ефективне здійснення політико-правової ро¬боти в районі.
Відповідає за реалізацію кадрової політики в управліннях та відділах, ді¬яльність яких координує.
  Відповідає за роботу Єдиного дозвільного офісу.
Очолює:
координаційну раду з питань державної служби;
комісію з питань нагород при райдержадміністрації;
спостережну комісію;
районну координаційну раду з питань оздоровлення дітей та підлітків;
районну координаційну раду з питань захисту моралі та формування здо¬рового способу життя громадян;
координаційну раду з питань запобігання захворювання на СНІД;
районну координаційну раду з питань профілактики і боротьби з нарко¬манією і алкоголізмом;
координаційну раду з питань військово-патріотичного виховання і підготовки молоді до служби в Збройних Силах України;
координаційну раду по соціальному захисту та профілактиці правопорушень серед неповнолітніх при райдержадміністрації;
районну координаційну раду з питань репродуктивного здоров'я;
районну комісію у справах альтернативної служби;
робочі групи з підготовки видань „Книга пам’яті України”, „Реабілітовані історією”, „Зводу пам’яток історії та культури”;
позаштатну лекторську групу при райдержадміністрації;
комісію з питань оптимізації мережі закладів освіти району;
комісію з питань гуманітарної допомоги при райдержадміністрації;
районну призовну комісію;
районну міжвідомчу раду з питань ранньої соціальної реабілітації ді¬тей інвалідів;
районну міжвідомчу комісію з питань заміни системи пільг на адресну грошову допомогу населення;
В гу¬манітарній та суспільно-політичній сферах.
Координує діяльність:
районної ради з питань молодіжної політики;
міжвідомчої комісії у справах увічнення пам'яті жертв війни та полі¬тичних репресій;
політико-консультативної ради при райдержадміністрації та районній ра¬ді;


Керівник апарату райдержадміністрації Трачук В.П.
Несе відповідальність за організацію роботи апарату районної державної адміністрації.
Забезпечує роботу з підготовки документів на розгляд голови та заступників голови райдержадміністрації, дове¬дення розпоряджень голови райдержадміністрації до виконавців.
Організовує підготовку подань про нагородження державними, урядови¬ми нагородами, обласними та районними відзнаками.
Забезпечує дотримання вимог чинного законодавства при підготовці про¬ектів розпоряджень голови райдержадміністрації та порядку роботи з таємними документами.
Організовує аналіз розпорядчих документів структурних підрозділів райдержадміністрації, вносить голові райдержадміністрації пропозиції з цих питань.
Організовує відповідно до чинного законодавства роботу із зверненнями громадян, взаємодію райдержадміністрації із засобами масової ін¬формації.
Організовує взаємодію апарату райдержадміністрації з іншими підрозді¬лами райдержадміністрації, організаціями, установами та об'єднаннями гро¬мадян. Забезпечує контроль за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади.
Забезпечує транспортне обслуговування апарату районної державної адміністра¬ції.
Забезпечує контроль за термінами виконання структурними підрозділами райдержадміністрації нормативних та розпорядчих документів.
Надає методичну допомогу структурним підрозділам райдержадміністрації у підготовці розпорядчих документів.
    Забезпечує взаємодію райдержадміністрації з районною радою у підготовці спільних рішень, контроль за їх виконанням згідно визначених термінів.
Співпрацює з  архівним відділом райдержадміністрації.

Додаток  1
до розпорядження голови
райдержадміністрації
від 06.08.09 року №   271
ПЕРЕЛІК
структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств і відомств, підприємств, організацій та установ, діяльність яких
координується безпосередньо головою райдержадміністрації,
першим заступником, заступниками голови та керівником апарату
райдержадміністрації

Голова районної державної адміністрації  Томчук В.П.
Структурні підрозділи райдержадміністрації
Головний спеціаліст з мобілізаційної,  оборонної та режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації.
Органи міністерств та відомств України
Могилів – Подільська міжрайпрокуратура, Могилів-Подільський міжрайвідділ управління Служби безпеки України у Вінницькій області, Могилів – Подільський МВ УМВС України у Вінницькій області, Могилів – Подільське  міськрайонне управління юстиції, Могилів – Подільський міськрайонний суд, „Дністрянська” митниця, військові частини 2193 та А-0753.

Перший заступник голови райдержадміністрації  
Структурні підрозділи райдержадміністрації
    Фінансове управління,  управління економіки, управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації.
Районні організації, установи, підприємства
Контрольно-ревізійне управління,
Управління держказначейства у Могилів-Подільському районі і м.Могилів-Подільський,
Могилів –Подільська об’єднана державна податкова інспекція,


Районні організації, установи, підприємства
 
Управління  Пенсійного фонду України у Могилів-Подільському районі,
Відділення виконавчої дирекції Фонду страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання в Могилів-Подільському районі,
Міжрайонна дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності,
Заступник голови райдержадміністрації  Стойлов В.П.
Структурні підрозділи райдержадміністрації
Управління економіки
Відділ містобудування, архітектури та житлово - комунального господарства
Відділ з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення
Районні організації, установи, підприємства
Міськрайвідділ статистики,
Районний вузол зв’язку,
Виправна колонія № 114
Районне відділення південно-західних високовольтних мереж
Могилів-Подільські електромережі
ВАТ „Сулятицьке кар’єроуправління”
ВАТ „Могилів-Подільський кар’єр”
Могилів-Подільський держлісгосп
ДП „Юрковецький спиртзавод”
ВАТ „Вендичанський комбінат хлібопродуктів”
ВАТ „Могилів-Подільське хлібоприймальне підприємство”
ТОВ „Вендичанський цукровий завод”
КП „Ізраїлівський вапно завод”
ТОВ „Фабрика „Чайка”
Філія „Могилів-Подільський „Райавтодор” ДП „Вінницький облавтодор”
Філія „Могилів-Подільська ДЕП ДП „Вінницький облавтодор”
Міжгосподарська районна госпрозрахункова шляхова будівельна дільниця
ДП ВАТ „Могилів-Подільське автотранспортне підприємство 10563"
Могилів-Подільський  центр електрозв’язку № 5 „Укртелеком”
Споживче товариство „Трансторг”
Могилів-Подільське районне споживче товариство
СТ „Краяни”
СТ „Кооператор”
СТ „Заготпромторг”
СТ „Дністровське”
СТ „Гірське”
СТ „Райкоопунівермаг”
СТ  „Комбінат кооперативної промисловості”
СТ „Яришівський хлібозавод”
Спілка авто перевізників району
ВАТ „Міжрайагротехсервіс”
ТОВ „Агроспецпостач”
ТОВ „Яришівський „Агромаш”
Підприємство „Районний ринок”
ТОВ „Мідав”
ТОВ „Поділля-фарм”
ДП ДС „Гірський”Заступник голови райдержадміністрації,
начальник управління агропромислового розвитку
Панасюк А.С.
Структурні підрозділи райдержадміністрації

Управління агропромислового розвитку

Районні органи міністерств та відомств України
Районне управління земельних ресурсів,
Могилів –Подільське управління екології та природних ресурсів у Вінницькій області
Районне управління ветеринарної медицини,
Міжрайонна інспекція з водних ресурсів Дністровського басейну,
Інспекція Державного технічного нагляду
Державтоінспекція,

Районні організації, установи, підприємства
Райком профспілки працівників агропромислового  комплексу,
ВАТ „Могилів-Подільське хлібоприймальне підприємство”,
Могилів-Подільський „Райагроліс”
СГ ВАТ „Птахо комплекс „Яришів” с.Яришів,
СГ ТОВ „Надія” с.Бандишівка
ПСП „Покровське” с.Бернашівка
ПСП „Дари садів” с.Бронниця
ПСП „Вікторія” смт.Вендичани
ФГ „Золотий колос” смт.Вендичани
ПСП „Грабарівське” с.Грабарівка
ПСП „Шанс” с.Козлів
ФГ „Соборне” с.Козлів
ФГ „Придністровське” с.Козлів
СГ ТОВ „Божий дар - агро” с.Конева
СГ ТОВ „Агро шанс” с.Кричанівка
СГ ТОВ „Немійське” с.Немія
СГ ТОВ „Поділля”
АК ПП „Злагода” с.Озаринці
АФ „Сортнасіннєовоч” с.Пилипи
ФГ „Вільно” с.Вільно
ПП „Деметра плюс” с.Серебринець
ПП .”Серебрійське”
ФГ „Урожай С” с.Сліди
СГ ТОВ „Прогрес” с.Суботівка
СГ ТОВ „Нива” с.Сугаки
ПСП „Тропівське” с.Тропова
ФГ „Нове Хоньковецьке” с.Хоньківці
СГ ТОВ „Україна” с.ШлишківціЗаступник голови райдержадміністрації Чвартацький О.О.
Структурні підрозділи райдержадміністрації

Єдиний дозвільний офіс
Відділ освіти
Відділ культури і туризму
Відділ зв’язків із засобами масової інформації та  громадськістю
Відділ у справах сім’ї та молоді,
Відділ з питань фізичної культури та спорту,
Служба у справах дітей,
Редакція газети „Слово Придністров’я”,
Районний телерадіомовний комітет „Об’єктив”,
Райком профспілки працівників освіти,
Райком профспілки працівників культури,
Міськрайком профспілки працівників держустанов
Районна організація ветеранів України
Районна організація ветеранів війни в Афганістані                                                                              
Районне фізкультурно-спортивне товариство „Колос”
Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,
Райком профспілки медичних працівників,

Керівник апарату райдержадміністрації Трачук В.П.
Структурні підрозділи райдержадміністрації
Архівний відділ райдержадміністрації
Керівник апарату
 райдержадміністрації                                  В.П. Трачук

Додаток 2
до розпорядження голови
 райдержадміністрації
                                                                                                                     від 06.08.09  року №  271
ПЕРЕЛІК
виконкомів місцевих рад для перевірки виконання делегованих повноважень,
координації роботи та надання практичної допомоги першим заступником,
заступниками голови та керівником апарату райдержадміністрації
Перший заступник голови райдержадміністрації  
Бандишівська сільська рада,
Бронницька сільська рада,
Грушанська сільська рада,
Мервенецька сільська рада,
Пилипівська сільська рада
Суботівська сільська рада,
Ярузька сільська рада

Заступник голови, начальник управління
агропромислового розвитку Панасюк А.С.

Бернашівська сільська рада,
Козлівська сільська рада,
Кремінська сільська рада,
Серебрійська сільська рада,
Хоньковецька сільська рада,
Юрковецька сільська рада
Яришівська сільська рада

Заступник голови райдержадміністрації Стойлов В.П.

Вендичанська селищна рада,
Жеребилівська сільська рада,
Кукавська сільська рада,
Немійська сільська рада,
Озаринецька сільська рада,
Серебринецька сільська рада
Слободо-Яришівська сільська рада

 


Заступник голови райдержадміністрації Чвартацький О.О.

 
 Карпівська сільська рада,
Конівська сільська рада
Кричанівська сільська рада,
Сказинецька сільська рада,
Слідянська сільська рада,
Сугаківська сільська рада,
Тропівська сільська рада

Керівник апарату
райдержадміністрації                    В.П. Трачук
                                  Додаток З
до розпорядження голови
 райдержадміністрації
від  06.08.09 року № 271
ЗДІЙСНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ
першого заступника, заступників голови та керівника апарату райдержадміністрації у разі їх відсутності
 
 Панасюк А.С.                         Стойлов В.П.   
 Чвартацький О.О.                    Трачук В.П.                              .
                 
 
 
Керівник апарату
райдержадміністрації                                                            В.П. ТРАЧУК


РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від  14.09. 2009 р.                        №   298


Про затвердження Положення про управління економіки
районної державної адміністрації


    Відповідно до ст.5  Закону України „ Про місцеві державні адміністрації та Типового Положення про управління економіки районної державної адміністрації,  затвердженого Постановою КМУ від 10.09.2003 р. №1441 (із змінами), затвердити Положення про управління економіки районної державної адміністрації, що додається.Голова районної державної
адміністрації                            В.П.ТОМЧУК


ЗАТВЕРДЖЕНО
 розпорядження голови районної державної
 адміністрації 
   від    14.09. 2009 р. №  298

 

П О Л О Ж Е Н Н Я
про управління економіки
 Могилів-Подільської районної державної адміністрації.


1.    Управління економіки Могилів-Подільської районної державної адміністрації (далі-управління) є структурним підрозділом Могилів-Подільської районної державної адміністрації, що утворюється головою Могилів-Подільської райдержадміністрації, підзвітним і контрольним голові райдержадміністрації, Головному управлінню економіки Вінницької обласної державної адміністрації.

2.    Управління в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економіки, розпорядженнями голови Вінницької обласної державної адміністрації, Могилів-Подільської районної державної адміністрації, наказами начальника Головного управління економіки Вінницької обласної державної адміністрації, рішеннями Могилів-Подільської районної Ради, а також цим Положенням.

3.    Основними завданнями управління є участь у:
    реалізації державної політики у сфері економічного і соціального розвитку України;
    реалізації державної регуляторної політики у сфері розвитку економічної конкуренції та обмеження монополізму;
    формуванні і проведенні державної регіональної політики;
    проведенні разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації зовнішньоекономічної політики;
    забезпеченні реалізації державної політики у сфері внутрішньої торгівлі, громадського харчування і побутових послуг;
    здійсненні структурних змін, а також державної інвестиційної  та інноваційної політики;
    забезпеченні реалізації державної цінової політики;
    забезпеченні реалізації державної політики у сфері економічної безпеки та детінізації економіки.

4.    Управління відповідно до покладених на нього завдань:
1)    аналізує стан і тенденції економічного і соціального розвитку району, бере участь у визначенні його пріоритетів, розробленні напрямів структурної та інвестиційної політики та готує пропозиції з цих питань;
2)    виконує роботи з прогнозування економічного і соціального розвитку району та підготовки його програм;
3)    бере участь у розробленні проектів регіональних і міжрегіональних програм та їх реалізації;
4)    розробляє пропозиції до проектів місцевого бюджету, які стосуються економічного і соціального розвитку району, та подає їх на розгляд керівництву Могилів-Подільської районної державної адміністрації;
5)    готує пропозиції голові Могилів-Подільської районної держадміністрації з питань ефективного використання фінансових, кредитних і валютних ресурсів;
6)    бере участь у складанні необхідних для роботи балансів (фінансових, грошових доходів і витрат населення, ринку праці та розвитку трудових ресурсів, попиту і пропонування на основні види паливно-енергетичних ресурсів, промислової продукції та продовольства);
7)    бере участь у межах компетенції в підготовці пропозицій щодо забезпечення реалізації державної цінової політики та вдосконалення порядку регулювання цін;
8)    сприяє створенню інфраструктури підтримки регіонального розвитку, умов для рівноправного розвитку всіх форм господарювання та підприємництва на території району, надає консультаційну, інформаційну та іншу допомогу суб’єктам підприємницької діяльності;
9)    бере участь разом з іншими структурними підрозділами районної держадміністрації у реалізації державної зовнішньоекономічної політики;
10)    проводить в установленому порядку в межах своєї компетенції переговори з офіційними представниками іноземних країн, акредитованих в Україні;
11)    забезпечує в межах своїх повноважень захист економічних прав і законних інтересів суб’єктів господарювання;
12)    виконує в межах делегованих йому повноважень регуляторні  функції;
13)    організовує разом з іншими структурними підрозділами участь підприємств, установ та організацій району у виставково-ярмаркових заходах;
14)    бере участь у формуванні переліку об’єктів капітального будівництва, які потребують залучення коштів обласного та державного бюджетів;
15)    розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих  на нарощування   інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату в районі, у тому числі готує та подає до районної держадміністрації пропозиції щодо інвестиційних проектів найважливіших будов виробничого призначення, природоохоронних об’єктів та об’єктів соціальної сфери;
16)    аналізує стан і бере участь у межах компетенції в розробленні пропозицій щодо розвитку споживчого ринку, ринку побутових послуг і створення їх інфраструктури, поліпшення організації та якості обслуговування населення підприємствами торгівлі, громадського харчування та побуту;
17)    бере участь у формуванні та реалізації державної аграрної політики, розробленні пропозицій щодо забезпечення продовольчої безпеки країни;
18)    проводить аналіз результатів фінансово-господарської діяльності підприємств, які є власністю територіальних громад, сіл, селища району;
19)    бере участь у реалізації регіональної політики у сфері управління майном комунальної власності територіальних громад, сіл, селища району в межах делегованих повноважень;
20)    готує голові районної держадміністрації пропозиції з питань розміщення на території району нових, реконструкції, розширення, ліквідації діючих підприємств та інших об’єктів виробничого і невиробничого призначення, які належать до сфери її управління;
21)    бере участь у підготовці пропозицій щодо розроблення районних і регіональних екологічних програм, впровадженні економічного механізму природокористування, раціонального використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища;
22)    готує голові районної держадміністрації пропозиції щодо залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ і організацій на розвиток житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку, побутового обслуговування населення;
23)    розробляє пропозиції щодо фінансово-економічного обґрунтування обсягів закупівлі товарів, робіт і послуг для державних потреб за рахунок коштів державного бюджету; за поданням органів місцевого самоврядування розробляє пропозиції щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел фінансування;
24)     бере участь у здійсненні заходів щодо координації закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок коштів місцевого бюджету;
25)    сприяє розвитку науки і техніки, впровадженню нових технологій, підвищенню технічного рівня виробництва і якості продукції;
26)    бере участь у розробленні пропозицій щодо проведення адміністративної реформи та реформи адміністративно-територіального устрою;
27)    розробляє в межах своїх повноважень пропозиції щодо вдосконалення системи підготовки (перепідготовки) кадрів (спеціалістів) у сфері економіки та управління; бере участь у впровадженні заходів з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва;
28)    сприяє розробленню та виконанню програм інформаційного забезпечення та розвитку інформаційно-аналітичних систем на території району;
29)    бере участь у здійсненні заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації;
30)    уносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення системи обліку, звітності та державної статистики;
31)    забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в управлінні;
32)    узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції управління, розробляє і подає на розгляд голові районної держадміністрації пропозиції щодо його вдосконалення;
33)    виконує інші функції, пов’язані з виконанням покладених на нього завдань.

5.    Управління має право:
1)    залучати спеціалістів інших структурних підрозділів районної держадміністрації, підприємств, установ і організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;
2)    одержувати і установленому порядку від інших структурних підрозділів районної держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію,  документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
3)    скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

6.    Управління в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також з підприємствами, установами, організаціями та  об’єднаннями громадян.

7.    Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної держадміністрації за погодженням із заступником голови та з начальником головного управління економіки Вінницької обласної державної адміністрації.
Начальник управління має заступника, якого призначає на посаду і звільняє з посади своїм наказом за погодженням з головою районної держадміністрації.

8.    Начальник управління:
здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на управління, визначає функції та ступінь відповідальності заступника начальника управління, керівників його структурних підрозділів;
видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;
затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов’язки працівників управління;
призначає на посаду і звільняє з посади працівників управління;
розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису на утримання управління.

9.    Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету.
Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління в межах виділених коштів визначає голова районної держадміністрації.
Матеріально-технічне забезпечення управління здійснює районна держадміністрація.
Кошторис і штатний розпис управління затверджує голова районної держадміністрації.

10.    Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах  Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від  22.09. 2009 р.                        №  316


Про затвердження Положення про фінансове управління
 районної державної адміністрації   
    Відповідно до ст. 5 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Типового положення про фінансове управління районної, районної у м. Києві та фінансовий відділ районної у м. Севастополі державної адміністрації затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 року №1204, затвердити Положення про фінансове управління районної державної адміністрації, що додається.

Голова районної
державної адміністрації                                    В.П.Томчук


ЗАТВЕРДЖУЮ
Розпорядження голови
райдержадміністрації
Від   22.09.09 р.  №  316

                                                                             

ПОЛОЖЕННЯ
про фінансове управління Могилів-Подільської  районної державної адміністрації.


1. Фінансове управління районної державної адміністрації є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що утворюється головою районної державної адміністрації, є підзвітним та підконтрольним голові районної державної адміністрації, головному фінансовому управлінню обласної державної адміністрації.

2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами міністерства фінансів України, розпорядженнями обласної, районної державної адміністрації, наказами начальника головного фінансового управління, актами відповідного органу місцевого самоврядування, прийнятими у межах його компетенції, а також положеннями про управління.

3. Основними завданнями управління є:

забезпечення реалізації державної бюджетної політики на відповідній території;

складання розрахунків до проекту місцевого бюджету і подання їх на розгляд районної державної адміністрації;

підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку району;

розроблення пропозицій з удосконалення  методів  фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат;

здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів та коштів цільових фондів, утворених відповідною радою;

здійснення загальної організації та управління виконання місцевого бюджету, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;

2) визначає порядок та терміни розроблення бюджетних запитів головними
розпорядниками бюджетних коштів;

3) проводить на будь-якому етапі складання і розгляду проекту місцевого бюджету аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо його  відповідності  меті,  пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

4)     приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозицій проекту місцевого бюджету перед  поданням його на розгляд районної державної адміністрації;

5)     бере участь у розробленні балансу фінансових ресурсів району, аналізує соціально-економічні показники розвитку району та враховує їх під час складання районного бюджету;

6) організовує роботу, пов’язану із складанням районного бюджету, за дорученням керівництва районної державної адміністрації визначає порядок  і терміни подання структурними підрозділами районної держадміністрації, виконавчими органами сільських рад матеріалів для підготовки проекту районного бюджету; готує пропозиції щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для виконання спільних проектів та подає їх на розгляд керівництву районної державної адміністрації;

7)    забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису місцевого бюджету встановленим бюджетним призначенням;

8)     здійснює у процесі виконання місцевого бюджету за доходами прогнозування та проводить аналіз доходів відповідного місцевого бюджету;


9)     організовує виконання районного бюджету. Разом з іншими структурними підрозділами районної держадміністрації, виконавчими органами сільських рад, органами державної податкової служби, територіальними органами Державного казначейства забезпечує надходження доходів до районного бюджету та вживає заходи до ефективного витрачання бюджетних коштів;

10) складає розпис доходів і видатків районного бюджету, забезпечує фінансування заходів, передбачених відповідним місцевим бюджетом, у встановленому порядку готує пропозиції щодо внесення змін до розпису у межах річних бюджетних призначень та здійснює у встановленому порядку взаємні розрахунки районного бюджету з обласним бюджетом і бюджетами нижчого рівня;

11)    здійснює в уставленому порядку організацію та управління виконанням районного бюджету, координує в межах своєї компетенції діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання місцевого бюджету та здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства;

12)     проводить моніторинг змін, що вносяться до районного бюджету;


13)    розглядає баланси, звіти про виконання місцевих бюджетів та інші фінансові звіти, подані територіальними органами Державного казначейства;

14) проводить разом з відповідними органами державної податкової служби аналіз стану надходження доходів до районного бюджету, готує пропозиції про доцільність запровадження на території району місцевих податків, зборів, а також  пільг;

15) проводить на базі статистичної і фінансової звітності і прогнозних розрахунків аналіз економічного і фінансового стану підприємств, установ і організацій, розташованих на відповідній території, тенденцій і динаміки розвитку різних форм власності, готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів;

16) здійснює фінансування підприємств, установ та організацій, переданих у встановленому законом порядку в управління місцевій держадміністрації, а також заходів, пов’язаних з розвитком житлово-комунального господарства, благоустроєм, дорожнім будівництвом, охороною довкілля та громадського порядку, інших заходів, передбачених законодавством;

17) перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з районного бюджету;

18) бере участь у розробленні пропозицій з удосконалення структури місцевих держадміністрацій, готує пропозиції щодо визначення чисельності працівників, фонду оплати їх праці, витрат на утримання місцевих держадміністрацій та здійснює контроль за витрачанням цих коштів;

19) розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ і організацій;

20) забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників управління;

21) готує і подає відповідні місцеві раді офіційні висновки про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду відповідного місцевого бюджету для прийняття рішення про внесення змін до цього місцевого бюджету;

22) здійснює інші функції, пов’язані з виконанням покладених на нього завдань.

5.Управління має право:

1) в установленому порядку одержувати від інших структурних підрозділів району, органів податкової служби, інших державних органів, підприємств, установ, організацій всіх формі власності інформацію, документи та інші матеріали необхідні для складання проекту районного бюджету та аналізу його виконання;

2) в установленому порядку та у межах своєї компетенції призупиняти бюджетні асигнування відповідно до статті 117 Бюджетного кодексу України та вживати заходів до розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за вчинені ними бюджетні правопорушення, передбачені статтею 118 Бюджетного кодексу України;

3) залучати фахівців інших структурних підрозділів районної держадміністрації, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян до розгляду питань, що належать до його компетенції;

4) скликати в уставленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

6. Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємства, установами, організаціями, відповідними органами державної податкової служби, органами державної контрольно-ревізійної служби та територіальними органами Державного казначейства.

7. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою відповідної районної держадміністрації за погодженням з начальником головного фінансового управління обласної держадміністрації.

Начальник управління  має заступників, які за його поданням призначають на посаду і звільняють з посади відповідно чинного законодавства.


8. Начальник управління:

здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань, визначає ступінь відповідальності заступників начальника управління, керівників його структурних підрозділів;

видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;

затверджує положення про структурні підрозділи управління і функціональні обов'язки працівників управління;

розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису на утримання управління;

затверджує розпис доходів і  видатків районного бюджету на рік та тимчасовий розпис на відповідний період;

забезпечує відповідність розпису районного бюджету встановленим бюджетним призначенням;

призначає на посаду і звільняє з посади працівників управління.

9. Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету.

10. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління, штатний розпис та кошторис витрат на його утримання затверджується головним фінансовим управлінням.

11. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України й своїм найменуванням.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від  23.09. 2009 р.                                    №_319

Про  затвердження    положення  про  управління  агропромислового  розвитку  районної  державної  адміністрації    Відповідно  до  ст.5 Закону  України „Про  місцеві  державні  адміністрації”  та  Типового  Положення  про  управління  агропромислового  розвитку  районної  державної  адміністрації  затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів  України від 25 липня  2007  року №967 „Про  затвердження  типових  положень  про  Головне  управління  агропромислового  розвитку   обласної, управління  агропромислового  розвитку  Севастопольської  міської, районної  державних  адміністрацій” :
1. Затвердити   положення  про  управління  агропромислового  розвитку  районної  державної  адміністрації .
2. Контроль  за  виконанням  цього  розпорядження  покласти  на  заступника  голови  районної  державної  адміністрації  Панасюка А.С.


 
Голова районної  державної
адміністрації                                                                                  В.П. Томчук

                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                               розпорядження  голови  районної
                                                                                               державної  адміністрації
                                                                                               від_23.09.2009     №_319   

 

 ПОЛОЖЕННЯ

про управління агропромислового розвитку
районної державної адміністрації         1. Управління  агропромислового  розвитку    районної  держадміністрації   (далі   -   управління)   є   її   структурним підрозділом,  підзвітним   та   підконтрольним   голові   районної держадміністрації,  Головному управлінню агропромислового розвитку обласної держадміністрації і Мінагрополітики.
         2. Управління  у  своїй  діяльності  керується   Конституцією та  законами України,  а також указами Президента   України  і  постановами   Верховної   Ради   України,   прийнятими відповідно до  Конституції  та  законів України, актами  Кабінету  Міністрів  України,  наказами   Мінагрополітики, розпорядженнями  голови  обласної,  районної  держадміністрацій і Положенням про управління.
    3. Основними завданнями управління є:
     участь у реалізації державної аграрної та соціальної політики на  селі,  проведення аналізу  тенденцій  і прогнозування процесу розвитку  галузей   агропромислового   виробництва   і   сільських територій;
     створення належних  умов  для організації виробництва і збуту сільськогосподарської   продукції   та   продовольства,   сприяння розвитку  ринкової інфраструктури,  а також проведення моніторингу агропродовольчого ринку;
     участь в межах  своїх  повноважень  у  здійсненні  заходів  з питань   збереження,  відтворення  та  раціонального  використання земельних,  водних та інших природних ресурсів,  охорони  праці  і техніки безпеки.
         4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:
     1) аналізує    стан    розвитку    галузей   агропромислового виробництва та готує пропозиції до проектів програм економічного і соціального розвитку відповідної сільської території;
     2) сприяє   формуванню   інфраструктури  аграрного  ринку  та адаптації  товаровиробників  до  умов  конкурентного   середовища, розвитку  сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів,  малих форм  підприємництва  у  сільській  місцевості,   в   тому числі фермерських і особистих селянських господарств;
     3) веде  облік  та  звітує про використання коштів державного бюджету,  що надходять до товаровиробників як  учасників  цільових програм державної підтримки сільського господарства;

     4) сприяє   оптимізації  територіального  розміщення  галузей агропромислового виробництва, їх концентрації та спеціалізації;
     5) проводить  заходи,  спрямовані  на  залучення  інвестицій, використання   сучасних   технічних   та  технологічних  досягнень підприємствами аграрного сектору економіки;
     6) бере участь у вирішенні питань, пов'язаних з врегулюванням земельних  і майнових відносин,  збереженням меліоративних систем, подає  пропозиції   адміністрації   за   результатами   проведення моніторингу родючості ґрунтів та агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення;
     7)  організовує передачу  об'єктів  соціальної  інфраструктури підприємств,   установ  та  організацій  галузей  агропромислового виробництва у комунальну власність і разом  з  органами  місцевого самоврядування   визначає   доцільність  подальшого  утримання  та експлуатації таких об'єктів;
     8) надає консультаційну допомогу підприємствам,  установам та організаціям  аграрного  сектору  з економічних і правових питань, ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності;
     9) сприяє запровадженню інформаційних технологій в діяльність підприємств,   установ   та   організацій,  проводить  моніторинг агропродовольчих ринків,  сприяє  розвитку  статистики  в галузях агропромислового виробництва;
     10) забезпечує     перехід    підприємств    агропромислового виробництва на стандарти якості  і  безпеки  аграрної  сировини  і продовольства,    сприяє    вирощуванню    екологічно    безпечної сільськогосподарської продукції, організації виробництва продуктів дитячого, дієтичного та профілактичного харчування;
     11) сприяє         забезпеченню         сільськогосподарських товаровиробників   сортовим   насінням,   посадковим   матеріалом, племінною  худобою,  мінеральними  добривами  і  засобами  захисту рослин;
     12) сприяє   освоєнню   енергозберігаючих    технологій    та конкурентних   систем   ведення   землеробства,   тваринництва   і кормовиробництва;
     13) забезпечує в межах своїх повноважень розвиток виробництва і використання альтернативних видів палива та нетрадиційних джерел енергії;
     14) бере участь  у  реалізації  державної  політики  у  сфері зайнятості, оплати праці, сприяє поліпшенню демографічної ситуації на селі;
     15) визначає  потребу  підприємств,  установ  та  організацій галузей агропромислового виробництва у підготовці,  перепідготовці та   підвищенні   кваліфікації   працівників,   а   також   сприяє працевлаштуванню випускників вищих аграрних навчальних закладів;
     16) створює   належні   умови   для   формування  і  розвитку сільськогосподарської  дорадчої  служби,  вносить  пропозиції   до проекту   районного   бюджету  в  частині  фінансування  соціально спрямованих дорадчих послуг;
     17) забезпечує в межах своїх  повноважень  виконання  завдань мобілізаційної  підготовки  та  мобілізаційної  готовності галузей агропромислового  виробництва,  цивільного  захисту  населення   і сільських територій;
     18) забезпечує   дотримання   підприємствами,  установами  та  організаціями   галузей   агропромислового    виробництва    вимог законодавства  з  охорони  і  безпеки  праці,  пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху;
     19) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.
         5.Управління має  право залучати працівників  інших  структурних підрозділів районної держадміністрації,  підприємств,  установ   та   організацій   (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань,  що належать до його компетенції;
     одержувати в  установленому  порядку  від  місцевих   органів виконавчої  влади,  органів місцевого самоврядування,  а також від підприємств,  установ  та  організацій  інформацію  і   матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
     організовувати і    проводити    в    установленому   порядку конференції,  семінари,  наради з  питань,  що  належать  до  його компетенції.
         6. Управління  під  час виконання покладених на нього завдань взаємодіє     іншими структурними    підрозділами    районної держадміністрації,      органами     місцевого  самоврядування, підприємствами,   установами   та   організаціями,    об'єднаннями ромадян.
         7. Управління  в  межах  своїх  повноважень  на  основі та на виконання   наказів    Мінагрополітики,    Головного    управління  агропромислового розвитку обласної держадміністрації, розпоряджень районної держадміністрації видає накази,  організовує і  контролює їх виконання.
     Управління проводить у разі потреби спільні заходи з органами місцевого самоврядування та видає відповідні акти.
         8. Управління очолює начальник,  який призначається на посаду і  звільняється  з  посади  головою  районної держадміністрації за погодженням із заступником голови  обласної  держадміністрації  та начальником   Головного   управління   агропромислового   розвитку обласної держадміністрації.
     Начальник має заступників, які за його поданням призначаються на  посаду    і   звільняються   з   посади   головою   районної держадміністрації   за   погодженням   з   начальником   Головного управління агропромислового розвитку обласної держадміністрації.
         9.Начальник управління:
     здійснює керівництво діяльністю управління,  несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань;
     визначає ступінь  відповідальності   заступників   начальника управління, керівників його структурних підрозділів;
     затверджує структуру управління у межах граничної чисельності та фонду оплати  праці,  положення  про  структурні  підрозділи  і функціональні обов'язки працівників;
     розпоряджається коштами  в  межах  затвердженого кошторису на утримання управління;
     контролює стан  трудової   та   виконавської   дисципліни   в районному управлінні;
     призначає на   посаду   і   звільняє   з  посади  працівників управління.
         10. Управління  утримується   за  рахунок  коштів   державного бюджету.
     Граничну чисельність,  фонд  оплати   праці  працівників  управління та видатки на їх утримання визначає голова  відповідної районної   держадміністрації   в  межах  виділених  асигнувань  та затвердженої  граничної  чисельності  працівників   для   районної
держадміністрації.
     Кошторис, штатний   розпис   управління   затверджує   голова відповідної  держадміністрації  після  проведення  їх   експертизи районним фінансовим управлінням.    

11. Управління  є  юридичною особою,  має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства,  печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

 
< ПопередняПідготовка до опалювального періоду   ЧЕРВЕНЬ 2009Наступна >